velikost textu

Vliv sociálně psychologických faktorů porodního zážitku na ranou rodičovskou self-efficacy prvorodiček

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv sociálně psychologických faktorů porodního zážitku na ranou rodičovskou self-efficacy prvorodiček
Název v angličtině:
Socialm - psychological aspects of childbirth experience and their impact on early parental self-efficacy of first-time mothers
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
Id práce:
105491
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodičovská self-efficacy; porodní zážitek; opora při porodu; prvorodičky
Klíčová slova v angličtině:
parental self-efficacy; childbirth experience; support in childbirth; primiparas
Abstrakt:
Název práce:  VLIV SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝCH FAKTORŮ PORODNÍHO ZÁŽITKU NA RANOU RODIČOVSKOU  SELF‐EFFICACY PRVORODIČEK    Autor:  Eliška Kodyšová  Katedra psychologie FF UK Praha    Vedoucí disertační práce:  PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, PhD., Katedra psychologie FF UK Praha    Abstrakt:  Období vstupu do rodičovství je významným přechodovým obdobím v psychické ontogenezi ženy.  Důležitým faktorem předvídajícím rodičovské kompetence a emoční pohodu je rodičovská self‐ efficacy (vnímaná rodičovská účinnost). Nedávné studie ukazují, že rodičovskou self‐efficacy matky  může ovlivnit i spokojenost s porodním zážitkem. Ta je zase predikována sociálně psychologickými  aspekty porodního zážitku, především oporou ze strany zdravotníků a pocitem osobní kontroly. V  longitudinálním dvoufázovém výzkumu jsme proto sledovali faktory ovlivňující rodičovskou self‐ efficacy v období kolem narození prvního dítěte a jednotlivé determinanty porodního zážitku. S  využitím mnohonásobné lineární regrese jsme zjistili, že ačkoli je rodičovská self‐efficacy z velké míry  založena už před porodem, opora ze strany zdravotníků při porodu a snadná utišitelnost dítěte ji  mohou významně pozitivně ovlivnit. Potvrdili jsme také rozhodný vliv opory ze strany zdravotníků při  porodu na spokojenost s porodním zážitkem i v našem souboru, reprezentativním pro prvorodičky v  ČR.    Klíčová slova:  rodičovská self‐efficacy; porodní zážitek; opora při porodu; prvorodičky         
Abstract v angličtině:
Title:  SOCIAL‐PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CHILDBIRTH EXPERIENCE AND THEIR IMPACT ON EARLY  PARENTAL SELF‐EFFICACY OF FIRST‐TIME MOTHERS    Author:  Eliška Kodyšová  Department of Psychology, Faculty of Arts, Charles University in Prague    Supervisor:  PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, PhD., Department of Psychology, Faculty of Arts, Charles  University in Prague    Abstract:  Transition to parenthood is a significant transition period in a woman's psychological ontogenesis. An  important predictor of parenting abilities and well‐being is parental self‐efficacy. Recent studies  show that mothers’ parental self‐efficacy can be influenced by childbirth satisfaction, which, in turn,  is predicted by social‐psychological aspects of childbirth experience, especially support by caregivers.  In a longitudinal 2‐phase research, we have followed parental self‐efficacy determinants working  around 1st childbirth as well as childbirth experience determinants. Using multiple linear regression  analysis we determined that although parental self‐efficacy is mainly prenatally determined,  caregivers' support and baby's soothability can impact it positively. We have also confirmed the  decisive influence of caregivers' support on childbirth satisfaction in our sample, which is  representative for Czech primiparas.    Keywords:  parental self‐efficacy; childbirth experience; support in childbirth; primiparas 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Sobotková, CSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB