velikost textu

Aplikácia textovo -optimalizačných technik a ich vplyv na adekvátne pochopenie textu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikácia textovo -optimalizačných technik a ich vplyv na adekvátne pochopenie textu
Název v češtině:
Aplikace textovo-optimalizačních technik a jejich vliv na adekvátní pochopení textu
Název v angličtině:
Application of text-optimizing techniques and their influence on adequate text comprehension
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marcel Ištván
Školitel:
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
Oponenti:
prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Id práce:
105452
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
textová komunikace, textová analýza, textová optimalizace, porozumění textu, postoje vůči textu, konstrukce mentálních modelů
Klíčová slova v angličtině:
text communication, text analysis, text optimization, text comprehension, attitudes towards text, mental model construction
Abstrakt:
Abstrakt Táto dizertačná práca popisuje výskum zameraný na hľadanie techník optimalizácie textu, ktoré by zlepšili jednak pochopenie a jednak postoje čitateľov voči textu. Cieľom práce je posúdiť efektivitu takýchto techník vzhľadom na ich možnosť zavedenia do komunikačnej praxe štátnych a komerčných inštitúcií. Teoretickým základom pochopenia textu je tu konštrukcia mentálnej reprezentácie textu. Na to, či čitateľ vytvorí správnu mentálnu reprezentáciu majú vplyv rôzne interné a externé faktory. Táto práca skúma faktor kvality textu a faktor postoja čitateľa voči textu. Boli pozorované efekty analogických manipulácií holandských a slovenských textov na tri jazykové skupiny. Menovite na ľudí, ktorých rodným jazykom je slovenčina, holandčina a na ľudí, ktorí sa holandčinu naučili ako cudzí jazyk. Pre potreby výskumu boli zvolené dva textové komunikáty – inštrukcie na vyplnenie daňového priznania a návod na použitie digitálneho fotoaparátu. Časti týchto textov boli optimalizované a prepísané dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je založený na prepísaní textu do dialogickej formy. Návod na takýto prepis sa dá zhrnúť do troch bodov a je určený pre autorov textov v štátnych a komerčných inštitúciách, ktorí nemajú jazykovedné vzdelanie. Druhý spôsob je časovo a analyticky náročnejší. Prepis sa tu zakladá na dôkladnej analýze textu a vo väčšej miere pracuje aj s typografickým členením komunikátu. Tieto texty boli spracované do on-line dotazníka a boli predložené respondentom. Respondenti mali po prečítaní vyplniť rôzne úlohy s cieľom zistiť, ako sa mení ich schopnosť vybaviť si informácie z textu a ako sa menia ich postoje voči textom. Z analýzy zozbieraných dát vyplynulo, že prepis do dialogickej formy prevažne zmenil schopnosť odpovedať na otázky o informáciách v texte a na hodnotenie textu rovnako, alebo lepšie ako náročnejší spôsob úpravy textu. Potvrdilo sa, že predošlé znalosti majú vplyv na pochopenie textov. Dáta takisto poukazujú na to, že manipulácie textu, ktorý čitatelia už považujú za kvalitný nemusia viesť k zlepšeniu pochopenia a postojov voči textu.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation describes a research aimed at finding text-optimization techniques which would increase the comprehension and better the attitudes of the readers towards the text. The aim is to evaluate the effectiveness of these techniques considering the possibility of implementation into the text-production process of state and commercial institutions. The theoretical basis for text comprehension is the construction of mental representations of the text. Many factors, internal and external, can influence the construction of a correct mental representation of the text. This thesis researches the factors of text quality and attitudes towards the text. Effects of the same text manipulations of Slovak and Dutch texts were observed in three language groups. These were: a group of Slovak native speakers, Dutch native speakers and people who learned Dutch as a foreign language. For this research two texts were selected, namely the instructions provided with the tax declaration form and an instruction manual provided with a digital camera. Parts of the texts were optimized and rewritten into two variants. The first variant is based on the principle of rewriting the text into a dialogue. The instructions for such transformation can be summarized into three points. This approach should be usable for not linguistically educated professionals working in commercial or governmental context. The more elaborate and time consuming approach is based on linguistic analysis and a more distinctive typographic rearrangement of the text. These texts were processed into an on-line research form and presented to the respondents. After reading the text, the respondents were asked to complete several tasks. These were aimed at researching changes in their ability to answer questions about information from the texts and changes in attitudes towards the texts. The collected data suggests is that the simple rewrite-to-dialogue approach did mostly deliver the same or even better results than the more elaborate text manipulation. The importance of the existence of prior knowledge was confirmed. The data also suggests that manipulating texts that are already considered to be of a good quality does not necessarily lead to improvements in comprehension and attitudes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcel Ištván 2.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marcel Ištván 4.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcel Ištván 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcel Ištván 120 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marcel Ištván 679 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB