velikost textu

Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek
Název v angličtině:
Comparing Central European languages: beyond structual features and loanwords
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Januška
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
Oponenti:
Sándor János Tóth, Dr.
Stefan Michael Newerkla
Id práce:
105405
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika (XOBL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
středoevropské jazyky, středoevropský jazykový svaz, areálová lingvistika, idiomatičnost, pohybové události zaměřené na koncový bod, maďarština, slovenština
Klíčová slova v angličtině:
Central European languages, Central European Sprachbund, areal linguistics, idiomaticity, goal-oriented motion events, Hungarian language, Slovak language
Abstrakt:
Disertační práce Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímekse soustředí na zhodnocení a přehodnocení přístupu k výzkumu jazyků střední Evropy. Hlavním cílem předkládané práce je (1) podat přehled dosavadních poznatků o porovnávání středoevropských jazyků, (2) na jeho základě naznačit možné nové směřování němu přispět. Druhá kapitola práce se věnuje areálové lingvistice, jakožto disciplíně zaměřené na výzkum podobnosti a konvergence geograficky blízkých jazyků, a zejména jejímu ústřednímu pojmu . Představuje okolnosti jeho vzniku, jeho různé definice a jeho kritické (pře)hodnocení pracích současných areálových lingvistů. Třetí kapitola sumarizuje výzkum středoevropských jazyků: různé koncepce středoevropského (popř. dunajského) jazykového svazu vzájemné vlivy lexika a frazeologie těchto jazyků a popisy situací jazykového kontaktu v areálu. Tento přehled ukázal, že hlavními doménami porovnávání jazyků areálu dosud byly strukturní rysy a lexikální přejímky a kalky. Novější vývoj lingvistiky, jak je naznačeno ve čtvrté kapitole, však operuje rovněž s jazykovými jednotkami, které překlenují a relativizují –lexikon. Nabízí se tedy, aby se rovněž komparativní výzkum středoevropských jazyků soustředil natyto jevy zahrnutelné pod pojem idiomatičnosti. Pátá kapitola představuje příklad takového výzkumu: experimentální studii jazykového ztvárnění pohybových událostí zaměřených na koncový bod. Předchozí bádání provedená mj. na němčině, češtině, slovenštině a ruštině ukázala, že čeština je co do míry zmiňování koncového bodu pohybu podobná němčině, a liší se tím od dalších zkoumaných slovanských jazyků. tomto ohledu slovenštinu s maďarštinou. Výsledky rovedeného metodou elicitace slovních popisů na základě videostimulů ukázaly, že tyto dva jazyky se navzájem neliší, což odpovídá kontaktověareálovým předpokladům. Klíčová slova:středoevropské jazyky, středoevropský jazykový svaz, areálová lingvistika, idiomatičnost, pohybové události zaměřené na koncový bod, maďarština, slovenština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Januška 4.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Januška 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Januška 71 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Januška 743 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. 525 kB
Stáhnout Posudek oponenta Sándor János Tóth, Dr. 560 kB
Stáhnout Posudek oponenta Stefan Michael Newerkla 405 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.9 MB
Stáhnout Errata Mgr. Jiří Januška 164 kB