velikost textu

Reflexe indiánského světa v hispanoamerickém eseji 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe indiánského světa v hispanoamerickém eseji 20. století
Název v angličtině:
Reflection of the Indigenous world in the 20 th Century Latin American Essay
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lucie Núňez Tayupanta, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Oponenti:
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Mgr. Markéta Riebová, Ph.D.
Id práce:
105384
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
esej, indiánské tradice, transkulturace, akulturace, indigenismus, harmonická/dramatická koncepce, vrstvení kultur
Klíčová slova v angličtině:
essay, indigenous traditions, transculturation, acculturation, indigenism, harmonic/dramatic conception, superposition of cultures
Abstrakt:
Reflexe indiánského světa v hispanoamerickém eseji 20. století PhDr. Lucie Núñez Tayupanta Abstrakt Práce se zaměřuje na studium esejistických děl, která reflektují přítomnost indiánského světa a jeho kulturních tradic v hispanoamerickém prostředí. Záměrem této práce je zodpovědět na otázku, jakým způsobem v úvahách hispanoamerických esejistů přispělo dědictví indiánských kultur k vytvoření národní svébytnosti, a ve vzájemné konfrontaci názorů jednotlivých spisovatelů poukázat na různorodost pojetí a zdůrazňování specifických prvků tohoto procesu. V úvodu se práce věnuje teoretickému vymezení žánru eseje, které vychází především ze studií španělských a hispanoamerických teoretiků. Hlavní část je věnována rozboru děl šesti esejistů, v nichž je patrný trojí přístup k otázce vzájemného vztahu kultur. V díle mexického spisovatele Alfonse Reyese je přítomná koncepce harmonická. Reyes nalézá společné rysy původní (předkolumbovské) a moderní kultury a konstatuje míšení obou rovin. Snaha o nalezení harmonie má v případě Reyesova textu podobu míšení kultur, tradic evropské a indiánské. V rámci druhé koncepce, dramatické, jsou v této práci rozlišeny dva pohledy. Představiteli konfrontačního, čistě dramatického pohledu na setkávání kultur jsou peruánští spisovatelé Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui a částečně José María Arguedas. Tito esejisté poukazují na konfrontaci dvou světů, kde se kultura původní a současná nacházejí v protikladu, jsou neslučitelné a žijí nezávisle na sobě, jedna vedle druhé. Mexičan Octavio Paz a paraguayský spisovatel Augusto Roa Bastos pak představují druhou polohu dramatické koncepce. Také oni se domnívají, že kultury společně existují v jednom prostředí, avšak nikoliv v podobě izolovaných jednotek (koncepce dramatická), ani ve vztahu vzájemného míšení (koncepce harmonická). Kultury chápou jako součást procesu vrstvení, ve kterém se kultury skládají postupně na sebe, přičemž jednotlivé prvky z dávných kultur prostupují do těch nových. Klíčová slova: esej, indiánské tradice, transkulturace, akulturace, indigenismus, harmonická/dramatická koncepce, vrstvení kultur
Abstract v angličtině:
Reflection of the Indigenous World in the 20th Century Latin American Essay PhDr. Lucie Núñez Tayupanta Abstract This dissertation focuses on the study of essayistic works which reflect the presence of indigenous world and its cultural traditions in Latin America. The aim of this work is to answer the question of how Latin-American essayists consider the contribution of the indigenous heritage to the creation of national identity. Furthermore, the work aims to point out the differences in approach of the essayists and to emphasize specific elements of this process in their works. At the beginning, the thesis deals with the theoretical definition of the genre of essay which is primarily based on studies of Spanish and Latin-American critics. The main part is devoted to the analysis of six essayistic works where three different approaches to the relationship between cultures are evident. The harmonic conception is present in the work of the Mexican writer Alfonso Reyes. Reyes finds common features between the original (pre- Columbian) and the contemporary culture and observes a blending of these two units. In the case of Reyes’ text, we can see an effort to find a harmony in the fusion of cultures, the European and indigenous tradition. In the second approach, the dramatic, there can be found two views. Representatives of the confrontational, clearly dramatic view of the encounter of cultures are Peruvian writers Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui and partly José María Arguedas. These essayists emphasize the confrontation of two worlds, where the original and the current culture are in opposition, they are incompatible and live independently of each other. Mexican Octavio Paz and Paraguayan writer Augusto Roa Bastos represent another version of the dramatic conception. They also believe that cultures co-exist in one environment but not in the form of isolated units (dramatic conception), or in form of mutual blending (harmonic conception). They see the cultures as part of a process of layering in which the cultures are placed successively on each other and where the individual elements of ancient cultures infiltrate the new ones. Key words: essay, indigenous traditions, transculturation, acculturation, indigenism, harmonic/dramatic conception, superposition of cultures
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Núňez Tayupanta, Ph.D. 978 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Núňez Tayupanta, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Núňez Tayupanta, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Lucie Núňez Tayupanta, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Riebová, Ph.D. 2.9 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB