velikost textu

Anticipace a prožívání zrady v interpersonálních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anticipace a prožívání zrady v interpersonálních vztazích
Název v angličtině:
Betrayal anticipation and experience in interpersonal relationships
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alek Lačev, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
Oponenti:
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Id práce:
105381
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zrada, sociální psychologie, evoluční psychologie, adaptace, predikce, barvové asociace, kontextově-specifický, emoce
Klíčová slova v angličtině:
betrayal, social psychology, evolutionary psychology, adaptation, prediction, colour-assocication, context-specific, emotions,
Abstrakt:
ABSTRAKT „To je strašné. Dneska už se nedá věřit vůbec nikomu.“ - Dawn Butler V této dizertaci se zabývám fenoménem zrady v oboru psychologie. I přes skutečnost, že příkladů zrady se najde celá řada, existuje relativně málo teorií, zabývajících se dynamikou zrady, jejím vnímáním závislým na kontextu nebo schopností předjímat porušení důvěry dříve, než k němu dojde. Obecně řečeno, existuje výrazná mezera v našich znalostech zrady i přes její zjevnou hojnost v lidském chování. Existuje několik přístupů ke zkoumání zrady sahajících od evoluční ps y- chologie až po psychologii organizace. Nicméně tato oblast postrádá jednotný přístup a jednotné uchopení problému. Ve své práci se snažím zkoumat a bu- dovat na všech těchto dostupných teoriích, abych zodpověděl následující otázky: (1) Je zrada kontextově specifická? Spouští určitý kontext vnímání urči- tého chování coby zrádného? (2) Jakou roli hraje záměr ve vnímání zrady? V jakém kontextu je záměr vůbec relevantní? (3) Jsme vůbec schopni předvídat zradu? Existují nějaké emoční nebo komunikační znaky blížící se zrady? Ve výzkumné části této práce dále zkoumám zradu čtyřmi různými způ- soby. Ptám se na barevné asociace ke zradě za účelem prozkoumání převažujících emocí se zradou spojených. Provádím rozhovory, abych zjistil více o postojích lidí ke zradě a jejich zkušenostech s ní. S použitím dotazníku nechávám respondenty hodnotit míru zrádnosti určitých situací a konečně ve- du hry Diplomacie simulující „zradu plodící podmínky“ v malých skupinách, kde se účastníci pravidelně hodnotí co do míry vzájemné komunikace a symp a- tií. Výsledky ukazují, že barvou nejčastěji asociovanou se zradou je červená a černá (respektive obecněji řečeno tmavá). V prováděných rozhovorech se jako dominantní témata objevovaly emoce, popisy a kontexty spojené se zradou. Součástí výsledků je i provizorní seznam situacích považovaných za zrádné a snaha zmapovat co zradu spouští nebo co naopak zabraňuje zradě. Dále zde navrhuji laickou definici jako činu, který zá- měrným porušením očekávání skrze zneužití slabého místa určité osoby vede k její újmě a jejím ztrátám. V následném výzkumu se mi podařilo potvrdit větší část hypotéz, což na- značuje, že zrada skutečně je kontextově specifická a že některé činy, vnímané jako zrádně buď v partnerském vztahu, přátelství, aférce nebo spojenectví ne- budou takto vnímané v jiném. V mém posledním zde prezentovaném výzkumu jsem byl schopen identi- fikovat určitou prediktivní schopnost komunikace členů skupiny ve vztahu ke zradě. Nicméně možnosti její aplikace mimo experimentální situaci se jeví jako omezené.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT „It's terrible. You can't trust anyone anymore.“ - Dawn Butler In this dissertation I concern myself with a phenomenon of betrayal within field of psychology. Despite the fact that examples of violations or betrayals of trust are manifold, relatively little theory exists regarding dynamics of trust, context-specific perception of betrayal or ability to predict violation of trust be- fore it actually happens. Overall there is significant gap in our knowledge about betrayal, despite its obvious prevalence in human behaviour. There are several approaches to betrayal ranging from evolutionary psy- chology to organizational psychology. Nevertheless this area lacks some unified approach and grasp of the problem. In my work I try to explore and build upon all these theories to answer following questions: (1) Is betrayal context-specific? Does certain context trigger perception of certain behaviour to be viewed as betrayal? (2) What role does intentionality play in perception of betrayal? In what contexts is intention even relevant? (3) Are we able to predict betrayal? Are there some emotional or communicational clues of upcoming betrayal? In the research part of this thesis I further examine betrayal in four differ- ent ways. I ask about colour-association to betrayal to examine their prevailing emotion connected with betrayal. I run interviews to find out more about peo- ple’s attitudes and experience of betrayal. I use questionnaire to let respondents assess level of betrayal in certain situations and finally I run a Diplomacy game simulation betrayal-friendly conditions in small groups which regularly rate each other on frequency of communication and mutual sympathy. Results show that the most preferable colours associated with betrayal and red and black (or rather dark in general). Further, I have identified the most dominant topics of betrayal to concern with emotions, descriptions and or contexts of betrayal. I propose a provisional list of betrayal situations as well as map what either triggers or on the other hand blocks betrayal from happening. Finally I propose more layman definition of betrayal as an act of intentional violation of expectations by an abuse of a weak point of other person with harmful consequences or other losses. In the following research a significant part of my hypotheses was con- firmed which suggests that the betrayal is indeed context specific and that certain acts are perceived as treacherous in either partnerships, friendships, af- fairs or alliances but not in the others. In my last herein presented research I was able to identify certain predi c- tive power of communications within group members in context of betrayal. Nevertheless the possibility of its application outside of the experimental situa- tion remains limited.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alek Lačev, Ph.D. 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alek Lačev, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alek Lačev, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alek Lačev, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Alek Lačev, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivan Slaměník, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB