velikost textu

Řízení pro nesplnění povinnosti dle čl. 258 a násl. Smlouvy o fungování EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení pro nesplnění povinnosti dle čl. 258 a násl. Smlouvy o fungování EU
Název v angličtině:
Infringement Procedure according to art. 258 and the following of the Treaty on Functioning of the EU
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Očková
Vedoucí:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Id práce:
10538
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řízení pro porušení Smluv, článek 258, Smlouva o fungování EU,
Klíčová slova v angličtině:
infringement procedure, article 258, Treaty on the Functioning of the EU,
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je řízení pro nesplnění povinnosti vyplývající ze Smluv dle čl. 258 a násl. Smlouvy o fungování EU. Jde o řízení, které je zahajováno Evropskou komisí proti jednotlivým členským státům v případě, že poruší povinnosti pro ně plynoucí z unijního práva. Práce si klade za cíl nejen popis účelu a průběhu řízení (též „řízení pro porušení Smluv“), ale také zkoumá roli jednotlivých subjektů, které řízení ovlivňují. Jde nejen o účastníky řízení v úzkém slova smyslu, tj. Evropskou komisi a dotčený členský stát, ale též o Soudní dvůr EU a jednotlivce. Cílem práce je pak zejména kritické zhodnocení řízení a poukázání na některé problematické aspekty řízení, které mohou mít vliv na jeho efektivitu. Práce je rozdělena do šesti částí. První část představuje a vymezuje téma. Druhá část definuje účel a funkce řízení pro nesplnění povinnosti, jeho předmět a začlenění v systému práva EU. Třetí část je věnována subjektům, které řízení pro nesplnění povinnosti ovlivňují a které pro účely této práce nazývám „aktéry“. Čtvrtá část popisuje průběh a fáze řízení. Pátá část je věnována problematickým aspektům řízení pro nesplnění povinnosti a plní roli poznatků a závěrů mé práce. Šestou částí je závěr se shrnutím poznatků, zhodnocením problémů řízení a naznačením možných řešení.
Abstract v angličtině:
Abstract of the Rigorosum Thesis This rigorosum thesis deals with the procedure for the failure to fulfill an obligation under the Treaties according to articles 258 and the following of the Treaty on Functioning of the European Union (so called “infringement procedure”). This procedure can be iniciated by the European Commission against the Member States in case of breach of an obligation stemming for them out of the EU law. The thesis aims to describe not only the purpose of the procedure and the procedure itself, but it examines also the functions of the single entities influencing the procedure. These are not only the parties, i.e. the Member States concerned and the Commission, but also the Court of Justice of the EU and the individuals as well. The goal of the thesis is to critically assess the infringement procedure and to point out some of the problematic aspects of the procedure with a possible impact on its effectivity. The thesis has six parts. The first introduces the topic. The second one defines the purpose and the function of the infringement, and its incorporation into the EU law. The third part is devoted to the entities with the influence on the procedure, who are for the purpose of the thesis described as “players” (“aktéři” in Czech). The fourth part describes the course of the procedure. Fifth part deals with the problematic aspects of the infringement and as such performs the role of the findings and conclusions of my thesis. The sixth part is the ending with the summary of the findings, assesment of the described problems with indication of the possible solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Očková 993 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Očková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Očková 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 152 kB