velikost textu

A Historia da Ciência no Século XVII: q Ciência, a Religião e o Padre Valentim Estancel S.J.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A Historia da Ciência no Século XVII: q Ciência, a Religião e o Padre Valentim Estancel S.J.
Název v češtině:
Historie Vědy v sedmnáctém století: Věda, Náboženství a Otec Valentim Estancel S.J.
Název v angličtině:
The history of science in the seventeenth century: Science, Religion and Priest Valentim Estancel S.J.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Frederico Guilherme Rego Monturil, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Simona Binková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Klíma, CSc.
Id práce:
105364
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Portugalština
Klíčová slova:
História da Ciência, História Moderna, Companhia de Jesus, Jesuítas, ciência, religião, Valentin Estancel, Século XVII, História do Brasil Colonial, História da República Tcheca; História de Portugal; Ibero-América.
Klíčová slova v angličtině:
History of Science, Modern History, Society of Jesus, Jesuits, Science, Religion, Valentin Estancel, XVII Century, Colonial History of Brazil, History of the Czech Republic; History of Portugal; Ibero-America.
Abstrakt:
Tato teze si klade za cíl pojednat o dějinách vědy v novověku. Zabývá se historicko-filozofickými úvahami o vztahu mezi vědou a náboženstvím v sedmnáctém století na pozadí cest, díla a života českého matematika, astronoma a jezuitského kněze Valentina Stancla na Moravě, v Čechách, Itálii, Portugalsku a Brazílii. Tato studie se snaží přehodnotit podíl kněží Tovaryšstva Ježíšova na vývoji moderní doby tím, že vyzdvihuje aktivitu jezuitských kněží v politických, náboženských a vědeckých proměnách, ke kterým došlo v šestnáctém a sedmnáctém století v Evropě, Orientu a v portugalské Americe. Práce se snaží reflektovat na vědeckých objevech šestnáctého a sedmnáctého století, zejména v oblasti matematiky a astronomie; nové pojetí člověka a světa, které pramení z politických a náboženských transformací reformního myšlení a kulturní renesance; šok mezi novými vědeckými teoriemi a zkušenostmi s Písmem svatým a následně s křesťansko-aristotelskou scholastickou teologií; kromě toho zpochybňuje nedostatečné přispění kněží či dokonce náboženství k rozvoji vědy. Časový rámec práce se odehrává především mezi koncem patnáctého století a počátkem osmnáctého století, se zaměřením na problémové a kontroverzní století sedmnácté. Takto dlouhá doba umožňuje prozkoumat důležité procesy napjatého vztahu mezi vědou a náboženstvím, což přispívá k rozšíření historického pohledu na pokrok v moderní vědě a přispění řádu Tovaryšstva Ježíšova k tomuto vývoji. Témata pojednávané v jednotlivých kapitolách se objevují spirálně a mezioborově, takže se průběžně vynořují a posléze se znovu objevují. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to discuss the History of Science in the Modern Age. It is a historical- philosophical reflection on the relationship between Science and Religion in the seventeenth century through the trip, works and life of the Czech mathematician, astronomer and Jesuit priest Valentin Stancel in Moravia, Bohemia, Italy, Portugal and Brazil . This study seeks to redimension the participation of the priests of the Society of Jesus in the development of the modern era by higlighting the activity of the Jesuit priests in the political-religious and scientific transformations that occurred in the sixteenth and seventeenth centuries in Europe, in the Orient and in Portuguese America. The present study aims to reflect on the scientific discoveries of the sixteenth and seventeenth centuries, especially in the fields of mathematics and astronomy; the new conception of man and world that springs from the political and religious transformations of reformist thought and cultural renaissance; the shock of the new scientific theories and experiences with the Sacred Scriptures and consequently with Christian-Aristotelian scholastic theology; besides contesting the lack of participation of priests, or even religion, in contributing for the development of science. The timeframe of the work takes place primarily between the late fifteenth century and the dawn of the eighteenth century, focusing on the troubled and controversial seventeenth century. Therefore, this long period makes it possible to verify the significant processes of the tense relationship between science and religion, allowing to contribute to an expanded historical view of the advances in modern science and the contribution of the Order of the Society of Jesus in these developments. The issues addressed in the chapters appear in a spiral and transdisciplinary manner, so that the themes emerge and reappear throughout the work. Therefore, this thesis deals with history of the Order of the Society of Jesus; the history of science in Colonial Brazil; the history of the Czech Republic; Ibero-American history, tightly connected by the life and scientific and missionary work of Father Valentin Estancel, who had some of his works recognized by the scientific intelligence of his century. Another contribution of this study is to understand the fundamental need for dialogue, interaction, respect and collaboration among religious and scientific institutions. Finally, it aims to mingle science and religion and their systems of interpretation of the realities through an honest journey in which both are participants in the creation of a new ethos that the dawning twenty-first century demands.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Frederico Guilherme Rego Monturil, Ph.D. 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Frederico Guilherme Rego Monturil, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Frederico Guilherme Rego Monturil, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Frederico Guilherme Rego Monturil, Ph.D. 840 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Simona Binková, CSc. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Klíma, CSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB
Stáhnout Errata Mgr. Frederico Guilherme Rego Monturil, Ph.D. 330 kB