velikost textu

Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako prevence narušení soukromí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako prevence narušení soukromí
Název v angličtině:
Misuse of ICT users digital footprint: library education as a prevention of privacy invasion
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
Školitel:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D.
Id práce:
105358
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti, digitální stopy, informační bezpečnost, informační gramotnost, knihovny, metodika, vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
children, digital footprint, education, information literacy, information safety, libraries, methodology
Abstrakt:
Název dizertační práce: Zneužití digitálních stop uživatelů ICT: vzdělávání v knihovnách jako prevence narušení soukromí Autor: PhDr. Pavla Kovářová Vedoucí práce: Ing. Martin Souček, Ph.D. Abstrakt (česky) Digitální stopy, ve smyslu digitálních informací vypovídajících o konkrétním člověku, patří k základům informační společnosti. Člověku, kterého se týkají, mohou pomoci (např. doklad profesní kvality), ale také ublížit (např. dokumenty nevhodného chování, informace zneužité při informačním útoku). Správa digitálních stop se tak stává důležitou pro stále více lidí. Knihovny mohou lekcemi informační gramotnosti podpořit znalost postupů efektivní správy digitálních stop, která je předpokladem pro jejich aplikaci. Dizertační práce představuje problematiku na teoretické, ale především výzkumné úrovni. Pro správné nastavení lekcí jsou zmapovány aktivity českých knihoven ve vzdělávání. Dotazníky prokázaly, že téma práce navazuje na současné aktivity i zájem knihoven. Následně byly testovány znalosti knihovníků a studentů informačních studií a knihovnictví o digitálních stopách. Byly prokázány, nicméně jen na základní, omezené úrovni, jsou ale dostatečné pro čtyři lekce navržené v dizertační práci pro děti na základní škole. Jedna z lekcí je dále ověřena v akčním výzkumu, jehož součástí je také širší pohled zástupců klíčových skupin osob ve vztahu k lekcím. Akční výzkum prokázal efektivitu lekce i pozitivní postoj všech zkoumaných osob na lekce o digitálních stopách v knihovnách pro zvýšení bezpečnosti dětí, ale návazně i dalších skupin veřejnosti.
Abstract v angličtině:
Title of the dissertation: Misuse of ICT users digital footprint: library education as a prevention of privacy invasion Author: PhDr. Pavla Kovářová Supervisor: Ing. Martin Souček, Ph.D. Digital footprints, within the meaning of digital information informing about a particular person, belongs to the basic of the information society. They can help (e.g. as a proof of professional quality), but also hurt (e.g. documents of inappropriate behaviour, information misused in information attack) a man whom they relate. Managing digital footprints is becoming important for increasing amount of people. Libraries can promote knowledge of procedures for the effective management of digital footprints by information literacy lessons, which is a prerequisite for their application. PhD thesis describes the theoretical, but especially the research level. Activities of Czech libraries in education are mapped for the correct setting of lessons. Questionnaires showed that the topic continues with the current activities and interest in libraries. Knowledge of librarians and library and information studies students about digital footprints was subsequently tested. Knowledge has been proven, however only to a basic, limited level, but they are enough for four lessons designed for children in elementary school in the dissertation. One of the lessons is further verified in action research, which is a part of a broader view of stakeholders in relation to lessons. Action research has demonstrated the effectiveness of the lesson and positive attitude of all surveyed people for lessons on digital footprints in libraries to increase the safety of children, but subsequently the other groups of the public.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. 5.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. 681 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Souček, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.17 MB