velikost textu

Laserové záření při miniinvazivních výkonech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Laserové záření při miniinvazivních výkonech
Název v angličtině:
Laser radiation in minimally invasive medicine
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. David Slouka, Ph.D.
Školitel:
Doc.MUDr. Jaroslav ml. Slípka, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
Id práce:
105333
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika ORL (14-460)
Program studia:
Otorhinolaryngologie (P5137)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Úvod. Trendem vývoje současné moderní medicíny je minimální invazivita při zachování dostatečné radikality. K tomu nám slouží mnoho nových poznatků, revolučních technických vymožeností a pracovních postupů. Příkladů může být mnoho. Excimerový laser pro řešení krátkozrakosti, radiofrekvenční termoablace při ošetření jaterních metastáz, použití harmonického skalpelu při endoskopické či otevřené chirurgii. To vše jsou příklady, kdy se při minimálních škodách na “cestě” k ošetřenému orgánu, provádí léčba se stejnou radikalitou jako u tradiční operace. Ultrazvukový nůž i radiofrekvenční termoterapie pronikly do lékařství multioborově, což se však stále nedá srovnat s rozšířením fenoménu zvaného laser. Lasery sdružují skupinu přístrojů s velmi rozmanitými vlastnostmi umožnujícími využití v mnoha medicínských oborech. Vlnová délka definovaná aktivním mediem, koherence, kolimace a monochromatičnost předurčují lasery k technicky jedinečnému selektivnímu ovlivnění rozličných tkání svou obrovskou energií. Díky tomu může jeden přístroj patřící do skupiny laserů drtit ledvinové kameny, jiný odpařovat rohovku nebo řezat zubní sklovinu. Cíle práce. Cílem bylo stanovit přínos laserové medicíny k miniivazivitě v oblasti tonsillectomií, srovnání s klasickou tonsillectomií a srovnání s dvěma dalšími metodami běžně užívanými v miniimvazivní medicíně, harmonickým skalpelem, respektive s radiofrekvenčním skalpelem. Materiál a metody. Naše studie proběhla na ORL klinice LF UK a FN v Plzni od ledna 2009 do května 2013. Jednalo se o prospektivní, částečně zaslepenou studii, která zahrnovala pacienty s diagnozou chronické tonsillitis s indikovaným chirurgickým řešením. Pacienti souboru (n = 40) byli rozděleni do čtyř skupin po deseti respondentech podle druhu aplikované metody k pravostranné tonsillectomii. Levostranná tonsillectomie byla všem provedena klasickým způsobem. Pravostranné tonsillectomie byly prováděny ve skupině A vláknovým incizním laserem (Ho:YAG), ve skupině B laserem s patentovaným chlazením tkáně vodním paprskem a vzduchem (Er,Cr:YSGG), ve skupině C radiofrekvenčním skalpelem a ve skupině D harmonickým skalpelem. Ve všech čtyřech skupinách jsme hodnotili metody z hlediska operatéra a z hlediska pacienta. Operatér hodnotil peroperační krvácení, dobu operace, orientaci v tkáni a pooperační komplikace. Pacient hodnotil vývoj bolesti v pooperačním období. Hodnotili jsme rozdíly pravostranných tonsillectomií v jednotlivých skupinách proti referenčnímu výkonu, jímž byla stanovena levostranná tonsillectomie provedená klasickým způsobem. Výsledky. Testovaný Ho:YAG laser prokázal výbornou hemostázu, preparační schopnosti i dobrou přehlednost preparovaných tkání. V pooperačním hojení a průběhu bolestivosti se od pooperačního průběhu klasické tonsillectomie významně nelišil. Er,Cr:YSGG laser měl dobrou hemostázu s pomalejšími preparačními schopnostmi a dobrou přehlednost tkání. V pooperačním hojení a průběhu bolestivosti se od pooperačního průběhu klasické tonsillectomie též významně nelišil. Radiofrekvenční skalpel měl dobrou hemostázu, orientaci v tkáni nevýznamně lepší než klasická tonsillectomie. Ani tento přístroj v pooperačním hojení a průběhu bolestivosti nevykazoval významné odchylky od pooperačního průběhu klasické tonsillectomie. Harmonický skalpel vykazoval výbornou hemostázu, dobré preparační schopnosti s dobrou orientací v tkáni. Pooperační období se opět výrazněji nelišilo. V celém souboru se objevilo 2x pooperační krvácení. 1x po klasické tonsillectomii, 1x po tonsillectomii harmonickým skalpelem. Jiné komplikace nebyly pozorovány. Závěry. Všechny zkoumané metody nabízí bezpečné a kvalitní provedení tonsillectomie s odpovídajícím standardem výkonu. Přes dílčí rozdíly v jednotlivých sledovaných parametrech jsme u zkoumaných metod neprokázali celkovou výhodnost pro pacienta při použití obou laserových přístrojů respektive radiofrekvenčního skalpelu a harmonického skalpelu. Domníváme se, že není důvod k plošnému použití těchto pracovních postupů a že studované přístroje tonsillectomii jako výkon směrem k minimalizaci invazivity neposunou. Vzhledem k brilantnosti použití námi zkoušených přístrojů v jejich základních indikacích a s přihlédnutím k jejich nepopiratelnému přínosu v miniinvazivitě těchto postupů, se nabízí vysvětlení, že pro bolestivost po tonsillectomii je zásadnějším faktorem relativní velikost a exponovanost odhalené ranné plochy než volba operační metody. Klíčová slova. Miniinvazivní medicína - tonsillectomie - laser - radiofrekvenční termoablace -harmonický skalpel
Abstract v angličtině:
Introduction. The development trend of modern medicine is minimal invasiveness while maintaining sufficient radicality . This is aided by a great deal of new knowledge, revolutionary technical achievements and work approaches. Examples of this are numerous - an excimer laser for myopia, radio frequency thermoablation in the treatment of liver metastases, the use of a harmonic scalpel in endoscopic or open surgery. These are all examples where minimum damage is incurred on the "way" to a treating an organ with the same radicalism as with traditional surgery. The ultrasonic knife and radiofrequency thermotherapy have entered medicine in a multidisciplinary way, which, however, remains incomparable with the expansit of the phenomenon called laser. Lasers bring together a group of devices with very diverse characteristics, enabling applications in many fields of medicine. Wavelength defined by an active medium, coherence, collimation and monochromaticity predisposes lasers to a single technically unique selective influence of various tissues with their great energy. This enables a device belonging to a group of lasers to crush kidney stones, as well as evaporate a cornea or cut enamel. Objectives of the work. Our objective was to determine the benefits of laser medicine to minimize invasiveness in tonsillectomies in comparison with conventional tonsillectomies and two other methods commonly used in minimally invasive medicine - the harmonic scalpel and the radiofrequency scalpel. Material and Methods. Our study was conducted at the ENT Clinic at the University Hospital in Pilsen from January 2009 to May 2013. This was a prospective, partially blinded study that included patiens with the diagnosis of chronic tonsillitis with surgical treatment indicated. The patients sample (n = 40) was divided into 4 groups of ten respondents according to the type of method used in right-side tonsillectomies . Left-side tonsillectomies were all done in the traditional way. Right-side tonsillectomies were performed in group A using an incision fiber laser (Ho:YAG) laser, in group B with a patented cooling tissue water jet and air (Er,Cr:YSGG), in group C with a radiofrequency scalpel and in group D with harmonic scalpel. In all four groups, methods were evaluated in terms of the surgeon’s and the patient's perspective .The surgeon evaluated intraoperative bleeding during the operation , the orientation of the tissue and post-operative complications . The patients also evaluated the development of pain in the postoperative period. We evaluated differences in right-side tonsillectomies groups against each reference performance, which was established as left-side tonsillectomies performed in the traditional way . Results. The tested Ho:YAG laser demonstrated excellent hemostasis, dissection skills and good clarity of prepared tissues. In terms of postoperative pain and healing, it didn’t differ significantly from that experienced during the postoperative period of conventional tonsillectomies. The Er,Cr:YSGG laser had good hemostasis with slower preparation abilities and good clarity of tissue. In terms of postoperative pain and healing, it also didn’t differ significantly from that experienced during the postoperative period of conventional tonsillectomies. The radiofrequency scalpel showed good hemostasis , with tissue orientation marginally better than in conventional tonsillectomies. Not even this device displayed significant deviations from conventional tonsillectomies in terms of postoperative healing and pain. The harmonic scalpel showed excellent hemostasis and good dissecting abilities with good orientation in the tissue . The postoperative period was again only marginally different. In the whole group, there were 2 cases of postoperative bleeding-1 in the conventional tonsillectomy and 1 in the harmonic scalpel tonsillectomy. Other complications were observed. Conclusions. Despite partial differences in the monitored parameters, we did not find signifiant benefits for patients when using either laser devices or the radiofrequency or harmonic scalpel. We believe that there is no reason for the blanket application of these operations, and the devices tested have not advanced the performance of tonsillectomies in terms of minimizing invasiveness. Given the brilliance of using our proven devices in their basic indications and their undeniable contribution to the minimization of the invasiveness of these procedures, the explanation offered is that in terms of the pain experienced after tonsillectomies, the relative size and exposure of the open sore area is a more fundamental factor than the choice of surgical methods. Keywords. Minimally invasive medicine - tonsillectomy - laser - radio frequency thermoablation - harmonic scalpel
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. David Slouka, Ph.D. 12.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. David Slouka, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. David Slouka, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. David Slouka, Ph.D. 561 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Jaroslav ml. Slípka, CSc. 1.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 2.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. 1.6 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 456 kB