velikost textu

Inhibiny v reprodukci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inhibiny v reprodukci
Název v angličtině:
Inhibins in reproduction
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Katarína Babčová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. David Kužel, CSc.
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Id práce:
105324
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inhibin A, inhibin B, folikulární tekutina, seminální plazma, neplodnost, akrozom, in vitro fertilizace
Klíčová slova v angličtině:
inhibin A, inhibin B, follicular fluid, seminmal plasma, infertility, acrosom, in vitro fertilization
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem našeho sledování byl inhibin, hormony účastnící se regulace gametogeneze. Zkoumali jsme ho jako marker gametogeneze jak u mužů, tak u žen, dále při diagnostice příčin neplodnosti a při monitoraci její léčby. Zajímalo nás parakrinní působení inhibinu A a B, reflexe jejich hladin ve folikulárních tekutinách a seminální plazmě vzhledem k sérovým koncentracím v závislosti na typu reprodukční poruchy. Monitorovali jsme hladiny inhibinu B v séru a v seminální plazmě 355 mužů léčených pro poruchu plodnosti, v kontextu s jejich andrologickým a imunologickým stavem. Současně jsme vyšetřovali kvalitu spermiogeneze v oblasti akrozomu spermie. Dále jsme vyšetřili 72 žen podstupujících ovariální hyperstimulaci pro účely in vitro fertilizace, s přenosem embrya. Sledovali jsme změnu koncentrací hladin inhibinu A a B v sérech a folikulárních tekutinách v závislosti na typu reprodukční poruchy, na průběhu a výsledku léčby, či vzniku případných komplikací. Sérum jsme nabírali v době ovariální punkce, transferu embrya a diagnostiky časného těhotenství. Folikulární tekutiny jsme získali při ovariální punkci za účelem zisku oocytů. Hladiny obou inhibinů jsme stanovili komerčními ELISA sety ve všech médiích (sérum, folikulární tekutina, seminální plazma). Potvrdili jsme, že inhibin B je vhodným markrem spermiogeneze u mužů, je však potřeba vyšetřovat pacienta komplexně, společně se zhodnocením jeho imunologického profilu či vyšetřením kvality akrozomu. Seminální plazma je v některých indikovaných případech vhodnějším diagnostickým biologickým materiálem. Zdá se, že inhibin B je vhodnějším markerem také intraovariálních procesů zrání oocytů. Folikulární inhibin B v naši studii lépe reflektoval přítomnost oocytu. Inhibin A odráží primární ovariální potenciál, je hormonem raného těhotenství. Oba inhibiny si v průběhu stimulovaného cyklu zachovaly obdobnou dynamiku sérových hladin, bez ohledu na typ reprodukční poruchy. Rozdíly mezi inhibinem A a B, zejména ve folikulárních tekutinách, otvírají prostor k podrobnějšímu výzkumu, hlavně v oblasti jejich parakrinního působení. Klíčové slova: inhibin A, inhibin B, folikulární tekutina, seminální plazma, neplodnost, akrozom, in vitro fertilizace
Abstract v angličtině:
Abstract Inhibin A and B participate to regulation of gametogenesis. We investigated their applicability as a marker of gametogenesis of men fertility disorders. We monitored the levels of inhibins during the treatment. We interested in their paracrine activity, relationship in sera, follicular fluid and seminal plasma depending on cause of fertility failure. We studied the levels of inhibin B in serum and seminal plasma from 355 men treated for fertility failure, in the context of their andrological and immunological findings (quality of spermiogrammes and acrosome area). We monitored concentration of levels of inhibin A and B in serum and follicular fluids depending on cause of fertility failure, on course and treatment outcome. We took blood samples in the time of the oocytes collection, of the embryotransfer and early pregnancy. The follicular fluids were obtained during the oocytes collection. The levels of both of inhibins were measured by ELISA in all medium (serum, follicular fluid, seminal plasma). We confirm, that inhibin B is useful marker of spermatogenesis in men, but is necessary to examine patient in complex with determination of immunology profile or quality of acrosome. Seminal plasma is, in some indicated cases, more suitable diagnostics material. Similarly inhibin B in women seems to be more accurate marker of intraovarian processes in course of oocyte maturation, mainly its levels in follicular fluids. In our study inhibin B better reflected a presence of oocyte and the serum levels were with correlation to levels in follicular fluid. Inhibin A reflected prime ovarian reserve, the potential to reproductive processes. There was difference between its serum levels depending on cause of fertility failure. The difference between levels inhibin A and B, especially in follicular fluids, take place to detailed research their paracrine activity. Key words: inhibin A, inhibin B, follicular fluid, seminal plasma, infertility, acrosom, in vitro fertilization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Katarína Babčová, Ph.D. 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Katarína Babčová, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Katarína Babčová, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Katarína Babčová, Ph.D. 816 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. David Kužel, CSc. 1.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Igor Crha, CSc. 2.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 808 kB