velikost textu

Metody a mechanismy fototerapie v dermatovenerologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody a mechanismy fototerapie v dermatovenerologii
Název v češtině:
Metody a mechanismy fototerapie a jejich praktické využití v dermatologii
Název v angličtině:
Phototherapy in dermatovenereology - methods and mechanisms
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Nina Benáková, Ph.D.
Školitel:
Prof.MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MuDR. Dagmar Ditrichová, CSc.
Doc. MUDr. Stanislav Pavel, CSc., PhD.,
doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Id práce:
105319
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Dermatovenerologická klinika (14-370)
Program studia:
Dermatovenerologie (P5144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dermatologie- fototerapie.- metody a mechanismy
Klíčová slova v angličtině:
dermatology- phototherapy- methods and mechanisms
Abstrakt:
Souhrn Téma disertační práce jsem zvolila pro dlouholetý zájem o problematiku fototerapie. Fototerapie je léčebné využití světla, především ultrafialového záření. Mechanismy účinku ultrafialového záření na kůži lze označit jako fotobiologické a jejich výzkum nadále probíhá. Na obecné úrovni představuje fototerapie aplikaci energie do kůže, což zahrnuje dodání fotonů do chromoforů, absorpci fotonů v chromoforech a biologickou reakci absorbované energie fotonů. Ta vede v kůži ke vzniku tepla a k různým biochemickým účinkům. Dříve se hlavní role v léčebném účinku přisuzovala antimitotickému a antiproliferativnímu působení UV záření. V současnosti je zřejmé, že se kromě nich uplatňují mechanismy imunomodulační až imunosupresivní. S přibývajícími poznatky o imunitním systému kůže se odhalují další možné mechanismy působení ultrafialového světla. Pravidla a zvyklosti provádění fototerapie se na jednotlivých pracovištích liší a je žádoucí protokoly fototerapie usměrňovat tak, aby se dosahovalo optimálního poměru úspěšnosti léčby k její bezpečnosti. Také z těchto důvodů se realizovala epidemiologická studie Fototerapie v České republice. Vyplynulo z ní, že fototerapie představuje v České republice dostupnou a relativně často užívanou léčbu, umožňující ještě širší využití. Vybavení pracovišť je velmi dobré, převažují přístroje s úzkým spektrem okolo 311 nm UVB. Z tohoto průzkumu vyplynula potřeba a zájem o protokoly, formuláře a písemné poučení pacientům včetně informovaného souhlasu. Proto jsem pro praxi zpracovala souhrn zásad pro provádění fototerapie UVB a PUVA, návrhy strukturovaného formuláře pro fototerapii, poučení pro pacienty o fototerapii a informovaného souhlasu se světloléčbou ultrafialovým světlem. Dalším výstupem je vytvoření databáze dermatologů a pracovišť poskytujících fototerapii pro internetové stránky České dermatologické společnosti ČLS JEP. I když je fototerapie relativně časově náročná, je pacienty vnímána jako pohodlná a účinná metoda léčby, což se odráží v dobré compliance. Nezbytností je ale docházení na fototerapii do zdravotnického zařízení. Pro pacienty se špatnou místní či časovou dostupností fototerapie se jako určitá možnost jeví fototerapie domácí, avšak pro své nároky na pacienta i jeho ošetřujícího lékaře je zatím reálná pouze pro malé procento pacientů. Fototerapie je v 21. století nadále významnou léčebnou možností u řady dermatóz pro dobrý profil účinnosti, bezpečnosti a i compliance pacienta. I když výzkum ve fotobiologii a fototerapii neprobíhá tak dynamicky jako u biologik a systémových léků, nadále pokračuje.
Abstract v angličtině:
Summary I choose the topic of phototherapy because of my longlasting interest in this field. Phototherapy is defined as the therapeutic use of light, primarily ultraviolet light. The mode of action on the skin is described as photobiological one and it has been continuously investigated. At its most basic level phototherapy represents the application of energy to skin, which means the delivery of photons to chromophores, the absorbtion of photons in chromophores and the biologic reaction of photon´s absorbed energy. This causes the formation of heat and various biochemical effects in the skin. Previously the main role of UV light in phototherapy was thought to be the antimitotic and antiproliferative. Nowadays it is clear that beside them the mode of action is rather immunomodulatory and immunosuppressive. Further possible mechanism of the UV light are detected with increasing investigation of the immune system of skin. The rules and usages of phototherapy in practice at individual dermatological departments and offices differ and there is a need to improve and/or coordinate the protocols in order to reach the optimal risk/benfit ratio. That was one of the reasons for conducting the epidemiological study Phototherapy in Czech Republic. The results shows phototherapy to be an available and relative frequently used therapy that enables further utilization. The equipment with UV devices is quite satisfactory, with narrowband UVB and photochemotherapy PUVA been mostly used. This survey also detected the dermatologists´ need and interest for protocols, phototherapy forms and written patients´educational and consent materials. Therefore I prepared the review of practical rules and protocols for UVB and PUVA phototherapy, the draft for structured photoherapy record form, counselling text and informed consent. Another consequence is the creation of database of photoherapy departments and offices for the website of the Czech Dermatovenerologic Society. Although relative time consuming, patients consider phototherapy to be a comfortable and effective therapeutic method that is reflected by good adherence. But there is an certain inconvenience for the patient associated with frequent visits of medical department for treatment. For patients with poor accessability of phototherapy center there is a possibility of home phototherapy but due to its demands on the patient and the physician it can be realized only in a small percentage of patients. Even in the 21st century phototherapy remains an important therapeutic modality for many dermatoses due to its good efficiacy, safety and patients´compliance profile and represents an essential part of modern dermatological therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Nina Benáková, Ph.D. 672 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Nina Benáková, Ph.D. 34.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Nina Benáková, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Nina Benáková, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Nina Benáková, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. 638 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MuDR. Dagmar Ditrichová, CSc. 1.95 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Stanislav Pavel, CSc., PhD., 2.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. 1.39 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 518 kB