velikost textu

Hypotetické soudy, pravdivost a tvrditelnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hypotetické soudy, pravdivost a tvrditelnost
Název v angličtině:
Hypothetical Judgements, Truth and Assertibility
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vít Punčochář
Školitel:
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Igor Sedlár
Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Id práce:
105306
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kondicionální věty, pravdivost, tvrditelnost, sémantika, pragmatika, inkvizitivní sémantika, intuicionistická logika
Klíčová slova v angličtině:
Conditionals, truth, assertibility, semantics, pragmatics, inquisitive semantics, intuitionistic logic
Abstrakt:
Vít Punčochář Disertační práce na téma: Hypotetické soudy, pravdivost a tvrditelnost Abstrakt: Základním tématem této disertační práce je logika indikativních kondicionálních vět, tj. vět, které mají obvykle tvar Pokud A, tak B. V klasické logice jsou tyto věty analyzovány pomocí tzv. materiální implikace, avšak tato analýza je v mnoha ohledech problematická. Část této práce je věnována rozboru problémů, se kterými se musíme potýkat, když chceme modelovat indikativní kondicionální věty pomocí standardní sémantiky klasické logiky. Je přitom kladen důraz na zdánlivě paradoxní situaci, v níž se přitom ocitáme. Některé obecné principy klasické logiky (jako třeba ten, podle něhož můžeme z věty Platí A nebo B odvodit větu Pokud A neplatí, tak platí B) vypadají na první pohled zcela nezpochybnitelně, avšak přitom mají velmi kontroverzní důsledky. V práci jsou představeny jak pokusy o obhajobu klasické logiky, tak i pokusy o její revizi. Přístupy k logické analýze kondicionálních vět jsou v předkládané práci rozděleny na dva základní druhy: ontický a epistemický. Ontický přístup vymezuje všechny klíčové sémantické pojmy pomocí pojmu pravdivosti, která se v logice chápe jako vztah mezi větami daného jazyka a stavy světa. Oproti tomu epistemický přístup se neopírá o pojem pravdivosti, nýbrž o pojem tvrditelnosti. Základní rozdíl mezi pravdivostí a tvrditelností spočívá v tom, že tvrditelnost dané věty není relativní vůči danému stavu světa, ale vůči nějakému informačnímu stavu. V této práci je upřednostněn epistemický přístup. Existují totiž silné důvody pochybovat o tom, zda lze kondicionálním větám připisovat smysluplné podmínky pravdivosti. Na druhé straně je nepochybné, že tyto věty mají podmínky tvrditelnosti, tj. mohou být v jistých kontextech (či informačních stavech) oprávněně tvrzeny a v jiných nikoli. Hlavním přínosem disertační práce je rozpracování nového epistemického sémantického přístupu nazvaného sémantika striktní tvrditelnosti. Cílem textu je ukázat, že tento přístup poskytuje vhodné nástroje pro logickou analýzu přirozeného jazyka a zejména některých problematických jevů souvisejících s kondicionálními větami. Sémantika striktní tvrditelnosti ve své nejzákladnější podobě vede k nestandardní epistemické sémantice klasické (výrokové) logiky. Hlavní předností tohoto systému však je, že otevírá prostor pro řadu rozšíření a zobecnění, která nejsou v rámci standardní sémantiky klasické logiky nijak přímočaře dostupná. Pomocí těchto rozšíření jsou pak řešeny problémy klasické logiky, zejména pak problematické jevy, které se objevují při interakci implikace s negací a disjunkcí. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První tři části se věnují filosofickým aspektům problematiky kondicionálních vět. Ve čtvrté části jsou formulovány a dokázány původní matematické výsledky, které se vztahují k sémantice striktní tvrditelnosti. Z matematického hlediska představuje tato sémantika nestandardní přístup, který lze chápat jako jakousi syntézu tzv. relační (kripkovské) a algebraické sémantiky. Ve své obecné verzi poskytuje tento systém nové nástroje k analýze logických systémů které se nacházejí mezi intuicionistickou a klasickou logikou.
Abstract v angličtině:
Vít Punčochář Dissertation: Hypothetical Judgements, Truth and Assertibility Abstract: The main topic of this thesis is the logic of indicative conditionals, i.e. sentences of the form If A then B. In classical logic, these sentences are analysed with the help of the so- called material implication. However, the analysis is problematic in many respects. Some chapters of the thesis are devoted to the explanation of the problems, which one necessarily faces when analysing conditionals with the apparatus of standard classical logic. The stress is laid upon the fact that here we are led to a paradoxical situation: some general principles of classical logic (e.g. the principle according to which one can infer If not-A then B from A or B) seem to be unquestionable, but they have very controversial consequences. In the thesis, attempts are presented to defend classical logic as well as to revise it. The approaches to the logical analysis of conditionals are classified into two basic kinds: the first one might be called ontic and the second one epistemic. The ontic approach defines all crucial semantic notions in terms of the concept of truth that is modelled in logic as a relation between sentences of a given language and states of affairs. In contrast, the epistemic approach is not based on the concept of truth but on the concept of assertibility. The basic difference between truth and assertibility is that assertibility is not relative to a given state of affairs but to an information state. In this work, the epistemic approach is preferred because there are significant reasons to doubt whether it is possible to assign to conditionals meaningful truth conditions. On the other hand, these sentences certainly have assertibility conditions, i.e. in some contexts (or information states) they can be justifiably asserted and in others not. The main contribution of the thesis is the development of a new epistemic semantic framework called semantics of strict assertibility. It is argued that this framework provides us with useful tools for logical analysis of natural language, and it helps us to solve some problematic phenomena related to conditionals. Semantics of strict assertibility, in its most basic form, leads to a nonstandard epistemic semantics of classical (propositional) logic. However, the main advantage of this framework is that it allows for several extensions and generalizations that are not directly available in the standard semantics for classical logic. With the help of these extensions, some problematic features of classical logic can be easily solved (in particular, problems arising from the interaction of implication with negation and disjunction). The thesis is divided into four parts. The first three parts are focused on philosophical problems connected to conditionals. In the final part, there are formulated and proved original mathematical results that are related to the semantics of strict assertibility. From the mathematical viewpoint, the proposed framework can be understood as a synthesis of the so- called relational and algebraic semantics. In its general version, this synthesis provides new tools for the analysis of intuitionistic logic and its extensions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vít Punčochář 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vít Punčochář 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vít Punčochář 61 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vít Punčochář 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Igor Sedlár 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marta Bílková, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 935 kB