velikost textu

Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho
Název v angličtině:
The Function of Speech in Husserl and Merleau-Ponty
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Puc
Školitel:
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Konzultant:
doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp
Id práce:
105305
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Husserl, Merleau-Ponty, řeč, význam, výraz, intencionalita, tvorba, gesto, tělo, tělesnost, idealita, dějiny, objektivita, založení, časovost, evidence, názor, odchylka, jazykověda, fundace
Klíčová slova v angličtině:
Husserl, Merleau-Ponty, speech, meaning, expression, intentionality, creativity, gesture, body, corporeality, ideality, history, objectivity, institution, temporality, evidence, intuition, divergence, linguistics, foundation
Abstrakt:
Abstrakt Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho Tématem práce je proměna intencionální funkce řeči mezi E. Husserlem a M. Merleau-Pontym. Intencionální funkcí řeči máme na mysli proměnu vyjadřovaného smyslu, kterou zapříčiňuje právě jeho vyjádření. U Husserla sledujeme proměnu z pozice Logických zkoumání a první knihy Idejí k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, v nichž zastává tezi o neproduktivitě zrcadlení jiných druhů intencionality v řeči, na pozici Původu geometrie, v níž rozlišuje podíl řeči na vytváření myšlenkové formy ve dvou ohledech: Řeč dává myšlence její idealitu, která se liší od vztahu rodové podstaty k mnohosti věcí. A řeč dává myšlence její objektivitu, formu předmětu, který vstupuje do dějin a trvá v nich. Ve Fenomenologii vnímání Merleau-Ponty přebírá Husserlovu zralou pozici s několika podstatnými změnami. Východiskem analýzy přestává být jazykový znak, nýbrž se jím stává tělesné gesto, v důsledku čehož zaniká Husserlem zdůrazňovaný rozdíl mezi rodovou a jazykovou idealitou. Vedle objektivační funkce řeči Merleau-Ponty uvažuje také o obsahovém dokončování vyjadřovaného smyslu vyjádřením. Tím, že se řeč stává tvořivou, přestává být prázdným míněním názoru a může se stát stejně původní přítomností světu jako vnímání. V poslední části se zaměřujeme na Merleau-Pontyho pojetí tvořivosti výrazu v 50. letech, které vymezuje svébytné osvojení Husserlova pojmu založení a Saussurova pojmu odchylky. Klíčová slova: Husserl, Merleau-Ponty, řeč, význam, výraz, intencionalita, tvorba, gesto, tělo, tělesnost, idealita, dějiny, objektivita, založení, časovost, evidence, názor, odchylka, jazykověda, fundace
Abstract v angličtině:
Abstract The Function of Speech in Husserl and Merleau-Ponty The submitted doctoral thesis is an attempt to describe the development of the intentional function of speech in Husserl and Merleau-Ponty. The intentional function is defined as the change of expressed meaning that is engendered by the expression itself. We trace Husserl’s position from the Logical Investigations and the first book of his Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy, where he describes speech as the non- productive mirroring of other kinds of intentionality, to the late text The Origin of Geometry, where he discerns two functions of speech: it provides thought its ideality, which is different from the ideality of species; and it provides thought its objectivity, i.e. the form of object that lasts in history as identical. In The Phenomenology of Perception, Merleau-Ponty adopts Husserl’s late position with several profound modifications. The starting-point ceases to be the linguistic sign, and speech becomes a kind of gesture. As a consequence, the difference between linguistic and non-linguistic ideality disappears. Furthermore, Merleau-Ponty holds that the expression accomplishes the meaning of what it expresses. In this way, speech becomes creative and ceases to be just an empty intention of more original intuitions. The last part of the thesis aims at Merleau-Ponty’s conception of creative expression from the fifties, which is outlined by a reinterpretation of Husserl’s notion of institution and Saussure’s notion of divergence. Keywords: Husserl, Merleau-Ponty, speech, meaning, expression, intentionality, creativity, gesture, body, corporeality, ideality, history, objectivity, institution, temporality, evidence, intuition, divergence, linguistics, foundation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Puc 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Puc 344 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Puc 339 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Puc 503 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.32 MB