velikost textu

Bilingvní školy a evropské projekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bilingvní školy a evropské projekty
Název v angličtině:
Bilingual schools and European projects
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karolína Pávková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Prof. Dr. Rýdl K., CSc.
Konzultant:
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Id práce:
105297
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova Evropská dimenze vzdělávání , europeizace, evropská problematika, vzdělávací projekty, evropské projekty, vzdělávací program, evropské vzdělávací programy, evropská vzdělávací politika, , jazykové vzdělávání, bilingvní vzdělávání, bilingvní školy, Metoda obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL), interkulturní dovednosti, spolupráce s místním regionem, další vzdělávání učitelů.
Klíčová slova v angličtině:
Key words European dimension of education, Europeization, European issues, educational projects, European projects, educational programme, European educational programmes, European education policy, language education, bilingual education, bilingual schools, The Method of Content and Language Integrated Learning (CLIL), intercultural competences, cooperation with a local region, further teacher education.
Abstrakt:
Abstrakt Tématem disertační práce je vztah bilingvního vzdělávání a vzdělávacích projektů s evropskou tématikou. Pro účely práce proběhlo výzkumné šetření na bilingvních gymnáziích v České republice, Německu a Velké Británii. Do evropské problematiky byla zahrnuta následující témata: evropská politika, mezikulturní dialog, mezinárodní mír, lidská práva, humanitární práce a jazykové vzdělávání. Empirická část práce se záměrně uskutečnila na bilingvních gymnáziích, kde výuka několika předmětů probíhá v cizím jazyce. Vzhledem k této skutečnosti zde byla očekávána častá participace na vzdělávacích projektech s evropskou tématikou (dále evropských projektech), která je v některých případech velmi úzce spojována se studiem cizích jazyků. Vzdělávací projekty jsou v českém, německém i britském prostředí významnou součástí kurikula a je jim věnována stále větší pozornost. Obohacují výuku z hlediska obsahového i metodického a umožňují navázání spolupráce školy s partnerskými institucemi. Problematika bilingvního vzdělávání a výchovy je v poslední době často podporována v kontextu mezinárodních vzdělávacích strategií zaměřených na kulturní biodiverzitu a mnohojazyčnost. V Evropské unii je v programové rovině v této souvislosti podporována zejména Metoda obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL). Předložený teoreticko-empirický výzkum byl realizovaný pomocí rozhovorů s učiteli, dotazníků pro studenty a projektové analýzy. V každé z uvedených zemích byla do výzkumného šetření zapojena dvě bilingvní gymnázia. Celkem tedy vzniklo šest případových studií věnovaných evropským projektům na bilingvních školách. Výzkumný projekt probíhal v českém, německém a anglickém jazyce. Cílem projektu bylo zjistit, jaká jsou specifika vzdělávacích projektů realizovaných na bilingvních školách, a to z několika hledisek. První výzkumná otázka měla zjistit zda u vzdělávacích projektů bilingvních gymnázií převažuje zaměření na evropskou problematiku. Dále byl výzkum v rámci výzkumu ověřován předpoklad, že realizace evropských projektů podporuje rozvoj interkulturních dovedností žáků. V rámci třetí výzkumné otázky byla sledována souvislost mezi organizací evropských projektů a spoluprací s místním regionem. V neposlední řadě bylo zjišťováno, zda mají žáci zájem o evropskou problematiku. Další výzkumné otázky byly zaměřeny na propojení realizace vzdělávacích projektů a výuky, na výstup evropských projektů sloužící jako inspirativní zdroje pro výuku a na další vzdělávání učitelů v rámci evropských projektů.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this dissertation thesis is the relation of bilingual education and educational projects aimed at European issues. The research part was conducted at bilingual upper secondary schools in the Czech Republic, Germany and Great Britain (Wales). In the thesis the themes such as European politics, intercultural dialogue, international peace, human rights, humanitarian aid and language education are primarily included into European issues. The empirical research was deliberately realized at bilingual schools, where the instruction is delivered throught the medium of two languages. With regard to this fact a frequent participation at educational projects with European focus (European projects) was anticipated at these schools. European projects are often interconnected with the laguage studies. In recent years education projects have been an important part of the curriculum in Czech, German and British environment and they play a vital role in education context. The projects enrich the bilingual instruction from both methodical and content perspective and enable launching cooperation between schools and other partner institutions. Bilingual education has lately been supported by international educational strategies aimed at cultural biodiversity and multilingualism. In European Union The Method of Content and Integrated Learning (CLIL) has been promoted especially by introducing new educational programmes and initiatives. Presented theoretical-empirical research was conducted by interviews with teachers, pupil questionnaires and project analysis. In each of these countries there were two bilingual schools involved in the research. In overall, there are six case studies on European projects at bilingual schools. The research was realized in Czech, German and English language. The goal of the research project was to detect the specifics of education projects at bilingual schools. The research questions were targeted at the focus of educational projects, their potential to develop pupils´ intercultural competences and cooperation with a local region, pupils´ interest in European issues, the link of the projects with the instruction, projects outcomes as inspirative resources for instruction and further teacher education in the frame of European projects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Pávková, Ph.D. 1.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karolína Pávková, Ph.D. 448 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Pávková, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Pávková, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karolína Pávková, Ph.D. 488 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Rýdl K., CSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 52 kB