text size

Uživatelské rozhraní systémů řízení výuky Návrh a ověření funkčních kriterií jako podklad pro dílčí evaluaci

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Uživatelské rozhraní systémů řízení výuky Návrh a ověření funkčních kriterií jako podklad pro dílčí evaluaci
Titile (in english):
User Interface of Learning Management Systems Design and Validation of Functional Criteria as Basis for a Partial Evaluation
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D.
Supervisor:
Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D.
Opponents:
Mgr. Michaela Buchtová
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, Ph.D.
Thesis Id:
105296
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Study programm:
Information Studies and Librarianship (P7201)
Study branch:
Information Science (XINF)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
21/06/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
interakce člověk počítač, uživatelské rozhraní, systémy řízení výuky, elektronická výuka, informační architektura, informační systémy, použitelnost, uživatelská zkušenost, učební prostředí, teorie učení, učební styly, funkční požadavky, unifor, moodle
Keywords:
human computer interaction, user interface, learning management system, elearning, information architecture, information systems, usability, user experience, instructional design, learning theories, learning styles, functional criteria, learning environments, unifor, moodle
Abstract (in czech):
Abstrakt: Hlavním tématem této práce je problematika evaluace uživatelských rozhraní systémů řízení výuky (angl. LMS - Learning Management Systems). Stejně jako při návrhu uživatelských rozhraní v rámci celého oboru HCI (angl. Human Computer Interaction) stojí v popředí uživatel a způsob jeho interakce se systémem, tak i pro evaluaci rozhraní byl zvolen pohled uživatelský (angl. UX – user experience). Cílem práce bylo navrhnout oblasti funkčních kriterií, které odráží požadavky uživatele na systém a které mohou sloužit jako základ pro dílčí evaluaci LMS. V rámci interdisciplinarity HCI jsme se zaměřili na technicko- psychologický pohled (počítač-člověk), doplněný o oblast, která odráží samotný účel LMS – pedagogický proces. Domníváme se totiž, že při evaluaci LMS je důležité kombinovat obecná funkční kriteria, vztahující se na jakýkoli systém, s kriterii na výukový obsah, na formy jeho distribuce a na metody práce s ním. Na základě stanovených oblastí pak za pomoci kvantitativních i kvalitativních metod zkoumání byly evaluovány kurzy v LMS Unifor v období 2012-2014 a kurzy v LMS Moodle v období 2015-2017. Výstupem výzkumu je pak sada funkčních kriterií, které považujeme za elementární a která doporučujeme při volbě LMS zohledňovat.
Abstract:
Abstract: Main topic of this thesis is evaluation of user interfaces of learning management systems (LMS). It is the users and their interaction with the system who are the focus of user interface design within the field of Human Computer Interaction (HCI), and that is why user experience was taken into account for interface evaluation. The aim of the thesis was proposition of function criteria field that reflect users’ requirements on the system and that can therefore serve as a basis for partial LMS evaluation. Within the scope of HCI interdisciplinarity, we focused on technical-psychological view (computer - human), complemented by the field that reflects the very purpose of LMS – pedagogical process. We believe that combination of general function criteria, which can be applied to any system, and learning content criteria is crucial for LMS evaluation, together with criteria concerning distribution forms and work methods. Based on defined areas, LMS Unifor courses from 2012- 2014 period of time and LMS Moodle courses from 2015-2017 period of time were evaluated using qualitative and quantitative research methods. The output of the research is a set of function criteria, which we regard to be elementary and suggest to be taken into account when considering a LMS.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D. 8.52 MB
Download Abstract in czech Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D. 181 kB
Download Abstract in english Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D. 176 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D. 651 kB
Download Supervisor's review Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D. 148 kB
Download Opponent's review Mgr. Michaela Buchtová 697 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jaroslav Šušol, Ph.D. 425 kB
Download Defence's report 1.06 MB