velikost textu

Informační vzdělávání v české republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační vzdělávání v české republice
Název v angličtině:
Information Education in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Oponenti:
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Pavlína Mazáčová
Id práce:
105284
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gramotnosti, informační gramotnost, informační vzdělávání, přístup k informacím, lidská práva, občanská práva a povinnosti
Klíčová slova v angličtině:
literacy, information literacy, information education, access to information, human rights, citizens’ rights and duties
Abstrakt:
Dombrovská, M. Informační vzdělávání v České republice. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2017. Disertační práce. Vedoucí disertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Abstrakt Disertační práce propojuje obory informační věda, veřejná politika a právo v rámci tématu rozvíjení informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání na základě systémové teorie. Mapování situace u nás v kontextu zahraničních zkušeností zejména s ohledem na případnou národní koncepci, resp. politiku v oblasti informačního vzdělávání, informační gramotnosti či informačních kompetencí a důkladné prozkoumání vybraných případových studií vedlo za pomoci zakotvené teorie (1) k formulaci teoretického předpokladu vln evoluce gramotností, který v sobě odborný koncept s veřejnou politikou a právem spojuje a (2) k návrhu metodiky tvorby koncepcí pro oblast informačního vzdělávání na různých stupních, úrovních či institucích, která k tradičně chápaným fázím veřejněpolitického procesu či krokům obvykle navrhovaných vzdělávacích metodik přidává další rozměr v podobě akcentů na určitou fázi či konkrétní metodu podle aktuální vlny evoluce gramotností. Společně pak (3) vedou k návrhu možných řešení dalšího rozvíjení informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání v České republice na základě jednoho z možných argumentů se vztahem k ochraně ústavních práv. Klíčová slova: gramotnosti, informační gramotnost, informační vzdělávání, přístup k informacím, lidská práva, občanská práva a povinnosti
Abstract v angličtině:
Dombrovská, M. Informační vzdělávání v České republice (Information Education in the Czech Republic). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2017. Disertační práce. Vedoucí disertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Abstract This doctoral thesis investigates information science, public policy, and law, via established system theory, to uncover how information education, and particularly information literacy, can be better developed in the Czech Republic. The theoretical focus is on concepts of information literacy, information education, and information competencies. This is complemented with case studies, investigating existing policies through grounded theory. The novel contributions to knowledge arising from this research are: (1) a new three-wave staged model of the evolution of literacies; (2) a promising methodology for creating and implementing effective literacy policies respecting these three waves; (3) three specific proposals, grounded in constitutional rights and obligations, for overcoming the lack of political and public interest in further developing information literacy at a national level. Keywords: literacy, information literacy, information education, access to information, human rights, citizens’ rights and duties
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. 4.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Vlasák 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. 472 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavlína Mazáčová 1.73 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 371 kB