velikost textu

Výchova k anorexii? Vyprávění žen trpících poruchami příjmu potravy o rodinném prostředí - kvalitativní výzkum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova k anorexii? Vyprávění žen trpících poruchami příjmu potravy o rodinném prostředí - kvalitativní výzkum
Název v angličtině:
Education to Anorexia? Women suffering from eating disorders narrate about their Family environment - qualitative research
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Biskupová
Vedoucí:
Mgr. Zdeněk Sloboda
Oponent:
mgr Marta Svobodová
Id práce:
105232
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bulimie; anorexie; poruchy příjmu potravy; rodina; kvalitativní rozhovory; výchova; socializace
Klíčová slova v angličtině:
bulimia; anorexia; eating disorder; family; qualitative interviews; education; socialisation
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vztahem mezi poruchami příjmu potravy a interpretací rodinného prostředí pacientkami a jejich příbuznými. Autorka se pokouší odhalit rozdíly ve výchovné ideologii uplatňované při výchově pacientek s mentální anorexií a mentální bulimií. Pro tento účel jsou nejprve definovány termíny rodinné prostředí a styl výchovy pomocí Lewinovy typologie. Vychází se zde z předpokladů, že mentální anorexie se pojí s důslednou výchovou zapříčiňující důsledné chování při držení diet, zatímco mentální bulimii spojuje s méně důslednou výchovou odrážející se v nedokonalém dodržení dietního plánu. Teoretická část této bakalářské práce shrnuje současné poznatky o poruchách příjmu potravy se zaměřením na sociální faktory a rodinu. Praktická část se opírá o vlastní kvalitativní výzkum provedený na základě analýzy celkem dvaceti narativních rozhovorů pacientek, jejich matek a jednoho otčíma. Výzkum zohledňuje profese rodičů, zaměření na tělo, sportovní založení rodin, uplatňovaný výchovný styl, představu o ideální výchově ve vztahu k té uplatňované a zabývá se i tím, co nemocným pomáhá, dále je pozornost věnována sourozenectví, rozvodům a mezigeneračním vztahům. Výzkum v rámci této bakalářské práce prokázal jistou souvislost mezi stylem výchovy a s ním spojenou důsledností, rodinným prostředím a danými poruchami. Práce neobjasňuje příčiny vzniku poruch příjmu potravy, pouze upozorňuje na možné rizikové faktory.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis describes the relation between eating disorders and the patients’ or their relatives’ interpretation of family environment. The author aims to reveal differences in the educational philosophy applied in the upbringing of patients with mental anorexia or mental bulimia. First of all the terms “family environment” and “educational style” are defined using the Lewin typology. It is based on the assumption that mental anorexia is aligned with strict education causing strict behaviour when being on diet while mental bulimia is associated with less strict education reflecting itself in an imperfect compliance with the diet plan. The theoretical part of this bachelor thesis summarizes current knowledge of eating disorders with focus on social factors and family. The practical part is based on the author’s own qualitative research based on an analysis of twenty narrative interviews with the patients, their mothers and one stepfather. The research takes into account the parents’ professions, focus on the body, sporting nature of the families, the applied educational style, the ideal upbringing idea in relation to the applied one, it also deals with what helps the ill, and there is also focus on siblingship, divorces and intergenerational relations. The research done within the framework of this thesis has proven certain connection between the educational style and its strictness, family environment and the given disorders. The thesis does not explain the causes of eating disorders, it only points out the possible risk factors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Biskupová 555 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Biskupová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Biskupová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zdeněk Sloboda 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta mgr Marta Svobodová 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 152 kB