text size

Sledování imunogenních vlastností lidské spermie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Sledování imunogenních vlastností lidské spermie
Titile (in english):
Observation of human sperm cell immunogenic properties
Type:
Dissertation
Author:
MUDr. Jan Cibulka, Ph.D.
Supervisor:
prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.
Opponents:
doc. Ing. Helena Fingerová, CSc.
MUDr. Jindřich Madar, CSc.
RNDr. Petr Šíma, CSc.
Thesis Id:
105187
Faculty:
Faculty of Medicine in Pilsen (LFP)
Department:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Study programm:
Gynaecology and Obstetrics (P5114)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
25/06/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Souhrn Otázka lidské neplodnosti je stále naléhavější zejména v tzv. průmyslově vyspělých zemích. Formálně můžeme rozdělit atributy neplodnosti mezi muže a ženu (jako mužský a ženský faktor), ale problém nakonec ovlivňuje celý rodičovský pár. Snad právě díky složitosti ženského reprodukčního traktu se odhaduje, že více než 40% poruch plodnosti je skryto v jedné nebo více jeho částí. Obdobně "silná stránka" mužského faktoru je odvozena od patologického spermiogramu. U zbývajících 15 až 20% nedokážeme příčinu konstatovat jistě, nebo vůbec. Hovoříme zde o jinak nevysvětlitelná neplodnost, která může být způsobena až z 30% imunologicky. Vzhledem k širokému pojetí imunologie reprodukce jsme se rozhodli do této problematiky vyslat doslova jako sondu ve všech ohledech jedinečnou spermatickou buňku, která představuje nejen nositelku genetické informace, ale rovněž řadu antigenních struktur. Tato buňka se zdá být ideální pro tento úkol pro její dostupnost i vhodnost pro většinu základních laboratorních technik. Budeme se snažit seznámit se s některými z překážek, které mohou předčasně ukončit její poslání, a to zejména s protilátkami proti jejím antigenním strukturám (ASA - protilátek proti spermiím). Dlouhodobým cílem naší práce bylo porozumět antigenní povaze povrchu lidské spermie. Toto poznání vedlo k přípravě bílkovinného extraktu z jejích struktur, který představuje reprezentativní antigenní mozaiku této buňky. Takový extrakt (nebo též antigenní panel) jistě najde své uplatnění především v diagnostice ASA a má potenciál přispět ke zlepšení současné ELISA v detekci ASA. Další využití se nabízí ve výzkumu buněčné imunity. Naše hlavní nástroje pro práci s tímto úkolem jsou metody SDS-PAGE a následného Western blottingu s imunodetekcí pomocí sérových ASA infertilních mužů a žen. Vytvořili jsme racionální lyzovací protokol s výsledky podpořenými dalšími doplňkovými studiemi a rozšířili naši diagnostiku ASA v pozitivních polyvalentních sérech.
Abstract:
Summary The issue of human infertility is becoming increasingly pressing, especially in so- called industrially developed countries. Formally, we can share the infertility attributes between the male and the female partner (as a male and female infertility factor), but the problem finally affects the whole parental couple. Perhaps, due to the complexity of the female reproductive tract, it is estimated that over 40% of the reproductive failure is hidden in one or more of its parts. The “strong point” of the male factor is derived from the pathological sperm count. For the remaining 15 to 20% of causes, whether morphological or functional, cannot be to find either clearly or not at all. We talk about the otherwise unexplained infertility, that can be caused in up to 30% immunologically. Due to broad concept of immunology of reproduction, we have chosen literally as a probe into this issue in all respects unique spermatic cell that represents not only a carrier of genetic information, but also a set of antigenic structures. This cell seems to be perfect for this task, because of its availability to most basic laboratory techniques. We will try to familiarize ourselves with some of the obstacles that may prematurely end its mission, especially with the antibodies against its antigenic structures (ASA – antisperm antibodies). The long-term objective of our work was to understand the antigenic nature of the surface of human sperm and preparation of such protein extract from human spermatozoa, which would represent the best possible antigenic mosaic of cells as a result. This extract (or antigenic panel) would find its application especially in the diagnostics of ASA and would improve contemporary ELISA kits. It would also play an important role in further research of cellular immunity. Our main tools for handling this task are the methods of SDS-PAGE and subsequent Western blotting with immunodetection using ASA from sera of infertile men and women. We created rational lysis protocol with results supported by other complementary studies and diversified our diagnostics of polyvalent ASA.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis MUDr. Jan Cibulka, Ph.D. 3.02 MB
Download Abstract in czech MUDr. Jan Cibulka, Ph.D. 66 kB
Download Abstract in english MUDr. Jan Cibulka, Ph.D. 56 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary MUDr. Jan Cibulka, Ph.D. 743 kB
Download Supervisor's review prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. 1.52 MB
Download Opponent's review doc. Ing. Helena Fingerová, CSc. 1.26 MB
Download Opponent's review MUDr. Jindřich Madar, CSc. 1.25 MB
Download Opponent's review RNDr. Petr Šíma, CSc. 2.29 MB
Download Defence's report 650 kB