velikost textu

Význam a možnosti detekce sentinelových uzlin u karcinomu endometria

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam a možnosti detekce sentinelových uzlin u karcinomu endometria
Název v češtině:
Možnosti a význam detekce sentinelových lymfatických uzlin u karcinomů endometria
Název v angličtině:
Importance and methods of sentinel nodes identification in endometrial cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Hrehorčák, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Id práce:
105167
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
STRUKTUROVANÝ SOUHRN Název práce: Význam a možnosti detekce sentinelových uzlin u karcinomu endometria Autor: MUDR. Martin Hrehorčák Cíl studie: Zhodnocení výsledků tří různých protokolů detekce sentinelové uzliny u karcinomu endometria a posouzení jejich efektivity a použitelnosti pro praxi. Typ studie: Prospektivní observační klinická studie. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko – Porodnická klinika, UK 2LF a FN Motol, Praha Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 141 žen s histologicky potvrzeným adenokarcinomem endometria. 10 žen bylo ze studie vyloučeno pro duplicitu s jiným nádorem, extrauterinní šíření anebo neendometoidní typ nádoru. Byly srovnávány tři různé protokoly pro detekci sentinelové uzliny. Aplikovali jsme Tc99 hysteroskopicky, peritumorosně u 22 žen. Subserosně peritumorosně jsme aplikovali kombinaci radiokoidu a patentní modři u 66 žen. Subserosně difusně z osmi vpichů jsme a aplikovali tuto kombinaci u 43 žen. Výsledky: Celkem bylo u 131 žen odstraněno 2220 lymfatických uzlin, což představuje průměrně 16.9 na pacientku. Celkem bylo detekováno 215 sentinelových uzlin u 91 ze 131 pacientek (2.36 na pacientku). Bylo také zjištěno, že distribuce sentinelových uzlin u karcinomu endometria je odlišná od karcinomu hrdla děložního. Celkový detection rate byl 69.46%. V oblasti zevních ilických cév byly sentinelové uzliny nalezeny v 63.4%, v supraobturatorní 17.8%, v oblasti společných ilik v 8.9%, v mediálni části laterálního parametria ve 4.25%, v oblasti nesakrální 3.3% a v oblasti paraaortální ve 3.3%.Tři skupiny s rozdílnou aplikací lymfotropních látek se statisticky významně nelišily co do věku, BMI, míry invaze do myometri, počtu získaných lymfatických uzlin, zastoupení pT stadia nádorů nebo grade. (p0.05) U hysteroskopické aplikace byla sentinelová uzlina detekována aspoň na jedné straně u 10 žen (45.5%). Ve skupině se subserosní peritumorosní u 48 žen (72.7%), Ve skupině se subserosní aplikací z osmi vpichů ve 33 případech (76.7%). Závěr: Koncept detekce sentinelových uzlin u karcinomu endometria je v současnosti stále ještě nutno považovat za experimentální metodu. Distribuce je při aplikaci do děložního těla odlišná od intracervikální aplikace u karcinomu děložního hrdla. Subserosní aplikace se vyznačuje vyšší detekční schopností a vyšší senzitivitou. Pro stanovení přesné metodiky a role detekce sentinelové uzliny u karcinomu endometria je zapotřebí provést další prospektivní multicentrické studie. Klíčová slova: karcinom endometria, sentinelová uzlina, hysteroskopická aplikace, subserosní aplikace.
Abstract v angličtině:
STRUCTURED ABSTRAKT Title: Importance and methods of sentinel nodes identification in endometrial cancer Author: Martin Hrehorčák Objective: To evaluace the results of tree different protocols of sentinel node identification in endometrial cancer. Design: Prospective observational study. Setting: Department of Obstetrics and Gyneacology, Charles University, 2nd Medical Faculty, University Hospital Motol, Prague, Czech republic. Methods: 141 women with verified endometrial cancer were included into the study. 10 subjects were excluded due to the duplicity with another malignit tumour, extrauterine spread and non- endometroid type of the tumour. Three different protocols for sentinel lymph node detection were described: Tc99 was applied hysteroscopically peritumorous in 22 women. Subserous peritumorous application of the radiocolloid and patent blue dye was performed in 66 women. Subserous diffuse injection of this combination to eight sites was performed in 43 subjects. Results: 2220 lymph nodes were harvested in 131 women, average 16.9 per subject. 215 sentinel lymph nodes in 91 women were obtained, average 2.36 per subject. Detection rate was 69.46. 63.4% sentinel nodes were identified in the external iliac area, 17.8% in supraobturator area, 8.9% in common iliac area, 4.25% in medial part of lateral parametrium, 3.3% in praesacral and 3.3% in lower paraaortal area.The three subgroups with different route of tracer application were homogenous regarding age, BMI, myometrial invasion, number of lymph nodes harvested, stage or grade (p0.05). In hysteroscopy group the detection rate was 45.5%. In subserous peritumorous subgroup the detection was successful in 48 out of 66 cases (72.7%). In the subserous diffuse subgroup the detection rate reached 76.7%. Conclusion: The concept of sentinel node identification in endometrial cancer remains yet experimental. If the tracer is applied into the uterine corpus, the distribution of sentinel nodes differs from the intracervical application in cervical cancer. Subserous application is superior to hysterscopic. Further prospective multicentric trials are necessary to find the best method for sentinel nodes identification and to establish the role of this procedure in patients treatment. Key word: endometrial cancer, sentinel lymph nodes, hysteroscopic administration, subserous administration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Hrehorčák, Ph.D. 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Hrehorčák, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Hrehorčák, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martin Hrehorčák, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 858 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. 829 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ladislav Masák, CSc. 733 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 306 kB