text size

Vliv snížení radikality onkochirurgické léčby karcinomu děložního hrdla na snížení morbidity urogenitálního traktu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vliv snížení radikality onkochirurgické léčby karcinomu děložního hrdla na snížení morbidity urogenitálního traktu
Titile (in english):
The influence of reduced radicality of oncosurgical treatment on urogenital tract morbidity
Type:
Dissertation
Author:
MUDr. Roman Chmel, Ph.D.
Supervisor:
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Opponents:
Doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Thesis Id:
105165
Faculty:
Faculty of Medicine in Pilsen (LFP)
Department:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Study programm:
Gynaecology and Obstetrics (P5114)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
20/06/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Karcinom děložního hrdla představuje v České republice čtvrtou nejčastější gynekologickou malignitu. V roce 2008 dosahovala incidence karcinomu děložního hrdla 19,2/100 000 (1021 žen) s úmrtností 6/100 000 žen. Radioterapie i chirurgická léčba časného stádia karcinomu děložního hrdla má srovnatelné výsledky, ale radikální operace zůstává preferovanou modalitou, a to zejména u mladých žen. Velmi úspěšná léčitelnost časných stádií tohoto onemocnění (88-97 %) na podkladě individualizované terapie vede v současnosti k akcentaci zvyšování kvality života léčených žen. S léčbou spojená morbidita souvisí zejména s radikalitou operace. Dominantním cílem předkládané práce byla prospektivní detekce předoperačního a pooperačního stavu kontroly mikce a kontinence moči u 142 hodnocených žen, které podstoupily „nervy šetřící“ abdominální radikální hysterektomii – typ C1, méně radikální operaci - pánevní laparoskopickou lymfadenektomii a laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii typ A a méně radikální fertilitu zachovávající operaci - pánevní laparoskopickou lymfadenektomii a simplexní trachelektomii. Pooperační morbidita souvisí jak s pánevní lymfadenektomií, tak i s resekcí parametrií a horní části pochvy s poraněním nervus hypogastricus a plexus hypogastricus inferior. Funkce dolního močového traktu byla před i po operaci zhodnocena urodynamickým vyšetřením. Iatrogenní poranění ureteru bylo zaznamenáno jen u jedné pacientky. Výsledky prezentované prospektivní studie prokázaly, že naše technika nerve-sparing radikální abdominální hysterektomie dodržující neuroanatomická hlediska neovlivnila shromažďovací a vyprazdňovaní funkci močového měchýře a ani ve skupinách méně radikálních operací nebyla zaznamenána závažná porucha kontinence a evakuace moči. Cíle studie byly dosaženy. Za 12 měsíců po chirurgických zákrocích zůstala mikce i evakuace močového měchýře u operovaných žen po nervy šetřícím postupu i po méně radikálních operacích normální.
Abstract:
Cervical cancer is the fourth most common gynecological malignancy in Czech Republic. The incidence of cervical cancer in 2008 was 19.2/100000 (1021 women) and mortality reached 6/100000. Both radiotherapy and surgery have comparable results in the treatment of cervical cancer but surgical treatment is still the favoured modality especially in young female. Very succesful curability of early stages of this disease (88-97 %) based on individualized therapy currently leads to emphasize the quality of life increasing of treated women. Morbidity related to the treatment is connected with radicality of surgery. The dominant objective of the submitted study was prospective detection of preoperative and postoperative control over the micturition and urinary continence in 142 evaluated women who underwent nerve-sparing radical abdominal hysterectomy type C1, less radical surgery – laparoscopic pelvic lymphadenectomy and laparoscopic assisted vaginal hysterectomy type A or less radical fertility sparing surgery - laparoscopic pelvic lymphadenectomy and simple trachelectomy. Postoperative morbidity is connected with both pelvic lymphadenectomy and resection of the paracervix and proximal part of vagina with hypogastric nerve and inferior hypogastric plexus injury. The lower urinary tract function before and after the surgery was evaluated by urodynamic examination. Iatrogenic injury to the ureter was detected in only one patient. The results of submitted prospective study demonstrate that our technique of nerve-sparing radical hysterectomy keeping neuroanatomical point of view did not affect collecting and evacuation of the urinary bladder and not even in the groups of less radical surgeries was detected serious disorder in urinary continence and evacuation. The aims of the were achieved. In 12 months after the surgical procedures micturition and evacuation of the urinary bladder in women operated on by both nerve-sparing technique and less radical surgeries remained normal.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis MUDr. Roman Chmel, Ph.D. 3.39 MB
Download Abstract in czech MUDr. Roman Chmel, Ph.D. 42 kB
Download Abstract in english MUDr. Roman Chmel, Ph.D. 42 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary MUDr. Roman Chmel, Ph.D. 335 kB
Download Supervisor's review prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 482 kB
Download Opponent's review Doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 2.38 MB
Download Opponent's review prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. 2.49 MB
Download Opponent's review prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 1.59 MB
Download Defence's report 654 kB