velikost textu

Ochrana zaměstnance před jednostranným skončením pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana zaměstnance před jednostranným skončením pracovního poměru
Název v angličtině:
Prevention of employee against termination of relationship by employer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Mikš
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
105074
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jednostranné skončení pracovního poměru; výpověď; okamžité zrušení pracovního poměru; odstupné; neplatné rozvázání pracovního poměru;
Klíčová slova v angličtině:
unilateral termination of employment relationship; notice of dismissal; instant termination of employment relationship; redundancy payment.; invalid termination of employment relationship
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorozní práce se zabývá komplexně problematikou ochrany zaměstnance před jednostranným skončením pracovního poměru. Práce je rozdělena do čtrnácti kapitol v nichž se mimo jiné zaobírá výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru, skončením pracovního poměru na dobu určitou, zrušením pracovního poměru ve zkušební době, odstoupením od pracovní smlouvy, neplatným rozvázáním pracovního poměru, uplatněním neplatnosti rozvázání pracovního poměru u soudu a některými dalšími instituty, které s jednostranným skončením pracovního poměru nevyhnutelně souvisí např. odstupným. Do práce je rovněž promítnuta blížící se novelizace zákoníku práce a možná budoucí právní úprava de lege ferenda. Rigorózní práce vychází z právní úpravy podle stavu ke 31.10.2011, ze současné judikatury, odborných článků a odborných právních publikací.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This rigorous thesis deals comprehensibly with issues related to prevention of employee against termination of relationship by employer. The rigorous thesis is divided into fourteen chapters in which among others dissertate about notice of dismissal, instant termination of employment relationship, termination of fixed-term contract of employment, termination of employment during trial period, withdrawal from an employment relationship, invalid termination of employment relationship, enforcing the invalid termination at courts and some other legal institutes which inevitably related to unilateral termination such as redundancy payment. This thesis also project out coming novelization of Labour Code and possible future law regulation de lege ferenda. The rigorous thesis was developed using legislation valid through 31st of October 2011, current judicature, professional expert articles and professional legal papers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Mikš 638 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Mikš 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Mikš 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 134 kB