velikost textu

Zwischenraum a Denkraum v kontextu motivů vznesení a pádu v obrazovém atlase Mnemosyne Abyho M. Warburga

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zwischenraum a Denkraum v kontextu motivů vznesení a pádu v obrazovém atlase Mnemosyne Abyho M. Warburga
Název v angličtině:
Zwischenraum and Denkraum in the context of ascent and fall in the Mnemosyne Atlas of Aby M. Warburg
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Váša
Školitel:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Oponenti:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Id práce:
105022
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Warburg, Cassirer, Pathosformel, Denkraum, Zwischenraum, Mnemosyne, aviatika, Idea Vincit, idealismus, atlas
Klíčová slova v angličtině:
Warburg, Cassirer, Pathosformel, Denkraum, Zwischenraum, Mnemosyne, aviation, Idea Vincit, idealism, atlas
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační práce se zaměřuje na Warburgovo pojetí prostoru myšlení [Denkraum] a související koncepci umělecké tvorby coby mezifáze mezi afekcí a abstraktním myšlením [Zwischenraum], coby klíčových pojmů jeho pozdního díla (zejména mezi léty 1920-1929), vrcholícího obrazovým atlasem Mnemosyne. Práce se v tomto kontextu soustředí na motiv vznesení. Dochází k závěru, že formule patosu vznesení hraje klíčovou historickou roli při konstituci moderního Denkraum a tvoří jeden ze zásadních konstitutivních parametrů tohoto prostoru, jehož vlastní obraznou perspektivou je soudobá aviatika. Warburg se pro adekvátní dějinnou reflexi tohoto vývoje uchyluje k fyzikálnímu modelu myšlení a umění včetně pokusu o sepětí s Einsteinovými teoriemi relativity. Klíčová role motivu vznesení v rámci konstituce Denkraum pak tento avatický Denkraum v důsledku vymezuje v mantinelech renesančního humanismu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The doctoral thesis focuses on the Warburg‘s concept of thought space [Denkraum] and the related concept of artistic creation as an interface between the affections and abstract thinking [Zwischenraum], representing the key concepts of his late work (especially between the years 1920- 1929), culminating in the pictorial atlas Mnemosyne. In this context, the thesis focuses on the motive of ascent as well, and concludes that the pathos formula of ascent plays a crucial historical role in the constitution of modern Denkraum and forms one of the fundamental constitutive parameters of the thought-space, whose own metaphorical perspective is the contemporary aviation. For an adequate reflection of the historical development of this Denkraum, Warburg turns to the physical models of thought and artistic creation, including an attempt to use Einstein's theories of relativity. The key role of the motive of ascent in the constitution of Denkraum subsequently shapes this thought space within the confines of Renaissance humanism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Váša 20.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Váša 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Váša 61 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Váša 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lubomír Konečný 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.25 MB