velikost textu

Vzdělávání geografií v období kurikulární reformy českého školství: reflexe změn na vybraných pražských gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání geografií v období kurikulární reformy českého školství: reflexe změn na vybraných pražských gymnáziích
Název v angličtině:
Education through the Geography in Curricular Reformation Period of Czech Education System: Reflection of the Changes at Selected Prague´s Grammar Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Jáchym
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Id práce:
104975
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro SŠ tělesná výchova - geografie (UTVZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání geografií; kurikulární reforma; Národní program rozvoje vzdělávání; Rámcové vzdělávací programy; Školní vzdělávací programy; maturitní zkouška; geografické vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Education through the geography; Curricular reform; National programs of education development; General education programs; School education programs; School leaving exam; geographical education
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá geografickým vzděláváním a analýzou výuky geografie na pražských gymnáziích. Cílem práce je zhodnotit dopady prováděných kurikulárních změn na výuku zeměpisu, respektive analyzovat prováděné kurikulární změny v českém školství a jejich reflexi vyučujícími pražských gymnázií, personální a obsahové zajištění výuky geografie a formy vzdělávání na pražských gymnáziích. Konkrétně zde pak hledáme odpovědi i na otázky, jak se liší názory pedagogů na novou podobu maturitní zkoušky, a zda lze se zmíněnou maturitní zkouškou očekávat i změny ve způsobu výuky. Práce je založena zprvu na kritickém zhodnocení odborných materiálů k reformě školství a vlastní empirická část pak na výsledcích dotazníkového šetření a vyhodnocení řízených rozhovorů s jedenácti respondenty z řad učitelů geografie devíti pražských gymnázií.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis, as the title suggests, focuses on education of Geography and analysis of Geography as a subject at Prague grammar schools. The aim of the thesis is to evaluate the impact of curricular changes on teaching Geography. Furthermore, the thesis is to analyze the ideas of the Geography teachers on teaching methods and content taught to students in their lessons. The work also evaluates the variety of opinions of the pedagogues concerning this topic. It also discusses their different views on a new form of the state leaving exam. Moreover, it looks for the answer whether the new exam might change the methodology of Geography. This work is mainly based on a critical evaluation of expert materials as far as the school reform is concerned. The empirical part itself consists of the survey results and the assessment of directed interviews with 11 respondents, who are the Geography teachers at nine Prague grammar schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Jáchym 868 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Jáchym 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Jáchym 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. 81 kB