velikost textu

Nízkoenergetická recyklace odpadního polyethylentereftalátu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nízkoenergetická recyklace odpadního polyethylentereftalátu
Název v angličtině:
Low-energy recycling of poly(ethylen terephthalate) waste
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Slabá
Vedoucí:
Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Id práce:
104970
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
recyklace, PET, mikrovlnná depolymerace
Klíčová slova v angličtině:
recyclation, PET, microwawe depolymerization
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá novou nízkoenergetickou metodou chemické recyklace polyethylentereftalátu (PET) za použití přírodních olejů jako reakčních činidel a mikrovlnného záření k urychlení depolymerační reakce. Výsledky experimentů s odpadním PET a ricinovým olejem při zahřívání reakční směsi v mikrovlnném reaktoru ukázaly, že dochází ke kompletní depolymeraci PET řetězce. Byly stanoveny optimální podmínky depolymerace PET: hm. poměr PET / ricinový olej =, 1 / 9,7, kdy je molární poměr esterových vazeb PET / hydroxylových skupin ricinového oleje = 1 / 2,7, katalyzátor: octan zinečnatý v množství 1% hm. z navážky PET, reakční teplota v rozmezí 235 - 245°C a reakční čas 60 min. Rozkladné experimenty také dokázaly, že mikrovlnné záření výrazně urychluje rozklad PET. Depolymerační reakce PET je kompletní za 6x kratší reakční čas než při provádění rozkladu v klasicky vyhřívaném reaktoru. Z výsledků analýz vyplývá, že výsledný produkt, recyklát, je kromě nezreagovaného ricinového oleje složen z polyolových produktů, které obsahují částečně či úplně reesterifikované strukturní jednotky PET, na jejichž koncích jsou estericky vázané jednotky ricinového oleje.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with a new low-energy method of chemical recycling of poly(ethylene terephthalate) (PET) using natural oils as reagents and microwave irradiation to accelerate depolymerization. The results of experiments with PET waste and castor oil, when the reaction mixture was heated in microwave reactor, showed that a complete depolymerization of PET chain has occured. Optimal conditions for the depolymerization PET were established: wt. ratio of PET / castor oil = 1 / 9.7, when the molar ratio of ester bonds of PET / hydroxyl groups of castor oil = 1 / 2.7, catalyst : zinc acetate at wt 1% from the PET mass, reaction temperature ranging from 235 to 245°C and the reaction time 60 min. Decomposition experiments also showed, that microwave irradiation accelerated decomposition of PET. Depolymerization reactionin MW reactor was complete at 6x shorter reaction time than the decomposition in the classically heated reactor. The results of analysis showed that the resulting product,the recyclate, was composed of unreacted castor oil and polyol products, that contained partially or fully esterified structural unit of PET, which were ended by ester-linked units of castor oil.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Slabá 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Slabá 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Slabá 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Hynek Beneš, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB