velikost textu

Modelování profesních kompetencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování profesních kompetencí
Název v angličtině:
Modelling of professional competences
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Josef Horák, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
Id práce:
104920
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace: Předložená disertační práce prezentuje pohled na místo a poslání středního odborného vzdělání s výučním listem v širším edukačním kontextu znalostní společnosti. Zahrnuje problematiku implementace pragmatické filosofie do edukačních činností, včetně nového paradigma webového prostředí a teorií aktivního učení spolu s expozicí některých problémů a trendů současné pedagogiky. Prezentuje pohled na žáka (edukanta) z hlediska vytváření profesních kompetencí prostřednictvím didaktické technologie modelování v učebním oboru obráběč kovů a na pedagogické role vzdělavatelů (učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, učitelů odborného výcviku, edukátorů) v tomto typu formální edukace. Disertační práce poskytuje penzum názorů, stanovisek a odpovědi na řadu konkrétních otázek k danému tématu, přičemž využívá nejen odborné práce našich autorů, ale také renomovaných zahraničních expertů v této oblasti. Práce nabízí některé trendy a metodické postupy, které mohou podporovat a rozvíjet pedagogickou tvořivost učitelů i aktivitu žáků. Jde především o zobecněné didaktické zkušenosti, o úvahy a teorie, osobní názory a postřehy podložené vlastní vzdělávací zkušeností. Zohledňuje prvky interdisciplinarity a vzájemnosti pedagogiky, didaktiky, psychologie, filosofie a etiky. V empirické části prezentuje konkrétní poznatky z výzkumných experimentů, které lze využít k autoevaluaci i k dalším aktivitám, které by mohly perspektivně zlepšit vzdělávací proces a zkvalitnit výstupy této vzdělávací cesty. Výsledkem disertační práce je teoretické i empirické zdůvodnění konkrétních efektů integrované výuky na technologickém základu modelování s podporou výukových programů na CD-ROM pro oblast vnitřních (procesuálních) a vnějších (organizačních) podmínek vytváření profesních kompetencí žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem. Klíčové pojmy: Filosofie výchovy, globální vzdělávání, kompetence, modelování, obráběč kovů, optimalizace vzdělání, postindustriální informační společnost, prostupnost vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, trendy a problémy pedagogiky, učební obor, výukové technologie, výzkumný experiment, vzdělavatel, žák.
Abstract v angličtině:
Abstract: This dissertation presents the view of the place and mission of the secondary vocational education with apprenticeship certificate in a wider educational context of the knowledge society. It includes the implementation of the pragmatic issues of philosophy in educational activities including a new paradigmum of the web environment and theories of active teaching together with exposure to certain problems and trends of current pedagogy. It presents the view of the object of education (e.g. a pupil) in terms of creating of professional competences through didactic technology of modelling in apprenticeship of a metalworker and of teaching roles of educators (teachers of vocational and general education courses, teachers of vocational training, educators) in this type of formal education. The dissertation provides a stint of opinions, viewpoints and answers to many particular questions of the subject and it uses not only professional works of our authors but also of renowned foreign experts in this field. The dissertation thesis offers some trends and methodological approaches that can support and develop the educational creativity of teachers and students activity as well. The work offers some trends and methodological approaches that can support and develop the educational creativity of teachers and pupil ´s activity. This is primarily a generalized didactic experience, considerations and theory, personal views and observations supported by own educating experience. It includes elements of interdisciplinarity and mutuality of pedagogy, didactics, psychology, philosophy and ethics. In its empirical part it presents specific knowledge of research experiments, which can be used for auto evaluation and for further activities that could in future improve educational process and make outputs of this educational journey better. The result of the dissertation thesis is both theoretical and empirical reasons of concrete effects of integrated education on the technological basis of modelling, with the support of educational programs on CD- ROM for the internal (processional) and external (organizational) conditions for the establishment of professional competencies of students in the fields of secondary education with a certificate. Key words: Philosophy of education, global education, competence, modelling, metalworker, optimization training, post-industrial information society, permeability education, secondary education with apprenticeship certificate, trends and issues of pedagogy, educational technology, research experiment, educator, pupil.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Josef Horák, Ph.D. 1.86 MB
Stáhnout Příloha k práci PaedDr. Josef Horák, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Josef Horák, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Josef Horák, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc. 600 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 255 kB