velikost textu

Odchod sovětských vojsk z území Německa, Československa a Polska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odchod sovětských vojsk z území Německa, Československa a Polska
Název v angličtině:
The Withdraval of Soviet troops from territory of Germany, Czechoslovakia and Poland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Kosová
Vedoucí:
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Id práce:
104917
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Ruská a východoevropská studia (RVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sovětská armáda, Československo, Německo
Klíčová slova v angličtině:
soviet army, Czechoslovakia, Germany
Abstrakt:
Abstrakt Částečné stažení sovětských vojsk ze střední Evropy bylo součástí procesu přestavby Sovětského svazu, který započal M. Gorbačov svými reformami. Sovětský svaz tak v druhé polovině 80. let přijal rozhodnutí redukovat počty svých vojenských jednotek umístěných mimo území Sovětského svazu. Snížení ale neznamenalo automaticky úplný odchod sovětských jednotek. Tato práce sleduje odsun Sovětské armády z území Německa, Československa a Polska v období let 1989–1994. Změny režimů v jednotlivých státech vedly ke skutečnosti, že se posléze jednalo ve vztahu k odchodu sovětských jednotek zejména o bilaterální a multilaterální záležitost než o jednostranný akt Sovětského svazu. Tato práce představuje jedinečné srovnání odsunu sovětských vojenských útvarů ze tří bývalých východních satelitů Sovětského svazu. Objasňuje důvod jejich pobytu na těchto územích. Ukazuje průběh vyjednávání jednotlivých států s Moskvou a pozoruje shodné argumenty uplatňované sovětskými vyjednávači a jejich protějšky. Popisuje události, kdy hrozilo přerušení odchodu sovětských vojsk. Komparuje dobu trvání odchodu Sovětské armády z pozorovaných států. Věnuje se logistickému průběhu odsunu, majetkoprávnímu a ekologickému vyrovnání obou stran. Zároveň poukazuje na shodné a odlišné přístupy Německa, Polska a Československa a na jejich vzájemnou provázanost při odsunu takto velkého počtu osob a vojenského materiálu. Odchod sovětských vojsk představoval důležitou zahraničněpolitickou kapitolu těchto zemí ve vztahu k Sovětskému svazu, posléze k Ruské federaci, přičemž důležitou roli sehrála otázka „kdo kolik zaplatí“?
Abstract v angličtině:
Abstract The partial withdrawal of Soviet troops from Central Europe was a part of the process of reconstruction of the Soviet Union which was begun by the reforms of Mikhail Gorbachev. The Soviet Union in the second half of the 1980’s took the decision to reduce the number of its military troops positioned outside the territory of the Soviet Union. However, the reduction did not automatically account to a complete withdrawal of Soviet troops. This dissertation is pursuing the withdrawal of the Soviet army from the territory of Germany, Czechoslovakia and Poland in the years 1989 – 1994. The change of regimes in the respective states led to the fact that the matter of Soviet troop withdrawal was a bilateral and multilateral affair rather than a unilateral act of the Soviet Union. This dissertation presents a unique comparison of the withdrawal of Soviet military units from three former satellites of the Soviet Union. It clarifies the reasons of their stay on these territories. It shows the negotiation process of each of the afore mentioned states with Moscow, and observes the coinciding arguments used by the Soviet negotiators and their counterparts. It describes the events surrounding the threat of interrupting the Soviet troop withdrawal. It compares the duration of the transfer of the Soviet army from the observed states. This dissertation also pursues the logistic progress of the Soviet withdrawal, the proprietary and ecological settlement of both parties. At the same time it points out the coinciding and differing approaches of Germany, Poland and Czechoslovakia, and shows the mutual interconnection of these states during the withdrawal of such a large number of people and military material. The withdrawal of the Soviet troops represented an important chapter in the foreign affairs of these states in relation to the Soviet Union, later the Russian Federation, while an important part was played by the question: “who will pay and how much”?
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kosová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kosová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kosová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohuslav Litera, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB