velikost textu

Zelené světnice a malba v profánních prostorech na konci středověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zelené světnice a malba v profánních prostorech na konci středověku
Název v angličtině:
Green Chambers and Mural Painting in Secular Spaces at the End of the Middle Ages
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
doc. PhDr. Ivan Gerát, Ph.D.
Id práce:
104906
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nástěnná malba|lov|turnaj|středověk|šlechta|moc žen|pomíjivost|ikonologie|Baba a čert|gender|epithalamický program
Klíčová slova v angličtině:
mural painting|hunt|tournament|middle ages|nobility|power of women|transiency|iconology|Old woman as troublemaker|gender|epithalamic program
Abstrakt:
Abstrakt: Práce přináší podrobnou analýzu pozdně středověkých nástěnných maleb v tzv. zelené světnici na hradě Žirovnice a dalších podobných pozdně středověkých komplexech nástěnných maleb. Oproti starší literatuře práce akcentuje vzájemné ikonografické souvislosti výjevů zobrazených na jednotlivých stěnách žirovnického sálu: výjevů Paridova soudu, Judity stínající Holoferna, exempla Bába je horší než čert i obrazu dříve považovaného za Šalamounův soud (patrně podobenství o manželském a nemanželském dítěti). Ty na základě komparacích spojuje s podobnými vyobrazeními v zahraničí i jejich zpracováním v soudobé literatuře. Podrobně přitom ukazuje jejich spojitost s dobově oblíbeným konceptem kritiky moci žen (Weibermacht). Tento byl podobně jako jinde také na Žirovnici spojen s alegorií prchavosti lásky a pomíjivosti vůbec. V tomto smyslu pak práce interpretuje i i zdánlivě žánrová vyobrazení lovu a turnaje, k čemuž ukazuje celá řada detailů, které subverzivně převracejí jejich význam. Práce dále přináší srovnání Žirovnice s dalšími obdobnými památkami v Čechách a na Moravě a zamýšlí se nad jejich funkcí. Zároveň se zabývá problematikou uměleckohistorického fenoménu zelených světnic, k jehož prosazení ve středoevropském kontextu významně přispěl český historik umění Josef Krása. Práci je předeslán obsáhlý metodologický úvod, který sleduje nejen diskurzivní analýzu spojenou s pojmem zelených světnic, ale kriticky se snaží přehodnotit i ikonologické kořeny pojmu zelená světnice.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis presents a detailed analysis of the late medieval murals in the so-called ‘green chamber’ of Žirovnice Castle and similar late-medieval mural paintings. Compared to the earlier literature the study focuses on the interrelations between the scenes depicted in the ‘green chamber’: the Judgement of Paris, Judith beheading Holofernes, the exemplum An Old Woman Is Worse than the Devil as well as an image which was previously described as the Judgement of Solomon (perhaps rather a parable about legitimate and illegitimate progeny). They are compared with other depictions of these themes and their treatment in contemporary literature. These comparisons link them with the popular concept of a critique of the power of women (Weibermacht). In Žirovnice, and similarly elsewhere, this concept was connected to the allegory of the transcience of love and the ephemeral nature of the world overall. The ostensible genre depictions of the hunt and tournament can be interpreted in this sense as well. This is demonstrated by numerous details subverting the meaning of these images. The study then compares Žirovnice to other similar murals in Bohemia and addresses the questions of their function as well as of the art-historical phenomenon of ‘green chambers’ as various secular murals are called following the Czech art historian Josef Krása. The thesis has an extensive methodological introduction which covers not only discoursive analysis but also tries to reasses the iconological root of the term called ‘green chamber’.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. 1.81 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ivan Gerát, Ph.D. 1.37 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 873 kB