velikost textu

Nerealizovaná Praha. Historický vývoj neuskutečněné regulace a urbanizace Prahy a souvisejících stavebních projektů v 1.pol. 20.století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nerealizovaná Praha. Historický vývoj neuskutečněné regulace a urbanizace Prahy a souvisejících stavebních projektů v 1.pol. 20.století
Název v angličtině:
Unrealized Prague. Historical development of unrealised regulation and urbanizaion of Prague and related projects in the 1st half of 20th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Kryštof Drnek
Školitel:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Id práce:
104893
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Regulace, urbanizace, Praha, Státní regulační komise pro Prahu a okolí, Václavské náměstí, Masarykovo nádraží, Nuselský most, Petřínská komunikace, Letenská pláň, Invalidovna, čistírna odpadních vod, vodárna na užitkovou vodu.
Klíčová slova v angličtině:
Regulation, urganisation, Prague, State commission for regulation of Prague and suburbs, Wenceslav square, Railway station of Masaryk, Nusle bridge, Petřín communication, Letná plains, Invalidovna, water treatment plant, water plant for undrinkable water.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem disertační práce je přehled historického vývoje a vykonané práce na nikdy nerealizované regulaci a stavební úpravě hlavního města Prahy. Tento vývoj je popisován tematicky, na základě jednotlivých oblastí, kterými se navrhovaný regulační plán zabýval. Zároveň je vybráno několik dlouhodobých stavebních projektů, na kterých je formou historické sondy detailně ukázán proces vytvoření projektu, jeho posouzení a následná implementace do regulačního plánu. Práce je zasazena do období mezi oběma světovými válkami, tj. mezi lety 1918 – 1939, s tematickým přesahem přes obě stanovená data. Klíčová slova: Regulace, urbanizace, Praha, Státní regulační komise pro Prahu a okolí, Nové Město, Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, Nuselský most, Petřínská komunikace, Letenská pláň, Invalidovna, čistírna odpadních vod, vodárna na užitkovou vodu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the dissertation is an overview of the historical development and work carried out on the never realized regulation and the construction of the city of Prague. This development is described thematically on the basis of the different areas of the proposed regulatory plan. At the same time, several long-term construction projects are selected, in which the process of designing the project, its assessment and subsequent implementation into the regulatory plan is shown in detail in the form of a historical probe. The work is planted between the two world wars, ie. between 1919 and 1939, with a thematic overlap over both set dates. Keywords: Regulation, Urbanisation, Prague, State commission for regulation of Prague and suburbs, New Town, Main railway station, Masaryk Railway station, Nusle bridge, Petřín communication, Letná plains, Invalidovna, Water treatment plant, Water plant for undrinkable water.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Kryštof Drnek 27.73 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Kryštof Drnek 24.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Kryštof Drnek 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Kryštof Drnek 133 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Kryštof Drnek 494 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. 474 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 723 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 246 kB