velikost textu

Využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích měst

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích měst
Název v angličtině:
Using the Effects of Public Cultural Services in the Development Strategies of Cities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Dudová
Školitel:
PhDr. Mgr. Lenka Opletalová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Markéta Poláková, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
104887
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adaptační strategie, efekty kulturních služeb, kultura, kulturní participace, kulturní politika, kulturní koncepce, kulturní změna, lokální kultura, sociokulturní potenciál, strategické plánování, veřejné kulturní služby
Klíčová slova v angličtině:
adaptational strategies, culture, cultural participation, cultural policy, cultural concepts, cultural change, effects of cultural services, local culture, public cultural services, sociocultural potential, strategic planning
Abstrakt:
Z. Dudová Využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích měst Abstrakt Práce se zaměřuje na analýzu míry využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích vybraných měst (Český Krumlov, Velké Meziříčí a Blatná) pro rozvoj těchto lokalit. Teoretická část práce se věnuje rešerši existujících přístupů k řešení problematiky, definici klíčových pojmů a základního rámce konceptu veřejných kulturních služeb v kontextu specifické situace strategického řízení a plánování kultury samosprávnými celky v ČR. Identifikována byla široká škála možných neekonomických přínosů veřejných kulturních služeb od individuálních přínosů po sociální dopady pro širší komunitu. Analytická část je zaměřena na postavení a význam kultury, kulturních služeb a jejich možných přínosů v klíčových koncepčních a strategických dokumentech vybraných měst. Pro širší pochopení kontextu situace strategického plánování kultury vybraných českých měst jsou analyzovány i koncepční a strategické materiály souvisejících rovin krajské a národní kulturní politiky, ale i vybraných nejvýznamnějších českých kulturních příspěvkových organizací (Národní muzeum, Technické muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze). Analyzovány jsou také přínosy veřejných kulturních služeb dle samotných obyvatel (mládež i dospělí), podporovatelů i poskytovatelů veřejných kulturních služeb v rámci vybraných měst. Využity byly metody kvalitativní obsahové analýzy sekundárních dokumentů koncepčních a strategických materiálů a sekundární analýza dat z empirických šetření obyvatel, ale i zástupců poskytovatelů a podporovatelů veřejných kulturních služeb ve vybraných městech. Způsoby plánování a realizace veřejných kulturních služeb jednotlivými vybranými městy ve smyslu cíleného nakládání se sociokulturním potenciálem lokální kultury představují jedinečné adaptační strategie. Nízká míra využití efektů veřejných kulturních služeb v rozvojových strategiích vybraných měst souvisí zejména s nedostatečnou formulací očekávaných efektů ve vazbě na cíle a konkrétní opatření jejich koncepčních a strategických dokumentů. Zásadními dosud nenaplněnými podmínkami k efektivní podpoře veřejných kulturních služeb jsou přesná definice cílových skupin uživatelů, jejich potřeb a případných překážek v jejich kulturní participaci spolu s efektivním monitorovacím a evaluačním mechanismem podpory tohoto typu služeb. Klíčová slova: adaptační strategie, efekty kulturních služeb, kultura, kulturní participace, kulturní politika, kulturní koncepce, kulturní změna, lokální kultura, sociokulturní potenciál, strategické plánování, veřejné kulturní služby.
Abstract v angličtině:
Z. Dudová Using the Effects of Public Cultural Services in the Development Strategies of Cities Abstract This dissertation focuses on analysing the utilization of the effects of public cultural services in the development strategies of selected towns (Český Krumlov, Velké Meziříčí and Blatná) for the development of these localities. The theoretical part of the dissertation is dedicated to the research of existing approaches to the solution of the issue, the definition of key concepts and the framework of the concept of public cultural services in the context of the specific situation of strategic management and planning culture of the administrative units in the Czech Republic. It has identified a wide range of potential non-economic benefits of public cultural services, from individual benefits to social impact for the wider community. The analytical part is focused on the position and the importance of culture, cultural services, and its possible benefits in key policy and strategic documents of the selected cities. For a broader understanding of the context regarding the situation of strategic planning culture in selected Czech cities, conceptual and strategic materials related to the regional and national cultural policy, and also some of the most important Czech cultural organisations (National Museum, the Technical Museum, the Museum of decorative arts in Prague) are analysed. There are also analysed benefits of public cultural services as seen by the actual population (youth and adults), supporters and providers of public cultural services in the context of the selected cities. Dissertation uses qualitative content analysis methods of secondary documents (conceptual and strategic materials) and secondary data analysis of the empirical research of the population, and also representatives of the providers and supporters of public cultural services in selected cities. Ways of planning and realization of public cultural services of each of the selected cities in terms of the targeted treatment of socio-cultural potential of local culture, represent a unique adaptation strategy. The low rate of utilisation of the effects of public cultural services in the development strategies of selected cities is associated in particular with the lack of the formulation of the expected effects in relation to the objectives and specific measures of their conceptual and strategic documents. The essential prerequisites for an effective support of public cultural services are the exact definition of the target groups of users, their needs and potential barriers to their participation in the cultural, together with an effective monitoring and evaluation mechanism to support this type of services. Key words: adaptational strategies, culture, cultural participation, cultural policy, cultural concepts, cultural change, effects of cultural services, local culture, public cultural services, sociocultural potential, strategic planning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Dudová 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Dudová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Dudová 265 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Dudová 542 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Opletalová, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Poláková, Ph.D. 3.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.01 MB