text size

Biologické dovednosti žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Biologické dovednosti žáků
Titile (in english):
Pupils’s Skills in Biology
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Radka Čudová
Supervisor:
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Opponents:
Prof.RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Thesis Id:
104879
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
23/06/2015
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Badatelsky orientovaná výuka, biologie, biologické dovednosti, dotazníkové šetření, dovednosti žáků, gymnázium, testování, základní škola, žáci.
Keywords:
inquiry-based science teaching (IBSE), biology, biological skills, questionnaire survey, pupil skills, grammar school, testing, primary school, pupils.
Abstract (in czech):
NÁZEV: Biologické dovednosti žáků AUTOR: Radka Čudová KATEDRA: Katedra Biologie a environmentálních studií ŠKOLITEL: Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. ABSTRAKT: Cílem disertační práce je vytvořit strukturaci a kategorizaci biologických dovedností pro základní školu a gymnázium a zjistit reálný stav osvojení vybraných dovedností u žáků jednotlivých stupňů škol. V teoretické části práce byla provedena obsahová analýza vybraných světových oficiálních kurikulárních dokumentů a studií zaměřených na výuku biologie zjišťující přístupy ke strukturaci biologických dovedností. V praktické části byl na základě této analýzy a studia pedagogicko-psychologické literatury vytvořen strukturovaný systém dovedností respektující badatelský přístup k výuce. V širším kolektivu v rámci projektu, do něhož tato práce spadala, bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na učitele základních, středních a vysokých škol, které si kladlo za cíl odhalit jejich požadavky na úroveň dovedností v biologii na jednotlivých stupních vzdělávání. Výsledky tohoto šetření byly použity ve druhé fázi k vytvoření testové jednotky, zaměřené na testování osvojených biologických dovedností ve čtyřech kategoriích: 1. Identifikace biologických problémů a kladení otázek, 2. Získávání informací a jejich zaznamenávání, 3. Třídění informací a jejich zpracování a 4. Vyhodnocení výsledků, vytváření závěrů a jejich prezentace. Testováni byli žáci opouštějící základní školu (15 let) a gymnázium (18 let). Součástí testu byl i dotazník, pomocí kterého žáci i jejich učitelé hodnotili úlohy a průběh výuky. Testování se zúčastnilo 26 škol a celkem 1005 žáků. Výsledky z testování žáků ukázaly, že nejlepších výsledků dosahovali žáci vyšších gymnázií, ale srovnatelných výkonů dosahovali i žáci nižších gymnázií. Oproti tomu žáci základních škol vykazovali velmi nízkou úspěšnost a největší problémy jim dělaly dovednosti získávat a třídit informace a klást otázky. Žákům gymnázií největší obtíže dělala úloha zaměřená na kladení otázek. Při vyhodnocení dotazníků pro žáky a jejich učitele zaměřených na názory a zkušenosti s výukou byla prokázána velká shoda v názorech a hodnocení výuky. Na základě výsledků byla navržená strukturace upravena a rozpracována pro jednotlivé stupně škol a opatřena příklady úloh. KLÍČOVÁ SLOVA: Badatelsky orientovaná výuka, biologie, biologické dovednosti, dotazníkové šetření, dovednosti žáků, gymnázium, testování, základní škola, žáci.
Abstract:
TITLE: Pupils’s Skills in Biology AUTOR: Radka Čudová DEPARTMENT: Department of Biology and Environmental Studies SUPERVISOR: Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. ABSTRACT: The aim of this work is to create the structure and the categorization of primary and high school biological skills and find out the real condition of selected skills at student of particular school levels. In the theoretical part of the work, there was made a content analysis of selected world official school curricula and studies aimed at investigation the teaching of biology and the approaches to structuring of biological skills. In the practical part, there was established structured system of skills respecting inquiry-based science teaching (IBSE) based on the analysis and study of pedagogical-psychological literature. A questionnaire was made in a broader team of the project to which the thesis came under a survey which investigated the opinions and requirements of the skill level in biology of lower secondary (ISCED 2), secondary general (grammar) school teachers (ISCED 3) and academics. The results of this survey were used to create the test unit aimed at testing biological skills in four categories: A. Identification of biological problems and asking questions, B. Information searching and recording, C. Classification and process information and D. Evaluation of the results , conclusions and creating of the presentations. Pupils leaving primary school (15 years old) and grammar school (18 years old) were tested. Part of the test was a questionnaire through which pupils and their teachers evaluated the test and education. 26 schools and 1,005 students participated in the survey. The testing results showed that the best results achieved pupils of higher secondary school (grammar school), but comparable results achieved pupils of lower secondary schools (lower grammar school). In contrast, primary school pupils showed a very low success rate and the biggest problem they had in the skill to acquire and organize information and to ask questions. The biggest difficulty of grammar school pupils was tasks focused on asking questions. When evaluating questionnaires for pupils and their teachers, focused on the opinions and experience of teaching, a strong consensus of opinion and evaluation of teaching was demonstrated. A structuration on base of the results was designed adapted, and developed for each grade of schools, and provided examples of tasks. KEYWORDS: inquiry-based science teaching (IBSE), biology, biological skills, questionnaire survey, pupil skills, grammar school, testing, primary school, pupils.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Radka Čudová 2.07 MB
Download Abstract in czech Mgr. Radka Čudová 27 kB
Download Abstract in english Mgr. Radka Čudová 16 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Radka Čudová 166 kB
Download Opponent's review Prof.RNDr. Miroslav Papáček, CSc. 1.97 MB
Download Opponent's review doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 107 kB
Download Defence's report 407 kB