velikost textu

Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce biologie
Název v angličtině:
Efficiency of selected educational practices in biology teaching
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Sabina Radvanová
Školitel:
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Prof.RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
Id práce:
104878
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
efektivita, badatelsky orientovaná výuka, klasicky vedená výuka, didaktický test, dotazník, biologie, gymnázium
Klíčová slova v angličtině:
efficiency, inquiry-based teaching, frontal teaching, didactic test, questionnaire, biology, grammar school
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem disertační práce je porovnat efektivitu badatelsky vedené a klasicky vedené výuky na příkladu tematického celku vylučování člověka u žáků vyššího gymnázia. V teoretické části práce byla provedena obsahová analýza pedagogicko-psychologické literatury zaměřené na efektivitu vzdělávání a badatelsky orientovanou výuku. Dále byly analyzovány současně platné české kurikulární dokumenty, tedy Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a dostupné učebnice biologie pro gymnázia. V praktické části byly na základě těchto analýz a studia pedagogicko-psychologické literatury zpracovány přípravy pro klasicky vedenou a badatelsky vedenou výuku, včetně návrhu badatelských aktivit pro experimentální výuku. Pro porovnání efektivity zvolených výukových metod byl vytvořen výzkumný nástroj - pretest, posttest 1, posttest 2 a dotazníky pro žáky a učitele. Do didaktického experimentu se zapojili žáci a učitelé sedmi pražských gymnázií. Cílem dotazníkového šetření bylo statistická data získaná testováním žáků doplnit a blíže popsat. Při vyhodnocení dotazníků byla prokázána velká shoda mezi žáky a jejich učiteli. V pretestu se vstupní vědomosti žáků experimentální i kontrolní skupiny významně nelišily, v posttestu 1 došlo ke zlepšení u žáků obou skupin, v posttestu 2 pak k mírnému zhoršení u obou skupin žáků. Zatímco v pretestu rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou signifikantní nebyly, v posttestech 1 i 2 pak signifikantní rozdíly mezi oběma skupinami žáků byly, a to vždy ve prospěch experimentální skupiny. Procentuální úspěšnost v jednotlivých testových úlohách obou posttestů napovídá, že experimentální skupina řešila s větším úspěchem úlohy dovednostní zaměřené na testování vyšších kognitivních úrovní. Úspěšnost žáků obou skupin v úlohách znalostních, které vyžadují pouhé vybavení si určitého faktu, byla přibližně stejná. Signifikance rozdílu mezi oběma skupinami žáků v rozdílu POST1/2-PRE by mohla být prokázána komplexnějším regresním modelem. Byl tak potvrzen přínos badatelsky orientované výuky především v oblasti rozvoje kognitivních dovedností. Podrobná kvalitativní analýza výsledků v didaktických testech odhalila mnohé nedostatky, které se nejvýrazněji projevily jednak v nedostatečné vyjadřovací schopnosti a nepřesné formulaci odpovědí žáků a dále pak v argumentačních dovednostech žáků. Dále byl v práci zkoumán vliv možných kovariát (známka na vysvědčení z biologie, pohlaví žáků, zájem či nezájem žáků o biologii, maturita z biologie a předpokládaný směr dalšího studia) na výkon žáků v didaktických testech.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the dissertation is to compare the efficiency of inquiry-based teaching versus standard frontal teaching on the topic of the human excretory system at secondary school. In the theoretical part of the thesis a content analysis of pedagogical and psychological literature, focusing on the efficiency of education and inquiry-based teachig, was conducted. Furthermore current Czech curricular documents were analyzed, i.e. the Framework Education Programme for secondary schools and available biology textbooks for secondary schools. In the practical part, based on these analyses and the study of pedagogical and psychological literature, lesson plans for the frontal teaching and inquiry-based teaching were prepared, including a proposal for research activities for experimental education. To compare the efficiency of selected teaching methods, a research tool was created – a pre-test, a post-test 1, a post-test 2 and questionnaires for students and teachers. Students and teachers of seven grammar schools in Prague were involved in the didactic experiment. The aim of the questionnaire was to provide further data and describe in detail the statistical data collected from the testing of the students. The analysis of the questionnaire data revealed a large consensus between students and their teachers. In the pre-test there was little difference between the experimental group students’ initial knowledge and the control group students’ knowledge; in post-test 1 an improvement occurred in students of both groups, in post-test 2 a slight deterioration occurred in students of both groups. Whilst in the pre-test the difference between initial knowledge of students in the experimental group and students in the control group was not significant, in post-tests 1 and 2 a major difference between the groups manifested, in all cases in favour of the experimental group. The percentage success rate in individual test items of both post-tests suggests that the experimental group was more successful at solving the skills tasks aimed at testing higher cognitive levels. The success rate of students in both groups was almost the same in solving knowledge tasks which require mere recollection of a certain fact. The significance of the difference between POST1/2- PRE groups of students could be proved by a more complex regression model. This confirmed the contribution of inquiry-based teaching, especially in the area of developing cognitive skills. The detailed qualitative analysis of the didactic tests results revealed many shortcomings, which were most evident both in students’ poor verbal skills and imprecise wording of their answers and also in the argumentation skills. Furthermore the dissertation studied the influence of possible covariates (final grade in biology, students’ sex, students’ interest or disinterest in biology, school-leaving exam in biology, and the expected direction of further studies) on the students’ performance in didactic tests.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sabina Radvanová 4.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Sabina Radvanová 8.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sabina Radvanová 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sabina Radvanová 393 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Sabina Radvanová 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.RNDr. Miroslav Papáček, CSc. 2.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 501 kB