velikost textu

Výzkum postojů žáků středních škol k výuce chemie na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výzkum postojů žáků středních škol k výuce chemie na základních školách
Název v angličtině:
Students‘ Attitudes Towards Chemistry According to the Secondary School They Attend
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Jiří Škoda, Ph.D.
Id práce:
104876
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka chemie, kurikulární reforma, rámcové vzdělávací programy, postoje žáků k chemii
Klíčová slova v angličtině:
Chemistry education, curricular reform, Framework educational programmes, attitudes towards chemistry
Abstrakt:
NÁZEV: Výzkum postojů žáků středních škol k výuce chemie na základních školách AUTOR: PhDr. Martin Rusek KATEDRA: Katedra chemie a didaktiky chemie ŠKOLITEL: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. ABSTRAKT: Předkládaný výzkum doplňuje informace o postojích žáků k chemii o doposud opomíjenou skupinu žáků středních odborných škol. Právě zde nastávají po reformě změny spojené s posílením všeobecně vzdělávacích předmětů, kam je zařazena i chemie. Použitý dotazník byl zaměřen na: postoje žáků k chemii, didaktické prostředky využívané ve výuce chemie a postoje žáků k jednotlivým tématům výuky chemie. Dotazník byl zadán na začátku školního roku žákům po nástupu do prvních ročníků středních škol. Výsledky reflektující postoje žáků (N = 595) utvořené na základních školách tak umožňují srovnat, s jakými postoji k chemii přicházejí žáci na jednotlivé typy středních škol. Výsledky výzkumu potvrzují negativní postoje žáků k chemii. Ty jsou nejvíce ovlivněny žáky vnímanou obtížností předmětu i nízkým zájmem žáků o vyučovaná témata. Potvrzuje se také, že významnou roli hrají témata blízká životu žáků. Na základě zjištění výzkumu je možné formulovat návrhy řešení dané situace: zvýšení podílu aktivizačních metod ve výuce např. s experimenty spojené badatelsky orientované, problémové nebo projektové vyučování, dále revize kurikula. Disertační práce by se mohla stát jedním z možných východisek pro další výzkum vlivů výuky na postoje žáků k chemii i pro revizi učiva středních odborných škol, popř. i východiskem pro změnu přístupu k výuce na těchto školách.
Abstract v angličtině:
TITLE: Students‘ Attitudes Towards Chemistry According to the Secondary School They Attend AUTHOR: PhDr. Martin Rusek DEPARTMENT: Katedra chemie a didaktiky chemie SUPERVISOR: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. ABSTRACT: The research presented in this thesis completes the data with the information about so far neglected vocational schools students’ attitudes towards chemistry. After the curricular reform, impact put on general education, including chemistry, brings considerable changes in this area. The questionnaire used was focused on three spheres: students’ attitudes towards chemistry, didactical facilities used in chemistry education and students’ attitudes towards particular chemical topics. The questionnaire was submitted to students (N = 959) at the beginning of the school year after they entered secondary school. That way the results reflect students’ attitudes constructed at primary schools. The results show negative students’ attitudes. They are mostly affected by the difficulty of the subject and also by students’ low interest in the topics. It was also proved that topics close to students’ lives play a vital role. Based on the results of the research, proposals may be word in order to solve the situation: emphasizing activating methods such as: experimental work and active observation, also curricular revision. The thesis might become a possible resource for further research in influences on students’ attitudes towards chemistry and for subject matter revision, eventually also a resource for a system change in education on these schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 1019 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mgr. Jiří Škoda, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 301 kB