velikost textu

Tradice a venkov v české meziválečné literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tradice a venkov v české meziválečné literatuře
Název v angličtině:
Tradition and Country in the Czech interwar literature
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Id práce:
104867
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tradice; literární historie; venkov; ruralismus; regionalismus; venkovský román
Klíčová slova v angličtině:
tradition; literary history; countryside; ruralism; regionalism; rural novel
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce se věnuje projevům tradicionalismu v české meziválečné literatuře. V první kapitole jsou zvažovány některé teoretické variety přístupu ke zkoumání kontinuity a diskontinuity v literární historii, především ve vztahu moderny a antimoderny. Na základě hermeneutiky H. G. Gadamera, P. Ricoeura i některých podnětů Nového historismu se autor snaží rozlišit tradici jako princip rozumění dějinám a tradici jako reprezentaci (diskurzivní událost). Sociologické pojetí tradic se pro literaturu nejeví jako vypovídající, tradice naznačuje provázanost umění moderny i antimoderny. Jako příklad dobového vyjednávání nad tradicí je v další kapitole analyzována polemika o tradice z období okolo roku 1928. Tato polemika souvisela s pokračující diskuzí o smyslu českých dějin, revizí státních a národních tradic a také s principem tradičnosti v literatuře. Následující kapitola se věnuje funkci tradice v koncepcích ruralismu a varietách času v románech vydaných v rámci edice Hlasy země (otázka pokroku, rodové kontinuity, věčnosti). V tomto dobovém vyjednávání nad tematikou venkova měl významnou roli také regionalismus, jako specifická varianta venkovského románu. Analýza recepce francouzského regionalismu (Giono, Ramuz, Pourrat) v české literatuře pojednaná v další kapitole naznačuje, že regionalismus jako koncept nenalezl v české literatuře uplatnění. Různé koncepce modernity a antimodernity kladou literární historii otázku, zda modernost reprezentuje změna nebo, zda by neměly být zkoumány jako vzájemně provázané entity, existující ve vzájemných vztazích. Klíčová slova: tradice; literární historie; venkov; ruralismus; regionalismus; venkovský román
Abstract v angličtině:
Abstract The submitted thesis focuses on traditionalist conceptions in the Czech interwar literature. In the First Chapter were considered some literary theories, mainly distinctions between continuity and discontinuity in literary history (modernism and anti-modernism). Author consider tradition in the dialogue with the hermeneutic theories (mainly Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur and New Historicism) regarding tradition as a problem of historical meaning opposite sociological conception of tradition. Tradition suggests interdependence of anti-modern and modern art. The Second Chapter focuses on the polemic about tradition around 1928. Polemics about tradition related with discussions about philosophical sense of the Czech history, revision state and national traditions and also with the traditional character of literature. Further chapter consider tradition in the context of rural literature (ruralismus) and rural novel published in rural library Hlasy země (conception and varieties of time in novels – progress, ancestral continuity, eternity). In this contemporary negotiations over rural themes had an important role regional literature (regionalismus) as a specific variant of the rural novels. On the basis of theoretical disputes and reviews of reception of the French regionalism (Giono, Ramuz, Pourrat) in Czech literature it also attempts to define officially demanded fundamental characteristics of the regionalism. Various concepts of modernity and antimodernity ask a question whether modernity is represented by the change or whether it should be examined as a coherent entity, existing in their relations. Keywords: tradition; literary history; countryside; ruralism; regionalism; rural novel
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D. 8.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 381 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 707 kB