velikost textu

Funkce chrámu jako centra nezávislého společenského života a analogie občanské společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce chrámu jako centra nezávislého společenského života a analogie občanské společnosti
Název v angličtině:
A Temple and its Functions as an Independent Social Life Centre and an Analogy to Civil Society
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Heřmanová
Školitel:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
Id práce:
104864
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lidové náboženství|bohyně Mazu|občanská společnost|tradice|Taiwan
Klíčová slova v angličtině:
popular religion|goddess Mazu|civil society|tradition|Taiwan
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá chrámovými kulty na Taiwanu, tyto chrámy jsou jevem, který nemůže žádný návštěvník ostrova přehlédnout, ať už ve městech nebo na venkově, neboť se jedná o živá místa neustále plná lidí. Centrem chrámového kultu je obvykle jedno hlavní božstvo, ale v chrámu je uctíváno i mnoho dalších božstev. Chrám pak bývá zvláště na venkově centrem celé obce. Četné aktivity obce (nejen náboženské, ale i sportovní a vzdělávací atd.) bývají organizovány nebo alespoň podporovány chrámem. Práce čtenáře seznámení s podobou chrámu a jeho fungováním v oblasti víry, současně sleduje, jak se chrám podílí na stmelování místního společenství a jaký je vztah chrámových kultů ke státu – s možností posoudit potenciál tradičních chrámových náboženství k plnění funkce analogické k funkcím moderní občanské společnosti. Současně je v práci nastíněn vývoj postavení chrámových kultů na Taiwanu v průběhu dvacátého a na počátku jednadvacátého století na pozadí politických a společenských změn na Taiwanu, kdy se lidové náboženství v očích vládnoucích vrstev státu postupně proměňuje z pověry, kterou je třeba vyhubit, v důležitou součást kultury a identity Taiwanu. Nedílnou součástí práce je i stručné zamyšlení nad obnovováním náboženských tradic, ke kterému dochází v době velkého rozkvětu lidového náboženství od osmdesátých let dvacátého století. Tento proces i konkrétní příklad fungování chrámu ilustruje případová studie chrámu Fengtian gong v obci Xin'gang.
Abstract v angličtině:
Abstract Religious life in Taiwan has experienced a great revival since the political relaxation in 1980’s; especially the popular religion and new religious movements have been blooming. Temple festivals are growing again; restored or newly established events organized by temples emerge. There is usually one main deity in the centre of the temple cult, but there are many other deities worshipped in a particular temple as well. The temple is often a centre of a town or a village, especially in the countryside. Temples organize or at least support many activities (not only religious ones, but also sport and educational activities etc.) in villages and towns. The thesis introduces temples and their work in the field of belief. At the same time it looks at the ways a temple help people to create a local community, and what is the relationship between the state and temple cults. There is an attempt to see the potential of traditional temple religions to fulfil function similar to function of modern civil society. The thesis also introduces the development of the status of temple cults in Taiwan on the background of political and social changes during the 20th and at the beginning of the 21st century. During this period, the popular religion gradually transforms from a superstition that should be annihilated into an important part of the culture and the identity of Taiwan in the view of the government of the state. A brief reflection on the restoration of religious traditions during the boom of popular religion in 1980s and 1990s is an inseparable part of the thesis. This process and operation of a temple is exemplified with a case study of the temple Fengtian gong in Xin'gang.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Heřmanová 2.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Heřmanová 3.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Heřmanová 312 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Heřmanová 311 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Heřmanová 533 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 319 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Zemánek, M.A. 577 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. 600 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.92 MB