velikost textu

Využití LC/MS pro studium biotransformace xenobiotik u helmintů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití LC/MS pro studium biotransformace xenobiotik u helmintů
Název v angličtině:
The use of LC/MS for the Study of Biotransformation of Xenobiotics in Helminths
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Školitel:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Id práce:
104851
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Biochemie (P1406)
Obor studia:
Patobiochemie a xenobiochemie (DPX4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Ivan Vokřál Školitel Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Využití LC/MS pro studium biotransformace xenobiotik u helmintů Parazité každoročně způsobují mnoho ztrát na lidských životech, ale i na hospodářských zvířatech. Jednou z efektivních zbraní, které proti nim můžeme využít, jsou anthelmintika. V řadě případů však anthelmintika přestávají působit a dochází k rozvoji rezistence. Jednou z možných příčin vzniku rezistence je inaktivace léčiva na neaktivní nebo málo aktivní produkty pomocí biotransformace enzymatickým systémem parazita. Cílem této práce bylo přinést nové poznatky o biotransformaci léčiv u helmintů. Důraz byl kladen na vztah biotransformace k rezistenci. Jednou z možných technik, jak tohoto cíle dosáhnout, je studovat přímo produkty biotransformace, tedy metabolity. V dnešní době se tato problematika nejčastěji řeší za pomoci kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie a proto i pro splnění našich cílů byla tato technika využita. Byly studovány biotransformace u zástupců tasemnic, motolic a hlístic. Tam, kde to bylo možné, byli studováni zástupci hospodářsky významní jako vlasovka slézová (Haemonchus contortus) nebo motolice kopinatá (Dicrocoelium dendriticum). U tasemnic pak byla ke studiu použita modelová tasemnice potkaní (Hymenolepis diminuta). Studovány byly látky ze skupin benzimidazolů, pyrazinoisochinolinů a makrocyklických laktonů. U benzimidazolových léčiv byla schopnost parazitů inaktivovat léčivo potvrzena hlavně u těch léčiv, která obsahují karbonylovou skupinu. U vlasovky slézové byl dále potvrzen vztah mezi rezistencí a aktivitou enzymů první i druhé fáze biotransformace. Získané informace potvrzují, že parazité jsou schopni za určitých podmínek léčiva inaktivovat a tak se bránit proti léčbě. Data naměřená v této práci jsou potenciálně využitelná při dalším studiu vztahů biotransformace a rezistence u helmintů, stejně tak, jako v možném návrhu nových odolnějších léčiv.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Ivan Vokřál Supervisor Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis The use of LC/MS for the study of biotransformation of xenobiotics in helminths Annually, parasites cause many losses regarding not only human lives but also the livestock. One of the most effective weapons that can be used against them are anthelmintics. However, in many cases anthelmintics cease to work and resistance development occurs. One of the possible mechanisms of resistance is the biotransformation of the drug to ineffective or less active products by the parasite. The aim of this work was to bring new knowledge about the biotransformation of drugs in helminths. Emphasis was given to the relationship between biotransformation and the resistance of parasites against anthelmintic drugs. A possible technique to achieve this goal is to study directly the products of biotransformation, i.e. metabolites. As this issue is nowadays most frequently solved by liquid chromatography and mass spectrometry, we used this technique to meet our goals. Biotransformation was studied in representatives of tapeworms, flukes and roundworms. Where possible, economically important representatives as Barber’s pole worm (Haemonchus contortus) or lancet fluke (Dicrocoelium dendriticum) were in the centre of our attention. In the group of tapeworms, model rat tapeworm (Hymenolepis diminuta) was used. Substances from groups of benzimidazoles, macrocyclic lactones and pyrazinoisoquinolines were studied. The ability of parasites to inactivate drugs was confirmed in the group of benzimidazoles, especially for drugs containing a carbonyl group. In the case of Barber’s pole worm, the relationship between the resistance and the activity of biotransformation enzymes was further confirmed. Acquired information confirms that the parasites are able, under certain conditions, to inactivate the drug and thus resist the treatment. Data measured in this work are potentially usable in further studies of the relationship between biotransformation and resistance in helminths, as well as in possible design of new drugs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivan Vokřál, Ph.D. 653 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivan Vokřál, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivan Vokřál, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Horák 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 123 kB