velikost textu

On Purinoceptors in the Rat Urinary Bladder

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
On Purinoceptors in the Rat Urinary Bladder
Název v češtině:
Purinoceptory močového měchýře potkana
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Renata Veselá, Ph.D.
Školitel:
Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Konzultant:
Prof. Gunnar Tobin, O.D., Ph.D.
Id práce:
104849
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Biochemie (P1406)
Obor studia:
Patobiochemie a xenobiochemie (DPX4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Renata Veselá Školitel Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název disertační práce Purinoceptory močového měchýře potkana Močový měchýř regulují obě větve autonomního nervového systému. Vedle klasických neurotransmiterů, noradrenalinu a acetylcholinu, jsou to i jiné autonomní neurotransmitery a signální molekuly, co hrají zásadní roli ve fyziologických a patologických procesech dolních močových cest. Intersticiální cystitida (IC) je chronické onemocnění močového měchýře, které není způsobeno žádným infekčním agens, je neznámé etiologie a patofyziologie. Klinickým obrazem jsou časté a náhlé nucení na močení a ostrá abdominální bolest, která ale během močení slábne. Non-adrenergní, non-cholinergní (NANC) systémy ovlivňují funkční změny v měchýři během jeho zánětu. Cílem této disertační práce bylo odhalit purinergní a nitrergní mechanismy, které by mohly být součástí patogeneze IC a urodynamické dysfunkce. Metody: Jednorázová intraperitoneálně podaná dávka cyklofosfamidu (CYP) způsobuje CYP-indukovanou cystitidu; tedy stav velmi podobný IC, a z tohoto důvodu se tedy CYP-indukovaná cystitida využívá jako model pro studium IC. I my jsme během našich experimentů tento model využívali. Činnost hladké svaloviny močového měchýře byla zkoumána pomocí aparatury orgánových lázní. Přítomnost a distribuci receptorů jsme určovali pomocí imunohistochemického barvení a rozsah zánětu byl evaluován makroskopicky i mikroskopicky a rovněž studiem infiltrace žírných buněk do hladkého svalu měchýře. Klíčové poznatky: Jak relaxační, tak kontraktilní funkce svalu močového měchýře jsou během zánětu pozměněny. Kontrakce vyvolané ATP a acetylcholinem jsou menší v zaníceném měchýři, než ve zdravém. Mezitím, co snížená funkce cholinergního systému závisí na zvýšené expresi oxidu dusnatého (NO), ATP- závislý purinergní systém se neukázal být s NO spjat. β-adrenergní relaxace měchýře je rovněž cystitidou omezena, nicméně ani ta se neukázala být ovlivněna NO. Relaxace vyvolané ATP byly během zánětu prohloubeny, ale pouze odezvy těla močového měchýře (ne trigona) jsou ovlivněny přítomností NO. Bylo také prokázáno, že P1A1 purinoceptory jsou přítomny ve všech částech stěny měchýře; ve větším množství v urotelu a v detrusoru. Aktivace P1A1 purinoceptorů způsobuje relaxaci měchýře. Během zánětu se počet těchto purinoceptorů snižuje, což přímo ovlivňuje i samotnou funkci měchýře. P1A3 purinoceptory se ukázaly být kontraktilní, kdežto P1A2B naopak relaxační. Intraperitoneální aplikace inhibitoru syntasy oxidu dusnatého (NOS) dokázala předejít mnohým změnám způsobeným CYP-indukovanou cystitidou. Kooperace cholinergního systému a NO se neukázala být důležitá při regulaci rozvoje zánětu, na rozdíl od regulace funkcí v již vyvinuté cystitidě. Závěr: NANC mechanismy hrají důležitou roli při rozvoji CYP-indukované cystitidy a ovlivňují tento stav i tehdy, kdy je zánět plně rozvinut. ATP, adenosin a NO jsou velmi důležitými činiteli progrese intersticiální cystitidy a díky tomu i potenciálními terči, na které by mohla být namířena nově vyvíjená léčiva. Klíčová slova: močový měchýř, purinoceptor, ATP, adenosin, NO, cyklofosfamidem indukovaná cystitida, zánět, potkan
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Renata Veselá Supervisor Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Title of Doctoral Thesis On Purinoceptors in the Rat Urinary Bladder Both divisions of autonomic nervous system regulate the urinary bladder function. In addition to the classical autonomic neurotransmitters, noradrenaline and acetylcholine, other autonomic transmitters and signalling molecules play important roles in the physiology and pathophysiology of the lower urinary tract. Interstitial cystitis (IC) is a chronic inflammation of the bladder of non-infectious origin and unclear etiology and pathophysiology, characterized by urinary frequency, urgency and sharp pelvic pain that fade away while urinating. Non-adrenergic, non-cholinergic (NANC) systems influence functional responses in the inflamed bladder. The aim of this study was to investigate purinergic and nitrergic mechanisms involved in the IC pathogeneses and in urodynamic dysfunction. Methods: A single dose of i.p. injection of cyclophosphamide caused CYP-induced cystitis; a condition very similar to IC and for that property was used as a model of the inflamed bladder throughout our experiments. The organ bath set was employed in investigation of functional responses. The expression of the receptors was studied by immunohistochemistry and the degree of the inflammation was studied macroscopically and microscopically as well as according to mast cell infiltration into detrusor muscle. Key findings: The studies showed that both contractile and relaxatory functions are altered in the state of inflammation. ATP- and acetylcholine-evoked contractions are reduced in cystitis. The reduction of P2X purinoceptor response does not depend on the increased level of nitric oxide (NO) while the reduction of the muscarinic receptor response does. The β-adrenoceptor relaxations of the bladder are reduced in cystitis but they did not seem to be involved with NO. The ATP-evoked relaxations are increased in cystitis, but only the purinergic response in the bladder body involves NO. It has been shown that P1A1 purinoceptors are expressed in the urinary bladder in all parts of the bladder wall; the expression was especially intense in the urothelium and detrusor. An activation of those purinoceptors causes bladder relaxation. During the CYP- induced cystitis the amount of purinoceptors seemed to be decreased, affecting also the bladder function. P1A3 proved to be a contractile purinoceptor while P1A2B seemed to be relaxatory. Pre-treatment with a nitric oxide synthase (NOS) inhibitor prevents many of the changes induced by CYP-treatment. A muscarinic receptor-NO coupling seems to be absent in the regulation of the inflammation development in contrast to its control of function in cystitis. Conclusions: NANC mechanisms play significant roles in IC development and in the control of the disease. ATP, adenosine and NO are of great importance in the inflammation progression and potential drug targets. Key words: urinary bladder, purinoceptor, ATP, adenosine, nitric oxide, cyclophosphamide-induced cystitis, inflammation, rat
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Veselá, Ph.D. 57.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Veselá, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Veselá, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. 725 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 125 kB