velikost textu

Competitive Intelligence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Competitive Intelligence
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Kovaříková
Školitel:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Id práce:
104847
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Competitive Intelligence|veřejné univerzity|informační podpora|strategický management|veřejná správa|informační politika|informační systémy|Česká republika|hodnocení univerzit|systémová integrace
Klíčová slova v angličtině:
Competitive Intelligence|public universities|information support|public management and administration|strategic management|information policy|information systems|Czech Republic|university evaluation|information system integration
Abstrakt:
Abstrakt Disertace je zaměřena na informační podporu strategického řízení veřejných univerzit ČR v kontextu poznatků z oblasti Competitive Intelligence. K dosažení cílů práce byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. Jednalo se textovou analýzu, dotazníkové šetření a konceptuální modelování. V první části práce je představen současný stav problematiky z globální perspektivy, následuje charakteristika situace v ČR, především legislativně-ekonomického rámce činnosti univerzit. Práce dále analyzuje strategickou a organizační rovinu informační podpory managementu a následně datovou základnu potřebnou pro tuto informační podporu. Je také identifikována role univerzitních knihoven v informační podpoře strategického řízení univerzit. Hlavním výstupem je kategorizace interních a externích informačních zdrojů datové základny pro podporu strategického managementu univerzity a konceptuální model datové základny. Klíčová slova ČJ competitive intelligence, strategický management, informační management, hodnocení univerzit, veřejné univerzity, informační podpora, informační systémy, systémová integrace, veřejná správa, Česká republika
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation focuses on information support for the strategic management of universities in the Czech Republic, using competitive intelligence as a framework. Qualitative and quantitative research methods - text analysis, questionnaire survey and conceptual modelling - have been used to achieve the goal of the dissertation.Current state of the topic is reviewed both from the global and Czech perspective, with a special emphasis on legal and economic environment in which Czech universities operate. Strategic and organizational aspects of the information support provided to university management are evaluated. Data necessary for the provision of information support are also discussed. The key role of university libraries in the information support for university strategic management is identified.Categorization of internal and external information sources forming the data base for the strategic management support and the conceptual model of the data base are the main results of the dissertation. Key words competitive intelligence, strategic management, information managment, university evaluation, public universities, information support, information systems, information systems integration, public management and administration, Czech Republic,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Kovaříková 6.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Kovaříková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Kovaříková 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marie Kovaříková 656 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 842 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 629 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 996 kB