velikost textu

Analýza membránových proteinů patogenní bakterie Francisella tularensis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza membránových proteinů patogenní bakterie Francisella tularensis
Název v angličtině:
Analysis of Memrane Proteins of Pathogenic Bacterim Francisella Tularensis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Monika Schmidt, Ph.D.
Školitel:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
Konzultant:
PharmDr. Ivona Pávková, Ph.D.
Id práce:
104846
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Biochemie (P1406)
Obor studia:
Patobiochemie a xenobiochemie (DPX4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Monika Schmidt Školitel Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Analýza membránových proteinů patogenní bakterie Francisella tularensis Bakterie Francisella tularensis je vysoce nakažlivý fakultativně intracelulární patogen způsobující onemocnění tularemie. Dosud jediná vyvinutá vakcína proti tomuto patogenu nemá ve většině zemí licenci pro humánní použití z důvodu nedostatečné standardizace a účinku proti vysoce virulentním kmenům. Jedním z nedávno popsaných významných faktorů virulence bakterie F. tularensis je konzervovaný hypotetický lipoprotein s homologií k thiol/disulfidoxido-reduktázám (DsbA). Odstraněním genu pro tento protein dochází k oslabení bakterie a vývoji imunoprotekce. Sekvence proteinu DsbA obsahuje C-koncovou DsbA_Com_1-like doménu, zahrnující konzervované aktivní místo C-X-X-C a cis-prolinovou smyčku, a N- koncovou peptidyl-prolyl-izomerázovou doménu FKBP typu. V této práci jsme se zaměřili na funkční a substrátovou analýzu proteinu DsbA. Funkční analýza tohoto proteinu prokázala význam jak katalytického aktivního místa a cis-prolinu, tak celé FKBP_N domény pro disulfidoxidoreduktázovou aktivitu proteinu DsbA. Dále tato práce odhalila in vitro chaperonovou funkci proteinu DsbA, která je závislá na DsbA_Com1 doméně. Možná funkce FKBP domény jako dimerizačního modulu byla vyvrácena a potvrdil se výskyt proteinu DsbA v bakteriální buňce v monomerním stavu. Substrátová analýza potenciálních partnerů proteinu DsbA metodou metabolického značení SILAC prokázala 63 proteinů se změněným výskytem v buňkách delečního kmene FSC200∆dsbA v porovnání s kmenem divokým. Lze předpokládat, že některé z těchto proteinů se významně podílí na virulenci F. tularensis.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Monika Schmidt Supervisor Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Analysis of membrane proteins of pathogenic bacterium Francisella tularensis Bacterium Francisella tularensis is highly infectious pathogen causing disease tularaemia. Due to the lack of standardization and little protection against highly virulent strains, the only vaccine developed against this pathogen is not allowed for clinical usage. Conserved hypothetical lipoprotein homological to thiol/disulfide oxidoreductase (DsbA) was recently described as essential virulence factor of Francisella tularensis. The dsbA gene deletion led to attenuation of the strain and development of immunoprotection. The DsbA protein sequence revealed the presence of carboxy-terminal DsbA_Com1-like domain harbouring the catalytic active site C-X-X-C and cis-proline and domain amino-terminal to FKBP type peptidyl-prolyl isomerase. This work was focused on functional a substrate characterization of DsbA protein. The functional analysis of this protein showed both the importance of the active site, cis-proline and the FKBP_N domain for the thiol/disulphide oxidoreductase activity. Further, this work also revealed the in vitro chaperone activity of DsbA protein fully dependent on DsbA-Com1-like domain. The possibility of dimerization function of FKBP_N domain was refused and the monomeric state of DsbA protein in bacterial cell was confirmed. Using the SILAC metabolic labelling the substrate analyses of potential DsbA partners showed 63 proteins with significantly altered abundance in the dsbA deletion strain compared with the wild type. One can assume that some of these proteins are important for F. tularensis virulence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 125 kB