velikost textu

Některé projevy tradičního nazírání světa v komunikaci mluvčích mongolského jazyka (Vybraná témata krizových situací)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Některé projevy tradičního nazírání světa v komunikaci mluvčích mongolského jazyka (Vybraná témata krizových situací)
Název v angličtině:
Expressions of the traditional World-view of Mongolians, as reflected in the Spoken Language (with an Emphasis on Crisis-situation Topics)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Obrátilová
Školitel:
PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Oponenti:
prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Id práce:
104812
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnolingvistika|sociolingvistika|etnografie komunikace|interkulturní komunikace|mongolistika
Klíčová slova v angličtině:
ethnolinguistics|sociolinghuistics|ethnography of communication|intercultural communication|Mongolian studies
Abstrakt:
Disertační práce Eva Obrátilová Některé projevy tradičního nazírání světa v komunikaci mluvčích mongolského jazyka (Vybraná témata krizových situací) Abstrakt Tato disertační práce si klade za cíl popsat některá specifika tradičního nazírání světa u mluvčích mongolského jazyka. Při svém výzkumu si všímám zejména propojení kulturních specifik a jazyka, vlivu mezi vnímáním a nazíráním světa a jazykovými výrazy a prostředky, které souvisejí s kočovným způsobem života mongolských nomádů. Jazykový materiál třídím, posuzuji a komentuji ze sociolingvistického a etnolingvistického hlediska s důrazem na etnografii komunikace a interkulturní komunikaci. Na základě analýzy komunikačních situací práce zachycuje některé projevy nazírání světa, tabu, hodnoty a tradiční představy o uspořádání světa mluvčích mongolského jazyka. Klíčová slova: etnolingvistika, sociolingvistika, etnografie komunikace, interkulturní komunikace, mongolistika
Abstract v angličtině:
Dissertation thesis Eva Obrátilová Expressions of the traditional world-view of Mongolians, as reflected in the spoken language (with an emphasis on crisis-situation Topics) Abstract The aim of this work is to describe some of the traditional world-view of the speakers of Mongolian. Based on my research, I have placed research emphasis on the connection between culturally specific phenomena and language, the influence between the world-view and linguistic expressions connected with the nomadic way of life of the Mongolians. The material is classified and explicated from an ethnolinguistic and sociolinguistic point of view, with a strong emphasis on the ethnography of communication and intercultural communication. Based on the analysis of communication situations, this dissertation describes some of the manifestations of world-view, taboo, values as well as the traditional world-view of the Mongolian speakers. Keywords: ethnolinguistics, sociolinguistics, ethnography of communication, intercultural communication, Mongolian studies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Obrátilová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Obrátilová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Obrátilová 50 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Obrátilová 367 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Zdeňka Švarcová, Dr. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.09 MB