velikost textu

Detekce lži na základě sledování verbálního a neverbálního chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce lži na základě sledování verbálního a neverbálního chování
Název v angličtině:
Lie Detection Through Verbal and Nonverbal Behavior
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Mynaříková
Školitel:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
Id práce:
104811
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lhaní, detekce lži, neverbální chování, wizardi, Policie České republiky, forenzní psychologie, sociální psychologie
Klíčová slova v angličtině:
lying, deception detection, nonverbal behaviour, lie detection wizards, Czech police, forensic psychology, social psychology
Abstrakt:
ANOTACE Tato dizertační práce s názvem ‘Detekce lži na základě sledování verbálního a neverbálního chování’ se zabývá lhaním a lží z hlediska jejich podob, funkcí i z hlediska vývoje jedince a role lhaní v jeho životě. Lhaní zde není pojímáno jako něco negativního, ale jako jeden ze způsobů komunikace, tedy za sociální fenomén, tvořící součást naší každodenní existence. Pozornost je věnována verbálním projevům lži, ale hlavní důraz je kladen na neverbální projevy lhoucích osob. Dále se práce věnuje využití poznatků o lhaní a lžích v systému forenzní psychologie v rámci detekce lži. Popisuje historické přístupy k detekci lži i současnou podobu této oblasti. Práce se zaměřuje také na některé další aspekty, které mohou ovlivnit detekci lži, mezi něž patří falešné vzpomínky, falešná přiznání a sugestibilní způsob vedení výslechu. Empirická část porovnává dva výzkumné designy, které sledují dovednost detekovat pravdu a lež jednak na souboru studentů, u nichž výzkum hledá možné osobnostní determinanty úspěšnosti v detekci lži a propojuje koncept detekce lhaní s emoční inteligencí. Dále pak analyzuje schopnost detekovat lež mezi policisty České republiky jako specifickou populační skupinou, využívající metody detekce lži při výkonu své profese. Klíčová slova: lhaní, detekce lži, neverbální chování, wizardi, Policie České republiky, forenzní psychologie, sociální psychologie.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION This dissertation thesis called ‘Lie Detection Through Verbal and Nonverbal Behavior’ deals with lying and lies from the viewpoint of its types, functions and considering the development of an individual and it describes the role of lying in our lives. Lying itself is not considered as a negative term, but as a type of communication, a social phenomenon, which is a part of our everyday existence. Attention is aimed to verbal behaviour, but especially to nonverbal aspects of lying persons. Then it examines the use of information on lying and lies in the system of forensic psychology during the deception detection tests. It describes historical approaches to lie detection and its current appearance as well as some other aspects, that may be considered lying even if they are not lying at all – false memories or suggestions. The empirical part compares two research designs, one of them trying to find possible personal determinants of successful lie detectors on a group of psychology students and connecting lie detection ability with the concept of emotional inteligence. The second research analyzes the ability to detect deception among Czech police officers as a specific population group, that uses lie detection methods as a means of investigation. Keywords: lying, deception detection, nonverbal behaviour, lie detection wizards, Czech police, forensic psychology, social psychology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Mynaříková 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Mynaříková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Mynaříková 65 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Mynaříková 478 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivan Slaměník, CSc. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB