velikost textu

Teorie komunikace jakožto explanatorní princip přirozené víceúrovňové segmentace textů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie komunikace jakožto explanatorní princip přirozené víceúrovňové segmentace textů
Název v angličtině:
The Theory of Communication as an Explanatory Principle for the Natural Multilevel Text Segmentation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Milička
Školitel:
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
prof. Gabriel Altmann
Id práce:
104810
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvantitativní lingvistika, teorie informace, čeština, arabština, komplexita, redundance
Klíčová slova v angličtině:
Quantitative linguistics, Theory of information, Czech language, Arabic language, complexity, redundancy
Abstrakt:
Abstrakt 1. Na rozdíl od distinktivních rysů a morfémů nejsou hlásky, slova, věty ani souvětí logickou nezbytností jazyka. 2. Přesto je tento nebo podobný druh vnořené segmentace přítomen v různých jazycích a je pevně zakotven i v naší představě o jazyce. 3. Je tomu tak, neboť vnořená několikaúrovňová segmentace dovoluje vkládání redundance na různých úrovních, což je efektivní způsob, jak přenést informaci přes kanál obsahující dávkový šum. 4. Existuje mnoho strategií, jak redundanci vložit, a druhů redundance, které vlo- ženy být mohou. 5. Kvůli oddělování segmentů je do segmentů vkládáno určité množství informace navíc. Množství této informace je nezávislé na délce segmentu, který odděluje. Na tomto principu je možno založit úspěšný model pro Menzerathův vztah.
Abstract v angličtině:
Summary 1. Phonemes, words, clauses and sentences are not a logical necessity of language, unlike distinctive features and morphemes. 2. Despite this, such nested segmentation is very firmly present in languages and in our concepts of language description, 3. because nested segmentation and inserting redundancy on multiple levels is an efficient way to get the language signal through the burst-noise channel. 4. There are various strategies how redundancy can be added and what kind of redundancy can be added. 5. The segment delimiter is expressed by some additional information and the amount of delimiting information is independent from the length of the seg- ment it delimits. This principle can serve as a basis for a successful model for the Menzerath’s relation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Milička 11.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Milička 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Milička 16 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Milička 300 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. 2.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Gabriel Altmann 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.96 MB