velikost textu

Románové světy Ričardase Gavelise a Milana Kundery: Komparativní analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Románové světy Ričardase Gavelise a Milana Kundery: Komparativní analýza
Název v angličtině:
Novelistic Worlds of Ričardas Gavelis and Milan Kundera: A Comparative Analysis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Geda Montvilaite, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponenti:
Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Mgr. Vaidas Šeferis, PhD.
Id práce:
104809
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komparatistika|Intertextualita|Esejizmus|Eséma|Milan Kundera|Ričardas Gavelis|Smích|Kýč|Vulgarita|Karnevalismus|Thanatos|Sexualita
Klíčová slova v angličtině:
Comparatistics|Intertextuality|Essayism|Esem|Milan Kundera|Ričardas Gavelis|Laughter|Kitsch|Vulgarity|Carnevalism|Thanatos|Sexuality
Abstrakt:
ABSTRAKT Klíčová slova: Komparatistika, Intertextualita, Esejismus, Eséma, Milan Kundera, Ričardas Gavelis, Smích, Kýč, Vulgarita, Karnevalismus, Thanatos, Sexualita Disertační práce komparativního charakteru se zabývá intelektuálním románem konce 20. století. Za objekt této práce byla vybrána díla Ričardase Gavelise a Milana Kundery. Kvůli rozdílnosti poetiky práce srovnává vždy po čtyřech dílech prózy velkého rozsahu od každého ze spisovatelů. V případě Gavelise jimi jsou: Vilniuský poker (Vilniaus pokeris, román, 1989), Vilniuský jazz (Vilniaus džiazas, román, 1993), Poslední pokolení lidí na Zemi (Paskutinioji Žemės žmonių karta, román, 1995), Sedm způsobů sebevraždy (Septyni savižudybės būdai, román, 1999). Z Kunderových děl jsme vybrali Valčík na rozloučenou (román, 1972), Knihu smíchu a zapomnění (román, 1978), Nesnesitelnou lehkost bytí (román, 1984) a Nesmrtelnost (román, francouzsky 1990, česky 1993). Jeden z hlavních cílů této práce je seznámit českého čtenáře s tvorbou Ričardase Gavelise, jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších prozaiků litevské literatury konce 20. století. Díla tohoto spisovatele nejsou dosud náležitě zhodnocena ani v Litvě, v Česku je spisovatel sotva znám. Gavelisova tvorba ještě nebyla podrobněji porovnávána s texty jiných spisovatelů. Proto pro zvážení hodnoty a jedinečnosti litevského romanopisce bylo zvoleno srovnávat jeho tvorbu s romány jednoho z nejvýznamnějších představitelů intelektuálního románu konce 20. století Milana Kundery. V práci jsou tedy představeni samotní autoři a paralely kontextu jejich tvorby. Hlavní metodou této práce je metoda srovnávací. Komparativní metoda neumožňuje srovnávat pouze tvorbu spisovatelů, ale i souvislosti jejich životů. Práce se snaží poukázat na nejdůležitější styčné body, paralely a rozdíly Gavelisových a Kunderových děl. Za hlavní nástroj byla zvolena teorie intertextuality. Je prodiskutováno její širší spektrum, nejvíce však práce staví na myšlenkách Gérarda Genetta. Jako intertextové motivy chápeme také nejen citát, ale i plagiát a aluzi, v návaznosti na což užíváme Genettovo dělení na transformaci (transformation) a napodobování (imitation).1 Jako interpretační nástroj jsme vybrali teorii esejizmu Michaila Epštejna. V té se nepřímé citáty a aluze nazývají „esématy“. Teorie intertextuality je v této práci aplikována způsobem odhalování esémat s využitím teorie esejismu. Praktická část zkoumá za pomoci zadefinovaných nástrojů k čtení specifické rysy románové kompozice, analyzuje motivy smíchu a groteskna, kýče a vulgarity, Thanata, sexuality a karnevalismu, který vše zmíněné spojuje. Poslední její část se zaměřuje na odlišnosti hrdinů, přičemž nejvíce pozornosti věnuje ženským postavám v románech obou autorů. Celkově je možné konstatovat, že v tvorbě obou autorů lze spatřovat společný intertextový kontext. Hrají si jak s postavami, tak s formami vyprávění, ale dokonce i s rolemi vypravěče. Společné tendence nejsou vyhledatelné jen v zobrazování postav, ale i ve zvolených esejistických tématech. Nejvíce se liší tím, jak jsou v románech vykreslovány ženské postavy a jaké role v nich sehrají. Spisovatel intelektuální prózy konce 20. století, jakkoliv formovaný různými okolnostmi, čerpá těžiště tvorby ze stejného zdroje, čte a setkává se se stejnými texty, cení si podobných uměleckých tendencí a dokáže je nejen vstřebávat a hromadit, ale i předat ve své tvorbě dalším generacím. 1 Genette, Gérard. Palimpsests. Literature in the Second Degree. USA, Lincoln, University of Nebraska Press, 1997. Str. 7.
Abstract v angličtině:
Abstract Key Words: Comparatistics, Intertextuality, Essayism, Esem, Milan Kundera, Ričardas Gavelis, Laughter, Kitsch, Vulgarity, Carnevalism, Thanatos, Sexuality This comparativist thesis discusses the intelectual novel of the end of the 20th century. The study objects chosen for this paper were the works of Ričardas Gavelis and Milan Kundera. Due to the differences in the poetics of the works, it was chosen to analyze four works of each writer's large prose. In the case of Gavelis they are as follows: Vilnius Poker (Vilniaus pokeris, novel, 1989), Vilnius Jazz (Vilniaus džiazas, novel, 1993), The Last Generation of People on Earth (Paskutinioji Žemės žmonių karta, novel, 1995) and Six Ways of Suicide (Septyni savižudybės būdai, novel, 1999). From Kundera's works we picked out The Farewell Party (Valčík na rozloučenou, novel,1972), The Book of Laughter and Forgetting (Knihou smíchu a zapomnění, novel, 1978), The Unbearable Lightness of Being (Nesnesitelnou lehkostí bytí, novel, 1984) a Immortality (Nesmrtelnost in french, 1990, in czech 1993). One of the main aims of this study is to introduce the Czech reader to Ričardas Gavelis: one of the most important and influential writers of Lithuanian literature of the late 20th century. The works of this writer are not yet properly evaluated even in his native Lithuania, while the writer is hardly known in Czechia. Gavelis' works were not comprehensively compared with works of other writers before. Therefore, in order to reveal the value and uniqueness of this Lithuanian novelist's creative work, it was chosen to compare his work with one of the most famous end of the 20th century writers, the founder of the intellectual novel, Milan Kundera. Thusly, the study presents the authors themselves and the parallels of their creativity context. The main theoretical approach of this work is the comparative method. This particular method makes it impossible to compare only the writers' work, but also the context of their lives. The work tries to point out the most important points of contact, parallels and differences between Gavelis and Kundera's works. Intertextuality theory has been used as the main analytical tool. The paper covers a wide range of topics, but is mainly based on Gérard Genett's ideas. Among intertext motives, we include not only quotation, but also plagiarism and allusion. Gérard Genette concepts of transformation and imitation are thus invoked. The theory of essayism by Mikhail Epstein was selected as an interpretative tool. Here, indirect quotes and allusions are called "esems". The theory of intertextuality in this work is applied precisely by the method of revealing the esems using the theory of essayism. The practical part discusses the peculiarities of novel composition using the defined reading tools, motives of laughter, grotesque, kitsch, vulgarity, thanatos, sexuality and carnivalism are analyzed, which in turn connects it together. The last part mentions the differences between characters, focusing on the expression of female heroes in the novels of both authors. To summarize, it can be stated that in the works of both writers one can see a common intertextual context (like a backgroud). Characters, narrative forms, but also by the roles of the narrator are being played with. Common trends can be seen not only in the images of the characters, but also in the selected essayist themes. The most striking difference, however, is the depiction and role of women characters. The intellectual creator of the late twentieth century, even having matured in different circumstances, is looking for creative support in the same places. He reads and faces the same texts, appreciates similar artistic tendencies and is able to not only absorb or accumulate, but also pass them on in his own creative texts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Geda Montvilaite, Ph.D. 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Geda Montvilaite, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Geda Montvilaite, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Geda Montvilaite, Ph.D. 490 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 526 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vaidas Šeferis, PhD. 482 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB