velikost textu

Alkaloidy vybraných druhů čeledi Amaryllidaceae, jejich toxicita a biologická aktivita (in vitro studie) I.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alkaloidy vybraných druhů čeledi Amaryllidaceae, jejich toxicita a biologická aktivita (in vitro studie) I.
Název v angličtině:
Alkaloids from Selected Species of Amaryllidaceaefamily, their Toxicity and Biological Activity (in vitro study) I.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Krejčí, Ph.D.
Školitel:
Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Id práce:
104798
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Toxikologie přírodních látek (DTX4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát Mgr. Andrea Krejčí, roz. Kulhánková Školitel Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název disertační práce Alkaloidy vybraných druhů čeledi Amaryllidaceae, jejich toxicita a biologická aktivita (in vitro studie) I. Cibule rostlin Zephyranthes robusta a Chlidanthus fragrans byly vybrány pro fytochemické práce na základě rozsáhlé bio-guided studie za využití spektrofotometrické Ellmanovy metody a GC-MS analýz alkaloidních extraktů jako zdroj biologicky aktivních Amaryllidaceeae alkaloidů. Cibule byly extrahovány ethanolem a sumární extrakt byl separován pomocí sloupcové chromatografie za využití Al2O3 jako stacionární fáze a stupňovité eluce chloroform – ethanol. Sloupcová chromatografie, preparativní TLC a krystalizace vedly k izolaci čistých látek. Chemická struktura těchto látek byla určena na základě MS a 1D- a 2D-NMR analýz. Z čerstvých cibulí Chlidanthus fragrans bylo izolováno 11 alkaloidů, z nichž deoxypretazzetin, belladin, 3 - epimakronin, ismin, undulatin, buphanisin a ambellin byly z rodu Chlidanthus izolovány poprvé. Látky byly testovány na schopnost inhibovat lidskou AChE, BuChE a POP. Z cibulí Zephyranthes robusta bylo izolováno 14 alkaloidů různých strukturních typů. Galanthamin, 3-epimakronin, hippeastidin, lykoramin, galanthin, tazettin, vittatin, 11-hydroxyvittatin, hammayn, 8-O-demethylmaritidin a 9-O-demethylgalanthin byly izolovány poprvé z tohoto druhu, alkaloidy 3-epimakronin, hippeastidin, 8-O-demethylmaritidin a 9-O- demethylgalanthin byly získány poprvé z rodu Zephyranthes. Látky byly testovány na jejich schopnost inhibice lidské AChE a BuChE, 9-O-demethylgalanthin také na inhibici POP. Cholinesterázová inhibiční aktivita byla stanovena in vitro spektrofotometrickou modifik ovanou Ellmanovou metodou. Inhibice POP byla stanovena za využití Z-Gly-Pro-p-nitroanilidu jako substrátu. Z testovaných látek je možné za zajímavé považovat vedle galanthaminu, který je již v terapii AD využíván, undulatin, 8 -O- demethylmaritidin, galanthin a 9-O-demethylgalanthin. Undulatin, alkaloid krininového strukturního typu, inhiboval AChE v koncentraci IC50 = 23,2 ± 1,1 µM a 8-O-demethylmaritidin, alkaloid stejného strukturního typu, v koncentraci IC50 = 28,8 ± 0,9 µM. Bohužel, žádný z testovaných alkaloidů nevykazoval zajímavou aktivitu vůči BuChE. Slibné výsledky byly zaznamenány v případě inhibice POP. Nejaktivnější byly undulatin (IC50 = 1,96 ± 0,12 mM) a dva alkaloidy lykorinového strukturního typu: galanthin (IC50 = 1,49 ± 0,14 mM) a 9-O-demethylgalanthin (IC50 = 0,15 ± 0,02 mM), který vykázal 4x vyšší inhibici, než použitý standard baikalin (IC50 = 0,61 ± 0,021mM).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate Mgr. Andrea Krejčí, née Kulhánková Supervisor Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Alkaloids from selected species of Amaryllidaceae family, their toxicity and biological activity (in vitro study) I. Zephyranthes robusta and Chlidanthus fragrans bulbs were chosen for phytochemical study as biologically active Amaryllidaceae alkaloids source, based on bio-guided study using spectrophotometric Ellman’s method and GC-MS analysis of alkaloid extracts. Bulbs were extracted with ethanol and the summary extract was fractionated by column chromatography with the use of Al2O3 as a stationary phase and gradient elution chloroform – ethanol. Column chromatography, preparative TLC and crystallisation led to isolati on of pure compounds the chemical structure of which was elucidated by MS and D1- and D2-NMR analyses. From fresh bulbs of Chlidanthus fragrans 11 alkaloids were isolated of which deoxypretazzetine, belladine, 3-epimakronine, ismine, undulatine, buphanisine and ambelline were reported for the first time from the genus Chlidanthus. Compounds were evaluated for their human AChE, BuChE and POP inhibitory activity. From Zephyranthes robusta bulbs 14 alkaloids of several structural types were isolated. Galanthamine, 3- epimakronine, hippeastidine, lykoramine, galanthine, tazettine, vittatine, 11-hydroxyvittatine, hammayne, 8- O-demethylmaritidine and 9-O-demethylgalanthine were reported for the first time from this species and alkaloids 3-epimakronine, hippeastidine, 8-O-demethylmaritidine and 9-O-demethylgalanthine were isolated for the first time from the genus Zephyranthes. All compounds were tested for their human AChE and BuChE inhibitory activity, with 9-O-demethylgalanthine there was also determined POP inhibitory activity. The cholinesterase inhibitory activity was determined by in vitro spectrophotometric modified Ellman’s method. Inhibition of POP was determined with the use of Z-Gly-Pro-p-nitroanilide as a substrate. Besides galanthamine which is already used in therapy of AD undulatine, 8-O-demethylmaritidine, galanthine and 9- O-demethylgalanthine were considered as promising among the tested compounds. Undulatine – an crinine type alkaloid – inhibited AChE in conentration of IC50 = 23.2 ± 1.1 µM, 8-O-demethylmaritidine – alkaloid of the same structural type – in concentration of IC50 = 28.8 ± 0.9 µM. Unfortunately none of the tested alkaloids showed significant inhibition of BuChE. Promising activities were, however, achieved in the inhibition of POP study. The most active were undulatine (IC50 = 1.96 ± 0.12 mM) together with two alkaloids of lycorine structural type: galanthine (IC50 = 1.49 ± 0.14 mM) and 9-O-demethylgalanthine (IC50 = 0.15 ± 0.02 mM), which showed 4 times higher activity compared to used standard baikaline (IC50 = 0.61 ± 0.021mM).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Krejčí, Ph.D. 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Krejčí, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Krejčí, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. 421 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. 120 kB