velikost textu

Studium obsahových látek vybraných taxonů z řádu Laurales a Ranunculales s potenciálně neuroprotektivní aktivitou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium obsahových látek vybraných taxonů z řádu Laurales a Ranunculales s potenciálně neuroprotektivní aktivitou
Název v angličtině:
Study of Chemical Constituents of Taxons from Order Laurales and Ranunculales with Potential Neuroprotective Activity
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Hošťálková
Školitel:
Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
Id práce:
104796
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmakognosie a toxikologie přírodních látek (DFGT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Mgr. Anna Hošťálková Školitel: Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Název disertační práce: Studium obsahových látek vybraných taxonů z řádů Laurales a Ranunculales s potenciálně neuroprotektivní aktivitou. Klíčová slova: Berberis vulgaris, Peumus boldus, Hydrastis canadensis, isochinolinové alkaloidy, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, prolyl oligopeptidasa. Jako zdroj isochinolinových alkaloidů pro studium jejich biologické aktivity byl vybrán komerční extrakt vodilky kanadské, listy boldovníku vonného a kůra kořenů dřišťálu obecného. Sumární směsi s terciárními alkaloidy byly připraveny standardními extrakčními postupy a následně separovány sloupcovou chromatografií na oxidu hlinitém použitím stupňovité eluce benzinem, chloroformem a ethanolem. Opakované sloupcové chromatografie, preparativní TLC a krystalizace vedly k izolaci 28 isochinolinových alkaloidů, přičemž 6 sloučenin bylo identifikováno jako nové struktury (některé z nich jsou patrně artefakty). Identifikace izolovaných sloučenin byla provedena na základě spektrometrických technik (NMR, MS) a porovnáním s literaturou. Alkaloidy izolované v dostatečném množství byly testovány na schopnost inhibovat erytrocytární AChE a sérovou BuChE a POP (byla stanovena IC50). Cholinesterasová inhibiční aktivita byla stanovena in vitro modifikovanou spektrofotometrickou Ellmanovou methodou. (+)-Kanadalin byl nejúčinnějším inhibitorem AChE a slabě inhiboval i BuChE způsobem závislý na dávce s hodnotou IC50 32,9 ± 4,9 μM a 105,4 ± 15,6 μM. Mezi další inhibitory AChE patří (±) BV02 (IC50 55,3 ± 6,6 μM), berlambin (IC50 62,4 ± 11,5 μM), (+)-bersavin (IC50 68,2 ± 10,5 μM), (+)-obamegin (IC50 97,4 ± 3,4 μM) a (+)-berbostrejdin (IC50 65,9 ± 7,5 μM), který silně inhiboval i BuChE (6,9 ± 1,0 μM). Nejúčinnějším inhibitorem BuChE byl (+)-aromolin s IC50 0,82 ± 0,1 μM, který inhiboval i BuChE z koňského séra s IC50 smíšeným mechanismem; dále vykazovaly inhibici (+)-N-methylkoklaurin, (+)-retikulin, (+)-chenabinol a (-)-muraricin (IC50 15,0 ± 1,4 μM, 33,6 ± 3,0 μM, 44,8 ± 5,4 μM a 67,5 ± 5,9 μM respektive). Další izolované alkaloidy byly považovány za neaktivní (IC50 > 100 μM). Inhibiční aktivita vůči POP byla stanovena spektrofotometrickou metodou, jako substrát byl použit Z-Gly-Pro-p-nitroanilid. Nejúčinnějším inhibitorem byl (+)-bersavin (IC50 67,3 ± 6,2 μM), aktivita (+)-aromolinu, berlambinu, (+)-N-methyllaurotetaninu a (-)-sinoakutinu byla srovnatelná se standardem berberinem (IC50 142,3 ± 21,1 μM), nicméně žádný alkaloid nedosahoval úrovně inhibice standardu Z-pro-prolinalu. Další izolované alkaloidy byly považovány za neaktivní (IC50 > 200 μM).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Mgr. Anna Hošťálková Supervisor: Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. Title of Doctoral Thesis: Study of chemical constituents of taxons from order Laurales and Ranunculales with potential neuroprotective activity. Key words: Berberis vulgaris, Peumus boldus, Hydrastis canadensis, isoquinoline alkaloids, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase. Commercial goldenseal extrakt, boldo leaves and barberry root bark were selected as sources of isoquinoline alkaloids for study of their biological activity. Mixtures of summary tertiary alkaloids were prepared by standard extraction and subsequently fractionated in aluminium oxide chromatography column using the step gradient elution with petrol, chloroform and ethanol. Repeated column chromatographies, preparative TLC and crystallizations led to the isolation of 28 isoquinoline alkaloids, 6 of them were identificated as new structures (some of them were propably artifacts). The chemical structures of isolated compounds were determined on the basis of spectrometric techniques (NMR, MS) and by comparison with literature. Isolated alkaloids in sufficient amount were tested on ability to inhibit human erythrocyte AChE and serum BuChE and POP (IC50 was ascertained). The cholinesterase inhibitory activity was determined in vitro by modified spectrophotometric Ellman’s method. (+)-Canadaline was the most potent inhibitor of AChE and also weak inhibitor of BuChE in a dose-dependent manner with IC50 values of 32,9 ± 4,9 μM and 105,4 ± 15,6 μM respectively. The compound BV02 (IC50 55,3 ± 6,6 μM), berlambine (IC50 62,4 ± 11,5 μM), (+)-bersavine (IC50 68,2 ± 10,5 μM), (+)-obamegine (IC50 97,4 ± 3,4 μM) and (+)-berbostrejdine (IC50 65,9 ± 7,5 μM) inhibited AChE, the last one inhibited BuChE (6,9 ± 1,0 μM) as well. The most potent inhibitor of BuChE was (+)-aromoline with IC50 value of 0,82 ± 0,1 μM, it also inhibited horse serum BuChE with IC50 value of 8,7 ± 0,1 µM in a mixed manner; other effective inhibitors were (+)-N-methylcoclaurine, (+)-retikuline, (+)-chenabinol and (-)-muraricine (IC50 values 15,0 ± 1,4 μM, 33,6 ± 3,0 μM, 44,8 ± 5,4 μM and 67,5 ± 5,9 μM respectively). Other isolated alkaloids were considered to be inactive (IC50 > 100 μM). The POP inhibition activity was determined spectrophotometric method using Z-Gly- Pro-p-nitroanilid as substrate. The strongest inhibition activity was shown by (+)-bersavin (IC50 value of 67,3 ± 6,2 μM), inhibition activities of (+)-aromoline, berlambine, (+)-N-methyllaurotetanine and (-)-sinoacutine was comparable to the standard of berberine (IC50 142,3 ± 21,1 μM), nevertheless any of the alkaloids gained activity of the standard Z-pro-prolinal. Other isolated alkaloids were considered to be inactive (IC50 > 200 μM).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Hošťálková 3.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Hošťálková 274 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Hošťálková 285 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. 448 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. 926 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 603 kB