velikost textu

Reprezentace vztahové vazby u drogově závislých pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reprezentace vztahové vazby u drogově závislých pacientů
Název v angličtině:
Attachment Representation In Drug Addicted Patients
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Id práce:
104765
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vztahová vazba, Závislost, Emoční regulace.
Klíčová slova v angličtině:
Attachment, Addiction, Emotional regulation.
Abstrakt:
Abstrakt Výzkumná studie se zaměřuje na souvislost mezi typem vztahové vazby (mírou úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu) a závislostí na návykových látkách. Zkoumáme míru úzkosti a míru vyhýbavosti u drogově závislých pacientů ve vztahu k matce a k otci a k partnerovi/ partnerce a nejlepšímu kamarádovi/ kamarádce a porovnáváme ji s mírou úzkosti a vyhýbavosti u respondentů z kontrolní skupiny, kteří nejsou závislí na návykových látkách. Zkoumali jsme vzorek 103 závislých pacientů procházejících léčbu v terapeutické komunitě a 105 respondentů z kontrolní skupiny. Výsledky výzkumu potvrdily předpoklad, že drogově závislí pacienti prokazují výrazně vyšší míru úzkosti a vyhýbavosti ve vztahu k matce a otci i k partnerovi/partnerce a nejlepšímu kamarádovi/kamarádce, než respondenti z kontrolní skupiny kteří nejsou závislí na návykových látkách. Zobrazení typologie vztahové vazby se ukázalo jako problematické, ačkoliv rozdíly byly v každé oblasti signifikantní. Rozdělení odpovědí do kvadrantů nepočítá s přirozenými odchylkami v odpovědích, což je v případě obou zmíněných škál ošetřeno. Můžeme shrnout, že celkově mají závislí respondenti z experimentální skupiny výrazně nižší skóry v jistotě vazby k matce i k otci než respondenti z kontrolní skupiny. V partnerském a kamarádském vztahu chyběl u experimentální skupiny dostatečný počet odpovědí k provedení spolehlivé analýzy. U kontrolní skupiny byl uveden nejvyšší počet odpovědí u reprezentace vztahové vazby k partnerovi/ partnerce i nejlepšímu kamarádovi/kamarádce v oblasti jisté reprezentace vztahové vazby. Klíčová slova: Vztahová vazba, Závislost, Emoční regulace
Abstract v angličtině:
Abstract This research study focuses on the connection between types of attachment (levels of anxiety and avoidance in a relationship) and drug addiction. We researched the levels of anxiety and avoidance in drug addicted patients in their relationships with their mothers and fathers, romantic partners and best friends and compared them with the levels of anxiety and avoidance in informants from a control group who were not addicted to drugs. We examined an experimental group of 103 addicted patients receiving treatment in a therapeutic community and 105 informants in a control group. The results of the research confirmed the hypothesis that drug addicted patients manifest significantly higher levels of anxiety and avoidance in relationships with mothers, fathers, romantic partners and best friends in comparison with the control group informants not addicted to drugs. Although the differences in all areas were substantial, illustrating the attachment typology proved to be problematic. While dividing the responses into quadrants does not consider natural variations of the responses, they were taken into account in both of the mentioned scales. We concluded that, in general, the addicted patients in the experimental group had distinctly lower scores in the security of the attachment to their mothers and fathers than the control group informants did. In the case of the relationships with romantic partners and best friends the number of responses was insufficient to conduct a reliable analysis. The highest number of responses within the control group concerned the representation of the attachment to romantic partners and best friends in the area of secure representation of the attachment. Key words: Attachment, Addiction, Emotional regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D. 1.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Pečtová, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. 990 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.35 MB