text size

Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence
Titile (in english):
From Verbs to Nouns and Prepositions. Departicipial Forms in Czech: Form, Function, Complementarity
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Olga Richterová
Supervisor:
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Opponents:
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
Thesis Id:
104749
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of the Czech National Corpus (21-UCNK)
Study programm:
Philology (P7310)
Study branch:
Mathematical Linguistics (XMLI)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
22/11/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
korpusová lingvistika|participia|kategoriální přechod|kontrastivní lingvistika|slovní druhy|departicipiální formy|p-kolokace|obligatornost|proximita
Keywords:
corpus linguistics|participle forms|gerund|categorial transition|contrastive linguistics|part of speech|word classes|departicipial forms|p-collocations|obligatoriness|proximity
Abstract (in czech):
Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence Olga Richterová Abstrakt Práce podává celkový přehled o chování departicipiálních forem typu vedoucí, cestující, fungující v současné psané češtině (jinde nazývaných též participiální adjektiva, deverbální adjektiva nebo odvozeniny přechodníku přítomného). Hlavním tématem práce je slovnědruhová příslušnost zkoumaných výrazů, definovaná mnohostí funkcí, jež departicipiální formy plní, a z toho vyplývající závěry např. právě pro korpusové značkování. Nejvýraznějším cílem práce je popis verbálního, substantivního, adjektivního a případně i prepozičního chování zkoumaných forem. Těžištěm analýzy je popis té nejfrekventovanější z daných forem, lemmatu vedoucí, resp. sousloví vedoucí k. Zachovaná slovesná předložková valence pak byla v práci identifikována jako jedno z kritérií možné prepozicionalizace těchto forem. V důsledku absence spolehlivého tagování se práce opírá především o manuální analýzy náhodných korpusových vzorků, dále též inovativně využívá nástroj p-kolokace založený na mírách zvaných ‘obligatornost’ a ‘proximita’. Dále se práce věnuje specifičnosti textových typů a žánrů a nutnosti dbát na identifikaci víceslovných jednotek, které tvoří významový celek – např. právě pomocí nástroje p-kolokace. Pro určení významu konkrétních forem jsou využívány i poznatky kontrastivní lingvistiky a translatologie, včetně analýzy překladových ekvivalentů, a práce zmiňuje paralely pozorovaných jevů se současnou psanou angličtinou a němčinou.
Abstract:
From Verbs to Nouns and Prepositions Departicipial Forms in Czech: Form, Function, Complementarity Olga Richterová Abstract The present work gives a rough overall picture of the behaviour of departicipial forms ending in - ící/oucí (e.g. vedoucí – leading or leader, or fungující – functioning, working) in synchronous written Czech. In literature, these forms are called participial adjectives, deverbal adjectives or derivatives of the present transgressive. The main focus of the dissertation is on the word-class categorization of the analyzed forms, defined by the variety of functions which departicipial forms fulfill. Part-of-speech membership recommendations belong to the main outcomes of the work, the description of verbal, nominal or even preposition-like behaviour of the analyzed forms being one of the most prominent goals of the whole effort. The analysis is centered around the most frequent form, vedoucí (including the lexical unit vedoucí k – leading to). The preservation of prepositional valency was identified as one of the criteria of possible prepositionalization of these forms. Given the absence of reliable tagging, the work is mainly based on manual analyses of random corpora samples. Furthermore, it makes an innovative use of a tool called ‘p-kolokace’ (p- collocations), which is based on two measures; obligatoriness and proximity. Furthermore, the work addresses the specific characteristics of individual text types and genres and the necessity to identify multi-word lexical units when these form a unit of meaning (e. g. with help of the p- kolokace tool). In order to identify the meaning of the individual departicipial forms, the methods of contrastive linguistics and translation studies are employed, including the analysis of translation equivalents, and the work thus draws parallels among the phenomena observed in Czech and among contemporary written German and English.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Olga Richterová 2.17 MB
Download Abstract in czech PhDr. Olga Richterová 211 kB
Download Abstract in english PhDr. Olga Richterová 287 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary PhDr. Olga Richterová 1.11 MB
Download Supervisor's review prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 264 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. 264 kB
Download Opponent's review doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 59 kB
Download Defence's report 1.13 MB