velikost textu

Charakteristika osobního vztahu k přírodě: úvod do teorie a pojmosloví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakteristika osobního vztahu k přírodě: úvod do teorie a pojmosloví
Název v angličtině:
Description of personal relationship towards nature: introduction to theory and terminology
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Id práce:
104716
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Společně s tím, jak v posledních čtyřech desetiletích rostla všeobecná pozornost věnovaná stavu životního prostředí, zvyšoval se také mezioborový zájem o problematiku environmentálního chování. Zatímco normativní výzkum této problematiky se rozvíjí ruku v ruce s environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou, poněkud opomíjen zůstává deskriptivní výzkum, který se zabývá popisem vzorců lidského prožívání a chování k životnímu prostředí. Důsledky tohoto nepoměru se projevují v současné praxi: ačkoliv je k dispozici značné množství technik a teorií, jak podporovat proenvironmentální chování, poměrně neznámé zůstávají samotné poznatky o tom, jak lidé prožívají environmentálně-relevantní situace a jak se v nich chovají. Podobná disproporce je patrná také v oblasti terminologie. Předložená disertační práce se zabývá především deskriptivním studiem problematiky prožívání a chování k přírodě se zaměřením na tzv. vztah k přírodě. V úvodních kapitolách podáváme definici environmentálního chování a proenvironmentálního chování a zkoumáme, jaké skupiny faktorů působí na lidské chování k životnímu prostředí. Jednou z těchto skupin faktorů je vztah k přírodě. Uvádíme přehled konceptů, které jsou spojovány s popisem vztahu k přírodě a rozlišujeme přitom tzv. jednodimenzionální pojetí (koncepty odcizení člověka přírodě, hypotézy biologie, ekogramotnosti) a vícedimenzionální pojetí (environmentální inkluze, environmentální identita, variace na KAB model). Stěžejní část práce se věnuje poznatkům o osobním vztahu jedince k přírodě a formulaci pojmosloví pro popis této problematiky, které je shrnuto v autorském konceptu charakteristiky osobního vztahu k přírodě.
Abstract v angličtině:
In the last forty years interdisciplinary interest in environmental behaviour has grown together with broad attention aimed to environmental conditions. Normative research in the field has developed hand in hand with environmental education, whereas descriptive research, which deals with description patterns of human experience and behaviour, has been overshadowed. This imbalance has influenced the current practice: despite the variety of techniques and theories concerning support of proenvironmental behaviour, the knowledge of human experience and behaviour in environmentally-relevant situations remains rather limited. Similar imbalance exists in the terminology. The presented thesis mainly deals with the descriptive study of experience and behaviour towards nature with special interest in the so-called relationship toward nature. We present definitions of environmental behaviour and proenvironmental behaviour in introductory chapters and examine, which groups of factors influence environmental behaviour. Relationship toward nature represents one group of these factors. We cover overview of the concepts, which are associated with description of relationships toward nature, and distinguish between one-dimensional approach (concepts of alienation human towards nature, biophilia hypothesis and environmental literacy) and multidimensional approach (environmental inclusion, environmental identity variations of KAB model). Key chapters pursue overview of knowledge about personal relationships toward nature and formulate a terminology for a description of this issue, which is summarised in the authorial concept Characteristics of personal relationships toward nature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Krajhanzl, Ph.D. 4.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Krajhanzl, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Krajhanzl, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Činčera, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 107 kB