velikost textu

Uplatňování mezinárodních lidskoprávních standardů v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatňování mezinárodních lidskoprávních standardů v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v České republice
Název v angličtině:
Implementatiton of international human rights standards in the field of human trafficking for labour exploitation in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Eliška Jírová
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponenti:
Judr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D.
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Id práce:
104677
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (KHPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchodování s lidmi, pracovní vykořisťování, lidskoprávní standardy, práva obětí, pomoc obětem, případ Stromkaři.
Klíčová slova v angličtině:
Trafficking in human beings, labour exploitation, human rights standards, rights of victims, assistance to victims, the Tree Workers case.
Abstrakt:
Obchodování s lidmi je považováno za jeden z nejzávažnějších trestných činů, při kterém dochází k významnému porušování základních lidských práv. Mezinárodní organizace prostřednictvím doporučení i závazných dokumentů vyzývají státy, aby předcházely obchodování s lidmi a v případě, že k němu dojde, aby umožnily narovnání lidských práv jeho obětí. Vlády jednotlivých států nesou zodpovědnost za dodržování lidskoprávních závazků nejen na rovině formulace politik, ale také v oblasti jejich praktické implementace. Zkušenosti ze sociální práce s obchodovanými osobami v České republice však ukazují na to, že oběti této závažné trestné činnosti k narovnání práv přístup nemají. Cílem této práce bylo zhodnotit, zda Česká republika naplňuje vybrané lidskoprávní standardy, které zaručují obětem obchodování přístup k právům. K evaluaci situace byla použita vybraná kritéria vymezující naplňování jednotlivých lidskoprávních standardů organizace Aim for Human Rights. Naplňování zvolených kritérií bylo zkoumáno na případu postupu státních orgánů v kauze vykořisťování stovek zahraničních pracovníků v lesnictví, jenž je znám jako kauza „Stromkaři“. Evaluace ukázala, že zatímco po formální stránce jsou standardy vyžadované mezinárodními dokumenty pokryty ze strany České republiky dostatečně, jejich implementace v praxi velmi zaostává. Organizace, které poskytují služby obchodovaným osobám, tedy musí kromě sociální práce s konkrétními lidmi také nadále usilovat o změny v oblasti implementace sledované politiky.
Abstract v angličtině:
Trafficking in human beings is considered to be one of the most serious crimes in which there is a significant violation of fundamental human rights. Through recommendations and binding documents, international organisations call on states to prevent human trafficking, and if it occurs, to allow for the settlement of human rights of its victims. National governments are responsible for compliance with human rights commitments, not only on the level of policy formulation, but also in terms of their implementation in practice. However, experience of social work with trafficked persons in the Czech Republic shows that victims of this serious crime have no access to settlement of their rights. The aim of this paper was to evaluate whether the Czech Republic meets the selected human rights standards that ensure the victims' access to their rights. The evaluation of the situation was based on the selected criteria defining the meeting of individual human rights standards of the Aim for Human Rights organisation. Fulfilling the selected criteria was examined on the case of proceeding of state authorities in the case of exploitation of hundreds of foreign workers in the forestry industry, known as the "Stromkaři" (Tree Workers) case. The evaluation showed that while on the formal level the standards required by the international documents from the Czech Republic are complied with sufficiently, their implementation in practice lags way behind. Organisations providing services to trafficked persons must in addition to social work with specific people also continue to seek changes in the implementation of the policy in question.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Jírová 567 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eliška Jírová 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eliška Jírová 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 369 kB
Stáhnout Posudek oponenta Judr. Daniel Bartoň, LL.M., Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 369 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 723 kB