velikost textu

Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Specifika a úskalí překladu, sociokulturní parametry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překlad literárního díla z francouzštiny do češtiny po roce 1989. Specifika a úskalí překladu, sociokulturní parametry
Název v angličtině:
Translation of French literary works into Czech after 1989: The specifics, risks and sociocultural characteristics of translation.
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
Id práce:
104660
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Translatologie (XTRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literární prostor, literatura, česká literatura, francouzská literatura, frankofonní literatura, překlad, překlad literárního díla, recepce autora, recepce díla, recepce literatury, posvěcení, literární kritika, kniha, čtenář, čtenářství, knižní trh, nakladatelství, ediční plán, literární ceny, distribuce a prodej knihy.
Klíčová slova v angličtině:
Literary space, literature, Czech literature, French literature, francophone literature, translation, translation of literature, reception of an author, reception of a literary work, reception of literature, consecration, literary criticism, book, reader, readership, publishing market, publisher, publishing plan, literary awards, distribution and sale of books.
Abstrakt:
Univerzita  Karlova  v  Praze   Filozofická  fakulta   Ústav  translatologie   Filologie  –  Translatologie     Teze  disertační  práce             PhDr.  Jovanka  Šotolová     Překlad  literárního  díla  z  francouzštiny  do  češtiny     po  roce  1989.   Specifika  a  úskalí  překladu,  sociokulturní  parametry           Praha,  2014   Vedoucí  práce:  PhDr.  Stanislav  Rubáš,  PhD.                     Abstrakt   Studie   popisuje   hlavní   rysy   recepce   francouzsky   psané   literatury   prostřednictvím   českých   překladů  publikovaných  knižně  po  roce  1989.  Jejím  cílem  je  komentovat  okolnosti,  podmínky  a   důsledky   toho,   jak   je   v   českém   prostředí   zprostředkována   literatura   jiné   jazykové   oblasti.   Analýza   recepce   vychází   z   bibliografického   korpusu   knižně   vydaných   českých   překladů   francouzské  beletrie  v  období  let  1990  až  2013.   Titulová   skladba   české   překladové   produkce   za   období   posledního   čtvrstoletí   je   sice   poměrně   bohatá   a   velice   pestrá,   avšak   není   možné   objektivně   vyhodnotit,   zda   podává   reprezentativní   obraz   aktuální   francouzské   literární   scény.   K  tomu   chybí   nejen   dostatečný   časový  odstup,  ale  i  uspokojivá  metodika  určení  „ideálního“  vzorce.  I  tak  je  ale  jasné,  že  v  podobě   knižně   vydaných   překladů   nedostává   český   čtenář   uspokojivý   nástroj   k   plnohodnotné   reflexi   francouzského  literárního  prostoru:  pokud  jde  o  současnou  literární  produkci,  český  knižní  trh   nabízí   vyšší   poměr   děl   s  prvořadě   komerčním   potenciálem   (bestsellerů,   literárními   cenami   odměněných   knih   určených   široké   čtenářské   obci)   a   upozaďuje   celý   segment   literatury   pro   náročné  čtenáře  (včetně  experimentální  tvorby),  který  však  je  jednou  z  důležitých  charakteristik   francouzské   literární   scény.   Kanonická   literatura   se   jisté   pozornosti   těší,   i   v  této   oblasti   se   ale   nakladatelé  zaměřují  prioritně  na  opakovaná  vydání  osvědčených  titulů,  než  by  hledali  díla  nová   a   výjimečná.   Důvody   nepoměru   edičních   preferencí   je   ale   třeba   hledat   zejména   ve   velikosti   francouzského  a  českého  knižního  trhu  a  potenciálního  počtu  čtenářů.    
Abstract v angličtině:
Univerzita  Karlova  v  Praze   Filozofická  fakulta   Ústav  translatologie   Filologie  –  Translatologie     Teze  disertační  práce             PhDr.  Jovanka  Šotolová     Překlad  literárního  díla  z  francouzštiny  do  češtiny     po  roce  1989.   Specifika  a  úskalí  překladu,  sociokulturní  parametry           Praha,  2014   Vedoucí  práce:  PhDr.  Stanislav  Rubáš,  PhD.                     Abstract   The  study  describes  main  features  of  the  reception  of  French  literature  translated  to  Czech  and   published   in   Czech   Republic   after   1989.   Its   goal   is   to   comment   on   the   circumstances,   conditions,   and  consequences  of  the  way  Czech  environment  conveys  literature  of  a  different  language  and   geographic   area.   The   analysis   of   the   reception   is   based   on   the   bibliographic   corpus   of   Czech   translations  of  French  literature  published  in  print  between  1990  and  2013.   While   the   composition   of   Czech   translations   published   in   the   last   25   years   is   rich   and   varied,   it   is   not   possible   to   objectively   assess   whether   it   gives   a   representative   picture   of   the   current   French   literary   scene.   For   that,   there   is   not   only   too   little   time   detachment,   but   also   a   satisfactory   methodology   for   determining   an   ‘ideal’   pattern   is   missing.   Nevertheless   it   is   clear   that   the   Czech   reader   does   not   have   a   suitable   tool   for   a   full-­‐fledged   reflection   of   the   French   literary  scene:  in  the  case  of  current  literary  production,  Czech  book  market  offers  a  higher  ratio   of  works  with  primarily  commercial  potential  (bestsellers,  books  intended  for  wide  readership   which   have   obtained   literary   prizes)   and   suppresses   the   segment   of   literature   for   demanding   readers   (including   experimental   works),   which   is   one   of   the   important   aspects   of   the   French   literary  scene.  Although  canonical  literature  has  been  receiving  some  attention,  even  in  this  area   publishers  tend  to  focus  mainly  on  repeated  editions  of  proven  titles  rather  than  searching  for   new   and   exceptional   works.   The   search   for   the   reasons   behind   the   disproportional   publishing   has  to,  for  the  most  part,  focus  on  the  difference  in  size  of  the  French  and  Czech  book  market  and   the  number  of  potential  readers.    
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. 10.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. 405 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 621 kB