velikost textu

Metodologie tvorby digitálních archivů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodologie tvorby digitálních archivů
Název v angličtině:
Methodology for design of digital archives
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Bohuš Získal, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Oponenti:
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Id práce:
104659
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 7. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
archív, archivace, audiovizuální obsah, OAIS standard
Klíčová slova v angličtině:
archive, long term preservation, audiovisual content, OAIS standard
Abstrakt:
Bohuš Získal Metodologie tvorby digitálních archívů Abstrakt: Práce se zabývá archívy audiovizuálního obsahu v audiovizuálním průmyslu a zkoumá otázku, nakolik jsou v této oblasti aplikovatelné koncepty a doporučení definované ve standardu ISO 14721:2003, a jakým způsobem takto popsané klíčové komponenty a procesy odpovídají struktuře reálných archívů navázaných na výrobu. Práce poskytuje základní přehled formátů, datových úložišť a struktur metadat užívaných v souvislosti s audiovizuálním obsahem, s ohledem na dlouhodobou archivaci dat. Jsou zde diskutovány nejběžnější standardy (mezinárodní, průmyslové, proprietární) specifické pro danou oblast s přihlédnutím k perspektivě nevyhnutelné migrace dat. Vzhledem ke skutečnosti, že určitý typ provozovatelů archívů se zároveň zabývá audiovizuální produkcí, a v takto koncipované struktuře bývá obtížné jasně organizačně odlišit archív od dalších celků, jsou zde popsány různé přístupy k navrhování komplexních archivních celků včetně uvedení do problematiky systémů pro správu obsahu (MAM). Pravidelná migrace na nové technologie v takto definovaných širších celcích znamená i integraci existujícími technologiemi, práce se zabývá rovněž výrazným vlivem aktuálně dostupných komerčních řešení v dané oblasti. V různých souvislostech jsou zmiňovány vysoké náklady na změny v procesech archivace a skutečnost, že jejich dopad je mnohem snáze vyhodnotitelný v krátkodobé perspektivě. Standard ISO 14721:2003, který je v tomto směru jedinou všeobecně uznávanou referencí pro dlouhodobou archivaci, nedefinuje konkrétní architekturu ani postupy, a tak shodu s tímto standardem lze vyhodnocovat jen na základě funkčních požadavků. Práce uvádí přehled metod hodnocení archívu založených na výše uvedeném standardu (TRAC, DRAMBORA, NESTOR Criteria Catalogue) a detailněji se zabývá auditem založeným na metodě řízení rizik. Zdůrazněna je důležitost dlouhodobé strategie pro všechna důležitá rozhodnutí týkající se dlouhodobé archivace obsahu, tedy v oblasti, kde se struktura, formáty a distribuční modely mění velmi rychle.
Abstract v angličtině:
Bohuš Získal Methodology for design of digital archives Summary: This work examines how concepts and recommendations defined within the ISO 14721:2003 standard could be applied to archives in audiovisual industry and how its key components and processes relate to the corresponding structure of real production archives. A basic overview of audiovisual content formats, storage solutions and metadata structures is provided with respect to long time content preservation. The most common standards (international, industry and proprietary ones) specific for this area are discussed within the perspective of inevitable data migration process. As certain types of organisation have their archive deeply integrated in the production process and its functional and organisational parts could not be easily distinguished from the rest of the structure, the various approaches to the complex archive design are evaluated, including a brief introduction to MAM system role and implementation. The data migration to new solutions also means the integration with the existing technologies, where a rather higher level of dependence on commercially available solutions is often involved. As the interoperability standards are not widely adopted yet, some decisions are inevitably tied with previously adopted technologies. Changes in work-flow or replacements of technology often involve significant investments and it is much easier to estimate the immediate impacts on daily production than to define possible draw-backs for the archive sustainability in a long term perspective. As the ISO 14721:2003 standard, the only generally accepted approach for long term data preservation, does not prescribe technical architectures for archives or repositories, compliance to the standard could be maintained with functional requirements only. Various methods of the digital repository audit based on this standard (TRAC, DRAMBORA, NESTOR Criteria Catalogue) are therefore introduced and compared, with special attention paid to risk‐based preservation strategies auditing in the audiovisual Industry with respect to general standards and recommendations. The importance of the long term preservation strategy for every important decision is stressed out especially in the environment, where audiovisual content structure, formats and distribution models are changing rapidly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bohuš Získal, Ph.D. 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bohuš Získal, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bohuš Získal, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB